מבקרת המועצה והממונה על תלונות הציבור

מטי מויאל

טלפון: 08-6300737

דואר אלקטרוני: matym@ekron.org.il

ניווט:

מבקרת המועצה

תלונות הציבור

מבקרת המועצה

הביקורת במועצות המקומיות פועלת מכוח צו המועצות המקומיות (א), תשי"א-1950. הביקורת תתבצע לגבי כל מחלקות המועצה ועובדיהן, לגבי המועצה הדתית שבתחומה, לגבי החברה הכלכלית ולגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם.

סעיף 145 לצו מונה את תפקידי המבקר:

  • לבדוק אם פעולות המועצה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  • לבדוק את פעולות עובדי המועצה.
  • לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  • לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי המועצה והחזקת רכושה ושמירתו מניחות את הדעת.
  • לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת עניני המועצה שעליהם הצביע המבקר או מבקר המדינה.

עוד נקבע בצו המועצות המקומיות כי אחת לשנה יגיש המבקר לראש המועצה ולוועדה לענייני ביקורת דוח על ממצאי הביקורת שערך. לאחר שיתקבלו הערות ראש המועצה לממצאי הביקורת ולאחר שהוועדה לענייני ביקורת תדון בהם, תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ותחליט בדבר אישור ההצעות לתיקון הליקויים.

בתום התהליך, יפורסם הדוח השנתי בציבור, באמצעות אתר האינטרנט של המועצה. מבקרת המועצה תנהל מעקב שוטף אחר תיקון הליקויים, בשיתוף הצוות לתיקון ליקויים בראשות מנכ"ל המועצה.

דוחות ביקורת שנתיים