מבקרת המועצה והממונה על תלונות הציבור

מטי מויאל

טלפון: 08-6300737

דואר אלקטרוני: matym@ekron.org.il

ניווט:

מבקרת המועצה

תלונות הציבור

תלונות הציבור

כל אדם אשר סבור כי נפגע מהתנהלות המועצה או עובדיה או שרצונו להעיר על איכות השירות או ליקויים בו או חוקיותו, רשאי להגיש תלונה באמצעות פנייה מקוונת או בפגישה מתואמת מראש.

לא יהיה בירור בתלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט, בתלונה קנטרנית או טורדנית, בתלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית ובתלונה שכבר הוגשה לנציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה.

המלין יקבל בהקדם האפשרי הודעה כי תלונתו התקבלה. הממונה על תלונות הציבור תפנה את התלונה לטיפול הגורמים הרלוונטיים ותערוך מעקב אחר התקדמות הטיפול. המלין יקבל במידת הצורך עדכונים לגבי הטיפול בתלונה ובסיכומו של דבר יקבל מכתב המסכם את הטיפול.

אם על פי דעתה של הממונה על התלונות נדרשת נקיטת פעולה מתקנת רחבה יותר במועצה, יינקטו הפעולות הנדרשות בתיאום עם מנכ"ל המועצה ומנהל המחלקה הרלוונטית.

בסיום כל שנה יוכן דוח המתעד את התלונות ואת הטיפול בהן, לרבות מסקנות רחבות והמלצות לשיפור שירות המועצה בנושאים שונים. הדוח יימסר לראש המועצה ולכל חברי המועצה ויפורסם באתר האינטרנט של המועצה.

דוחות שנתיים

טופס תלונה