המועצה המקומית קריית עקרון המועצה המקומית קריית עקרון

דף הבית / אגף הנדסה / מאגר יועצים

מאגר יועצים

ניתן להגיש הצעות עד המועד המופיע לצד סוג הייעוץ בטבלה

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים של המועצה המקומית קריית עקרון

 1. המועצה המקומית קריית עקרון (להלן : "המועצה") מזמינה בזאת מציעים להגיש בקשה להיכלל במאגר יועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים וזאת בהתאם לתקנה 3(8) לתוספת הרביעית למו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950.
 2. למועצה נדרשים יועצים בתחומי הייעוץ המצורפים כנספח א למסמך זה.
 3. על מנת להיכלל במאגר על המציעים לעמוד בשני סוגי תנאי סף- תנאי סף "כלליים ותנאי סף "מקצועיים". תנאי הסף הכלליים יובאו להלן והם חלים על כל בקשה להיכלל במאגר היועצים. תנאי הסף המקצועיים יוצגו לצד כל תחום ייעוץ והם חלים על אותו תחום בלבד. ללא עמידה בתנאי הסף, הן הכלליים והן המקצועיים, לא ניתן להיכלל במאגר היועצים. תנאי הסף הכלליים הינם:
  1. בעל רישיון עסק
  2. אישור ניהול ספרים – מציע שהוא עוסק מורשה לצורך מע"מ מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה או עוסק פטור בעל אישורים מרשויות מע"מ בדבר היותו עוסק פטור.
  3. הגשת צ'ק מבוטל או אישור על נכונות פרטי חשבון בנק.
  4. הגשת תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים
 4. את המועמדות יש להגיש באופן מקוון באתר המרשתת של המועצה.
 5. המועצה תהא רשאית לפנות בהזמנה להצעת מחיר ליועץ מסוים גם בתחומים אשר לא נכללו בהצעתו, ובלבד שיועץ זה עומד בתנאי הסף הרלוונטיים לתחום בו מתבקשת ההצעה.
 6. מסמך זה וכן הרישום במאגר היועצים אינם מהווים התקשרות של המועצה עם מציע, ואין המועצה מתחייבת להתקשר עם המציעים או עם מי מהם, בכל היקף שהוא.
 7. ניתן להגיש בקשה לרישום בספר היועצים עד להודעה חדשה. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפתוח מיוזמתה בכל עת שתבחר את מאגר היועצים לרישום יועצים נוספים.
 8. החלטת ועדת המכרזים תפורסמנה באתר המרשתת של המועצה. באחריות היועצים לעקוב אחר החלטות ועדת המכרזים המפורסמות כאמור.
 9. כל יועץ אשר ייכלל במאגר היועצים של העירייה, יידרש, כתנאי לביצוע ההתקשרות בינו לבין העירייה, לחתום על "שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים", ועל עמידתו בתנאי חוזר מנכ"ל 2/2011 כמו כן, היועץ יהיה מחוייב להודיע למועצה על כל שינוי שחל בתוכן הצהרותיו בנושא זה.
 10. בכל בעיה או שאלת הבהרה ניתן לפנות בפנייה בכתובת מייל handasa@ekron.org.il

נספח א' תחומי הייעוץ:

חינוך

תאריך פרסוםמועד אחרון להגשהסטאטוסתחוםתנאי סףמסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף
16.10.202319/10 עד השעה 16:00🟢 פתוחחינוךיחיד או תאגיד /עמותה. בעל ניסיון בהפעלת תוכנית ליווי חונכות וקיום סיורים בטייסת חיל האוויר.אישור רישום דוגמא לתוכנית עבודה , לליווי ילדים , ביקור בטייסת , ביצוע ביקורי בית

