מכרז: מזכיר/ת בית הספר "בן צבי"


21/07/2022 11:48

מכרז פנימי / חיצוני מס' 18/22

 • היקף משרה: 60%
 • כפיפות: מנהלת בית הספר
 • אופן ההעסקה: דירוג מנהלי, דרגות 6-8

תיאור התפקיד:

ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת בית הספר ולהנחיות מנהלת בית הספר.

עיקרי התפקיד:

 • ניהול תיקי עובדי בית הספר.
 • עדכון ובקרה של מערכת השעות בבית הספר במערכת ניהול בתי ספר ('מנב"סנט')
 • רישום תלמידים
 • הכנת תעודות לתלמידי בית הספר
 • ניהול מסמכים ודואר בית הספר
 • מתן מענה לפניות הקשורות לבית הספר
 • ניהול הפעילות של מנהל בית הספר.
 • תפעול פרויקטים ייחודיים
 • ביצוע פעולות מנהלתיות בנוגע לעזרה ראשונה הניתנת בבית הספר.
 • מתן מענה שירותי ואדיב להורים
 • חובת חיסיון על פי חוק הגנת הפרט
 • הירתמות למשימות לקראת אירועי בית הספר

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • עבודה מול גורמים רבים בתוך בית הספר ומחוצה לו
 • שירותיות.

תנאי סף:

 • השכלה: 12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה.
 • עברית ברמה גבוהה
 • יישומי מחשב: היכרות עם תוכנות ה Office
 • רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א -2001.

התאמות:

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגדו על ידו את ההתאמות הנדרשות שלו בצירוף מסמכים או חוו"ד מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם:

עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

הגשת מועמדות:

על המועמד/ת העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו/ה על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כוח אדם בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, רישיון נהיגה בתוקף, ניסיון, המלצות וכל המסמכים הנדרשים בגוף המכרז לעיל.

טלפון לבירורים: 08-6228854

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 07.08.2022 בשעה 20.00.

 • רק מועמדים העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.
 • המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

בכבוד רב,
חובב צברי
ראש המועצה