מודעה בדבר קולות פסולים


04/03/2024 21:33

מנהלת הבחירות המועצה המקומית קריית עקרון מודעה בדבר קולות פסולים בהתאם לסעיף 54 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה – 1965 (להלן – חוק הבחירות) ו – ס' 44 להוראות וכללים בדבר סדרי בחירות במועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשס"א – ,2001 מובא להלן לידיעת הציבור תוכן סעיף 63 לחוק האמור 1…