הודעות

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז ספק יחיד

חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

כוונה להתקשר בפטור ספק יחיד 19.7.2023

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז ספק יחיד

מס'תאריך פרסוםמועד אחרון להגשהסטאטוסתחוםתנאי סףמסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף
130.06.202309.07.2023🔴 סגור , המכרז הסתיים.חינוך– יחיד או תאגיד הרשומים כדין בישראל העומדים בקריטריון הבא (ככל שתוגש הצעה על ידי תאגיד יידרש התאגיד להעמיד מטעמו מועמד לצורך מתן השירותים ועל המועמד מטעם המציע לעמוד בתנאי הסף).
– מי שהינו בעל תואר ראשון לפחות, בתחומי חינוך ויישום תוכניות של המשרד לאיכות הסביבה.
– בעל/ת ניסיון בהפעלת תוכניות מאושרת ע"י משרד החינוך / המשרד להגנת הסביבה ליישום קולות קוראים בתחומי חינוך סביבתי, ובתחומי משבר האקלים במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמות להגשת מועמדות למאגר ספקים.
– תוכנית עבודה ליישום הקולות קוראים תהיה על פי אמות המידה הקבועים בקולות הקוראים של המשרד להגנת הסביבה.
– לצורך מתן השירותים ועל המועמד מטעם המציע ככל שתוגש הצעה על ידי תאגיד יידרש התאגיד להעמיד מטעמו מועמד לעמוד בתנאי הסף המפורטים
– אישור תאגיד, תעודת עוסק מורשה
– קורות חיים של המועמד ותעודות השכלה
– פירוט ניסיון והמלצות המעידים על ניסיון מוכח נדרש, תוך פירוט: שם המזמין, שם איש הקשר אצל המזמין, מועדי ביצוע, מהות העבודות שבוצעו והיקפן
– דוגמא לתוכנית עבודה ליישום הקולות קוראים תהיה על פי אמות המידה הקבועים בקולות הקוראים של המשרד להגנת הסביבה.
– ככל שתוגש הצעה על ידי תאגיד, יש לצרף התחייבות המועמד לביצוע התפקיד בפועל

מנהלת הסכם הגג

* המאגר הנ"ל מחליף את המאגר שפורסם ביום 22.02.2023 ליועצים הנדסיים והמועמדים נכללו במאגר זה

מס'תאריך פרסוםמועד אחרון להגשהסטאטוסתחוםתנאי סףמסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף
429.05.202307.06.2023🔴 סגור , המכרז הסתיים.מנהל ומתאם הנדסי במנהלת להסכם הגג– יחיד או תאגיד הרשומים כדין בישראל העומדים בקריטריון הבא (ככל שתוגש הצעה על ידי תאגיד יידרש התאגיד להעמיד מטעמו מועמד לצורך מתן השירותים ועל המועמד מטעם המציע לעמוד בתנאי הסף).
– מי שהינו בעל תואר ראשון לפחות, בתחומי הנדסה אזרחית
– בעל ניסיון מוכח של 8 שנים (לפחות) בתחום של בניה ציבורית והקמת שכונות מגורים.
– היתרון לבעל ניסיון במתן שירותי ליווי לרשויות מקומיות ו/או מנהלות הסכם גג, מול רשות מקרקעי ישראל/משרד השיכון.
– ככול שתוגש הצעה על ידי תאגיד יידרש התאגיד להעמיד מטעמו מועמד לצורך מתן השירותים ועל המועמד מטעם המציע לעמוד בתנאי הסף המפורטים.
קורות חיים או פרופיל חברה.
– קורות חיים המועמד ותעודות השכלה.
– פירוט ניסיון והמלצות המעידים על ניסיון מוכח נדרש, תוך פירוט: שם המזמין, שם איש הקשר אצל המזמין, מועדי ביצוע, מהות העבודות שבוצעו והיקפן.
– ככל שתוגש הצעה על ידי תאגיד, יש לצרף התחייבות המועמד לביצוע התפקיד בפועל.
322.02.202319.03.2023🔴 סגור , המכרז הסתיים.שירותי חשבות למנהלת הסכם גג.– יחיד או תאגיד הרשומים כדין בישראל העומדים בקריטריון הבא (ככל שתוגש הצעה על ידי תאגיד יידרש התאגיד להעמיד מטעמו מועמד לצורך מתן השירותים ועל המועמד מטעם המציע לעמוד בתנאי הסף המפורטים להלן).
– מי שהינו רו"ח בעל רישיון בתוקף על פי חוק רואי חשבון, תשט"ו-1955 הרשום בלשכת רואה החשבון המתמחה במתן שירותי ייעוץ לרשויות מקומיות ו/או מנהלות הסכם גג, מול רשות
– בעל ניסיון מוכח של 7 (לפחות) במתן שירותי ייעוץ ללפחות 2 רשויות מקומיות ו/או מנהלות הסכם גג, מול רשות מקרקעי ישראל.
– קורות חיים או פרופיל חברה.
– קורות חיים המועמד תעודות השכלה
– פירוט ניסיון והמלצות המעידים על ניסיון מוכח נדרש, תוך פירוט: שם המזמין, שם איש הקשר אצל המזמין, מועדי ביצוע מהות העבודות שבוצעו והיקפן כולל פרטי אנשי קשר ברשויות המקומיות לאימות הניסיון ותקופת העבודה עם הרשות המקומית.
222.02.202319.03.2023🔴 סגור , המכרז הסתיים.יועץ משפטי למנהלת הסכם גג – יחיד או תאגיד הרשומים כדין בישראל העומדים בקריטריון הבא (ככל שתוגש הצעה על ידי תאגיד יידרש התאגיד להעמיד מטעמו מועמד לצורך מתן השירותים ועל המועמד מטעם המציע לעמוד בתנאי הסף המפורטים להלן).
– מי שהינו עו"ד בעל רישיון תקף הרשום בלשכת עו"ד ובעל ותק של לפחות 7 שנים. .
– בעל ניסיון מוכח של 7 שנים (לפחות) במתן שירותי ייעוץ לרשויות מקומיות ו/או מנהלות הסכם גג, מול רשות מקרקעי ישראל ו/או משרד השיכון
– בעל ניסיון של ליווי משפטי שוטף (כיועץ משפטי חיצוני קבוע) ללפחות רשות מקומית אחת.
– בעל ניסיון בכתיבת לפחות 10 מכרזים עבור רשויות מקומיות.
– קורות חיים או פרופיל חברה.
– קורות חיים המועמד.
– רישיון עריכת דין.
– פירוט ניסיון והמלצות, כולל פרטי אנשי קשר ברשויות המקומיות לאימות הניסיון ותקופת העבודה עם הרשות המקומית וכולל פירוט הרשות אותה מלווה המועמד כיועץ משפטי חיצוני קבוע.
– פירוט 10 מכרזים שכתב המועמד עבור רשויות מקומיות .
122.02.202319.03.2023🔴 סגור , המכרז הסתיים.יועץ הנדסי למנהלת הסכם גג– יחיד או תאגיד הרשומים כדין בישראל העומדים בקריטריון הבא (ככל שתוגש הצעה על ידי תאגיד יידרש התאגיד להעמיד מטעמו מועמד לצורך מתן השירותים ועל המועמד מטעם המציע לעמוד בתנאי הסף המפורטים להלן).
– מי שהינו בעל תואר ראשון לפחות בתחומי הנדסה אזרחית ,אדריכלות, תכנון ערים.
– בעל ניסיון מוכח של 5 שנים (לפחות) במתן שירותי ייעוץ לרשויות מקומיות ו/או מנהלות הסכם גג, מול רשות מקרקעי ישראל ו/או משרד השיכון.
– קורות חיים או פרופיל חברה.
– קורות חיים המועמד ותעודות השכלה
– פירוט ניסיון והמלצות המעידים על ניסיון מוכח נדרש, תוך פירוט: שם המזמין, שם איש הקשר אצל המזמין, מועדי ביצוע, מהות העבודות שבוצעו והיקפן.

מוקד

מס'תאריך פרסוםמועד אחרון להגשהסטטוסתחוםתנאי סףמסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף
116.11.202227.11.2022🔴 סגור , המכרז הסתיים.לווי והטמעת מערכות ותהליכי עבודה במוקד 106– תפיסת שירות אחידה ושפת שירות אחידה
– פלטפורמה אחודה לניהול התקשורת הכתובה
– בחינה וטיוב מערכת טלפוניה פונקציונאלית לצרכי המוקד שתאפשר ניהול יעיל יותר של פעילות המועצה
– כתיבה והטמעת שגרות בקרה מובנות – איכותנית וכמותית
– כתיבה והטמעה של תהליכי העבודה יעילים וטיפול אפקטיבי בתושבים
– שיפור השרות לתושב.
– כתיבה והגדרת SLA
– הגדרת תהליכים ליווי בבחירה והטמעת תוכנות וכלים טכנולוגיים מתקדמים לניהול המוקד
קורות חיים ופרופיל המציע בצירוף תיעוד המעיד על עמידה בתנאי הסף.

יש לצרף פירוט של לפחות 3 רשויות להן ניתן השירות המבוקש בשלוש השנים האחרונות תוך פירוט: שם המזמין, מועדי הביצוע, שם איש הקשר אצל המזמין ותפקידו, פרטי קשר של איש הקשר.

הנדסה

מס'תאריך פרסוםמועד אחרון להגשהסטטוסתחוםתנאי סףמסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף
2219.03.202330.03.2023🔴 סגור , המכרז הסתיים.מהנדסי בניין /קונסטרוקציה לשעת חרוםהמציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא:
1. בעל רישיון מהנדס בתוקף
2. בעל הסמכה בנושא מיון מבנים מטעם משרד הבינוי והשיכון.
1. העתק תעודות רישוי.
2. עותק תעודת הסמכה למיון מבנים מטעם משרד הבינוי השיכון
2118.01.202310.02.2023🔴 סגור , המכרז הסתיים.אדריכלים לתכנון בית העלמין היהודי בישוב, (שיכול לגייס לצוות התכנון גם מתכננים מדיסציפלינות שונות כגון: קונסטרוקטור, מהנדס תנועה וכבישים, מודד, אגרונום, מתכנן מערכות מים וניקוז, מתכנן תאורה, יועץ נגישות, יועץ בטיחות.המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה, הוא:
1. מהנדס בעל רישיון רלוונטי או אדריכל.
2. ניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות / מועצות דתיות ב-10 שנים האחרונות כאשר במהלך שנים אלו בוצעו לפחות 4 פרויקטים של תכנון וביצוע ל-2000 קברים לפחות הכוללים קברים במכפלות.
1. העתק תעודות רישוי.
2. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על הנדרש בתנאי הסף.
2020.07.202231.07.2022🔴 סגור , המכרז הסתיים.בעלי מקצוע המתמחים בבניית פרוגרמה למבני ציבורהמציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה, הוא:
1. מתכנן או אדריכל בעל הרישיון הרלוונטי.
2. ניסיון בעריכת פרוגרמות למבני ציבור בהיקף הבא: 3000 יחידות דיור לפחות בשנתיים האחרונות בפרויקט אחד.
ובנוסף,
3. ניסיון בעריכת פרוגרמות למבני ציבור בהיקף של 10,000 יחידות דיור לפחות ב-5 שנים האחרונות במצטבר.
1. העתק תעודות רישוי.
2. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על עמידה בתנאי הסף.
1930.06.202231.07.2022🔴 סגור , המכרז הסתיים.אדריכל/ מהנדס לתכנון בית העלמין היהודי בישוב, (שיגייס לצוות התכנון מתכננים מדיסציפלינות נוספות, כגון: אדריכל נוף, מהנדס תנועה וכבישים, מודד, אגרונום, מתכנן מערכות מים וניקוז, מתכנן תאורה)המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה, הוא: 1.מהנדס או אדריכל בעל הרישיון הרלוונטי. 2.ניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות / מועצות דתיות ב-7 שנים האחרונות כאשר במהלך שנים אלו תכנן לפחות 4 פרויקטים של תכנון ביתי עלמין יהודיים ל-2000 קברים לפחות כ"א והכוללים קברים במכפלות וקבורת שדא.1. העתק תעודות רישוי.
2. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על עמידה בתנאי הסף.
1830.06.202207.07.2022🔴 סגור , המכרז הסתיים.אדריכל לתכנון מבני ציבור בשכונה החדשההמציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא: אדריכל רשוי שתכנון 15 מבנים ציבוריים לפחות (500 מ"ר לפחות כ"א) כאשר 5 מהם הוקמו ב-5 שנים האחרונות.העתק תעודות רישוי. 2. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון הנדרש בתנאי הסף.
1730.06.202207.07.2022🔴 סגור , המכרז הסתיים.אדריכל/מהנדס ו/או הנדסאי אדריכלות/בניין לצורך בחינה וטיוב הליכי רישוי בניההמציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא:
1. אדריכל ו/או מהנדס או הנדסאי אדריכלות/בניין מורשה
2. ניסיון בעריכה של לפחות 15 בקשות להיתרי בניה ב-3 השנים האחרונות.
3. קבלת 10 היתרי בניה לפחות ב-3 השנים האחרונות.
1. העתק תעודות רישוי.
2. מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף.
1631.08.202115.10.2021🔴 סגור , המכרז הסתיים.עריכה וקידום תב"ע לאזור תעסוקה1. אדריכל רישוי /מתכנן ערים
2. ניסיון בקידום תכניות לאזורי תעסוקה- תב"עות ומסמכי מדיניות, תוכניות להתחדשות אזורי תעסוקה.
3. סה"כ לא פחות מ-5 תוכנות, אשר אחת מהם לפחות 400 דונמים של שטח התכנית.
1. תעודת רישוי אדריכל
2. רשימת פרוייקטים שקידם/מקדם
1526.01.202107.02.2021🔴 סגור , המכרז הסתיים.ביצוע בדיקת קבלת תקבולים
מרשות מקרקעי ישראל בגין "חלף היטל השבחה" והגדלת הכנסות המועצה בתחום.
1. מי שהינו רו"ח ו/או יועץ כלכלי המתמחה במתן השירותים.
2. בעל 10 שנות ניסיון ומעלה בתחום השירותים הנדרשים.
3. מי שזמין למתן השירותים הכלכליים באופן מיידי.
קורות חיים ופרופיל המציע בצירוף תיעוד המעיד על עמידה בתנאי הסף.
יש לצרף פירוט של לפחות 3 רשויות להן ניתן השירות המבוקש בשני האחרונות תוך פירוט: שם המזמין, מועדי הביצוע, שם איש הקשר אצל המזמין ותפקידו, פרטי קשר של איש הקשר.
1430.09.202015.11.2020🔴 סגור , המכרז הסתיים.אדריכל לתכנון מבני ציבורהמציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם הוא:
אדריכל רישוי שתכנון 5 מבנים ציבוריים לפחות (500 מ"ר לפחות כ"א) כאשר שלושה מהם הוקמו ב-8 שנים האחרונות.
1. העתק תעודות רישוי.
2. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון הנדרש בתנאי הסף.
1330.09.202015.11.2020🔴 סגור , המכרז הסתיים.מתכנן תנועה להסדרים חדשים וזמניים ברחבי הישובהמציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה, הוא:
1. רישום בפנקס המהנדסים בענף הרלוונטי.
2. עיסוק בתחום תכנון תנועה ב- 10 שנים אחרונות עבור רשויות מקומיות.
3. תכנון של 12 פרוייקטים כאשר 5 מהם בעלות של 2,000,000 ₪ לפחות.
1. העתק תעודות רישוי.
2. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון הנדרש בתנאי הסף.
1230.09.202015.11.2020🔴 סגור , המכרז הסתיים.מתכנן כבישים לתכנון חידוש דרכים ותכנון דרכים חדשות בשטח השיפוט של המועצה.המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה, הוא:
1. רישום בפנקס המהנדסים בענף הרלוונטי.2. עיסוק בתחום תכנון כבישים וניקוז ב-10 השנים האחרונות מול רשויות מקומיות.3. תכנון של 12 פרוייקטים כאשר 5 מהם בעלות של 2,000,000 ₪ לפחות.
1. העתק תעודות רישוי.
2. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון הנדרש בתנאי הסף.
1130.09.202015.11.2020🔴 סגור , המכרז הסתיים.אדריכל נוףהמציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה, הוא:
1. בעל רשיון בענף הרלוונטי.
2. עיסוק בתכנון נופי מול רשויות מקומיות ב-7 שנים האחרונות.
3. תכנון של 5 פרוייקטים בעלות של 2,000,000 ₪ לפחות.
1. העתק תעודות רישוי.
2. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון הנדרש בתנאי הסף.
1030.09.202015.11.2020🔴 סגור , המכרז הסתיים.אגרונוםהמציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה, הוא:
1.אגרונום בעל תואר ראשון במדעי הצמח \ הגנת הצומח.
2. 8 שנות ניסיון כאגרונום ובתחום העיסוק הרלוונטי.
1. העתק תעודות השכלה.
2. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון הנדרש בתנאי הסף.
930.09.202015.11.2020🔴 סגור , המכרז הסתיים.יועץ קרקעהמציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה, הוא:
1.רישום בפנקס המהנדסים בענף הרלוונטי.
2. ניסיון עבודה בתחום ייעוץ קרקע מול רשויות מקומיות ב-10 השנים האחרונות , כאשר לקח חלק בלפחות 6 פרוייקטים ציבוריים בעלות של 5,000,000 ₪  כ"א.
1. העתק תעודות השכלה.
2. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון הנדרש בתנאי הסף.
830.09.202015.11.2020🔴 סגור , המכרז הסתיים.יועץ קונסטרוקציההמציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה, הוא:
1.מהנדס בעל רשיון רלוונטי.
2.ניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות ב-10 שנים האחרונות כאשר במהלך שנים אלו בוצעו לפחות 7 פרוייקטים בעלות של 5,000,000 ₪ לפחות כ"א .
1. העתק תעודות השכלה.
2. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון הנדרש בתנאי הסף.
730.09.202015.11.2020🔴 סגור , המכרז הסתיים.אדריכל שימור/שחזור מבנים לעריכת תב"עות ייעודיות בנושא ולעריכת תוכניות מפורטות פיזיות לשימור/שחזור מבנים.המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה, הוא:
1. אדריכל רישוי שביצע 4 פרוייקטים לפחות (כפי שהוגדר בתיאור התחום) אשר שניים מהם בוצעו (במקרה ומדובר בתכנון מפורט) ושניים אושרו (במקרה ומדובר בתב"עות)
1. העתק תעודות רישוי.
2. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על הנדרש בתנאי הסף.
601.06.202015.11.2020🔴 סגור , המכרז הסתיים.אדריכל לצורך הכנת תב"ע עבור המועצה, כולל נספח בינוי ופיתוחהמציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ מטעם החברה, הוא:
1. בעל תואר ראשון או בעל הכשרה מקצועית של מהנדס בניין.
2. בעל ניסיון של הכנת ארבע תב"עות לרבות נספח בינוי.
1. העתק תעודות השכלה.
2. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון רלוונטי בתחום של 2 פרויקטים לפחות והמלצות ככל שישנן (4 פרוייקטים).
3. רשימת הפרויקטים ומועדיהם המעידים על עמידה בתנאי הסף.
501.06.202015.07.2020🔴 סגור , המכרז הסתיים.אדריכל מטפל ברישוי בניה עבור המועצה1. בעל תואר ראשון לפחות באדריכלות במוסד מוכר
2. בעל ניסיון של קבלת חמישה היתרי בניה לפחות במערכת רישוי זמין
1. העתק תעודות השכלה.
2. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון רלוונטי בתחום של 2 פרויקטים לפחות והמלצות ככל שישנן.
3. רשימת הפרויקטים ומועדיהם המעידים על עמידה בתנאי הסף.
401.06.202015.07.2020🔴 סגור , המכרז הסתיים.מתכנן תנועה
לצורך ליווי המועצה בפרויקט תכנון מרכז תחבורה ציבורית
המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה, הוא:
1. בעל תעודת מהנדס רישוי בתחום תנועה/תחבורה.
2. בעל ניסיון במהלך כל 7 השנים האחרונות בתחום תנועה.
3. בעל ניסיון בתכנון פרויקטים של תחבורה ציבורית במהלך 5 שנים אחרונות.
4. בעל ניסיון של תכנון מסוף תחבורתי אחד לפחות בקיבולת של לא פחות מ-10,000 נוסעים ביממה, אשר אושר לביצוע במהלך 5 השנים האחרונות.
1. העתק רישום מהנדס אזרחי של המציע או המתכנן המוצע מטעמו.
2. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 7 שנים לפחות.
3. רשימת הפרויקטים ומועדיהם המעידים על עמידה בתנאי הסף.
301.06.202015.07.2020🔴 סגור , המכרז הסתיים.תכנון אדריכלי
לצורך ליווי המועצה בפרויקט תכנון מרכז תחבורה ציבורית
המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה, הוא:
1. בעל ניסיון בתכנון אדריכלי ב-15 שנים אחרונות רצופות.
2. בעל ניסיון של תכנון מבנים ציבוריים ב-10 שנים אחרונות רצופות.
3. בעל ניסיון של תכנון מבני תחבורה ב-5 שנים אחרונות רצופות
4. בעל ניסיון תכנון מבנה שמשרת מתקן לתחבורה ציבורית אחד לפחות, אשר אושר לביצוע ושטחו לא פחות מ-300 מ"ר.
1. העתק רישיון אדריכל מוסמך.
2. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 5 שנים לפחות.
3. רשימת הפרויקטים ומועדיהם המעידים על עמידה בתנאי הסף.
201.06.202015.07.2020🔴 סגור , המכרז הסתיים.מנהל פרויקטים/פרוייקטור
לצורך ניהול פרויקט הקמת בית הספר על יסודי
המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה, הוא:
1. בעל תואר ראשון או בעל הכשרה מקצועית של מהנדס בניין.
2. בעל ניסיון של 8 שנים לפחות בניהול פרויקטים להקמת מבני ציבור בעלות של מעל 50 מלש"ח.
1. העתק תעודות השכלה.
2. פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון רלוונטי בתחום של 2 פרויקטים לפחות והמלצות ככל שישנן.
3. רשימת הפרויקטים ומועדיהם המעידים על עמידה בתנאי הסף.
109.08.202023.08.2020🔴 סגור , המכרז הסתיים.יעוץ תיאום ורגולציה לגיבוש ומימוש הסכם פיתוח/גג מול רשות מקרקעי ישראל.יחיד או תאגיד הרשומים כדין בישראל העומדים בקריטריון הבא (ככל שתוגש הצעה על ידי תאגיד יידרש התאגיד להעמיד מטעמו מועמד לצורך מתן השירותים ועל המועמד מטעם המציע לעמוד בתנאי הסף):
בעל ניסיון מוכח של 3 שנים (לפחות) במתן שירותי ייעוץ לרשויות מקומיות ו/או מנהלות הסכם גג, מול רשות מקרקעי ישראל.
קורות חיים (או פרופיל חברה וקורות חיים המועמד), המעידים על ניסיון מוכח הנדרש, תוך פירוט: שם המזמין, שם איש הקשר אצל המזמין, מועדי ביצוע ומהות העבודות שבוצעו.

הפעלת האתר נתמכת כספית ע"י מטה ישראל דיגיטלית, משרד הכלכלה

נבנה ע"י: כ.ג שירותי מחשוב