המועצה המקומית קריית עקרון המועצה המקומית קריית עקרון

מפרט אחיד רשותי

ברוכים הבאים לאתר מועצה מקומית קריית עקרון לעניין המפרט האחיד.

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל, מפרסמת בזאת רשות הרישוי של מועצה מקומית קריית עקרון (להלן "מועצה מקומית קריית עקרון" או "המועצה מקומית") את ה"מפרט האחיד הרשותי" המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו, מטעם ובאחריות רשות הרישוי.
המפרט האחיד הרשותי מפורסם בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים") ובהתייחס לכל סוגי עסקים המפורטים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "צו רישוי עסקים").
יובהר כי על כל עסק חלות גם הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור" [משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה), הרשות הארצית לכבאות והצלה, משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות] המפורסמות באתר ממשל זמין (להלן: "המפרט האחיד הארצי") אליו מתווסף המפרט האחיד הרשותי.
הנחיות לעניין הקריאה, השימוש והחלות של כל חלקי המפרט האחיד
על כל עסק חלות דרישות כל דין, הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור" (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות) וגם הדרישות של "רשות הרישוי" – במקרה זה מועצה מקומית קריית עקרון.
המפרט האחיד של מועצה מקומית קריית עקרון מורכב משני חלקים – "דרישות כלליות מעסקים" ו – "דרישות פרטניות מעסקים".
בעל עסק – בבואך לקרוא את המפרט האחיד, עליך לעבור ולקיים את כל האמור בכל אחד מהשלבים שלהלן:
שלב 1: קיום כל דרישות נותני האישור הרלוונטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים, המופיעים באתר ממשל זמין והמהווים את המפרט האחיד הארצי.
שלב 2: קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של קריית עקרון בפרק "דרישות כלליות מעסקים".
יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה "דרישות כלליות מעסקים" הינן חלק מחייב ובלתי נפרד מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלוונטיות לעסקו.
שלב 3: קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של קריית עקרון בפרק "דרישות פרטניות מעסקים".
באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.
שלב 2: דרישות כלליות מעסקים
יובהר בזאת, כי כל הדרישות הכלליות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט הרשותי ועל בעל העסק לעמוד בהן, ככל שהינן רלוונטיות לעסקו (וזאת בנוסף לאמור בשלב 3: "דרישות פרטניות מעסקים").
1. כללי
1.1. על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים בנוסף כל הדרישות של נותני האישור הרלוונטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלוונטיות אחרות.
1.2. אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק, בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון, מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך.
1.3. מובהר כי אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק, בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון, מעמידה בחוקי העזר העירוניים הרלוונטיים לפעילות עסקו.
1.4. אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מסמך זה אינו מהווה רישיון. כל המנהל עסק ללא רישיון עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
1.5. במידה וקיימים/מופעלים בעסק, עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 , יחולו על אותו עסק גם התנאים הנוספים שבמפרט האחיד, לכל אחד מאותם עיסוקים.
1.6. כל שינוי בהוראות כל דין, החל על העסקים נשוא דרישות אלה, יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את העסקים. בכל מקרה של סתירה יגברו הוראות החוק.
1.7. למען הסר ספק, במידה ומצוין דבר חקיקה בסעיף מסעיפי המפרט האחיד, יחול הנוסח המעודכן ביותר של דבר החקיקה כפי שקיים ברשומות.
1.8. יובהר כי אי עמידה בדרישות המופיעות במפרט זה יכולה להביא לעיצומים כספיים ונקיטת הליכים פליליים.
2. איכות סביבה
2.1. בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) התשנ"ג – 1992 ובתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, ועדכונן מעת לעת, כתוצאה מפעילות עסקו כגון פעילות מערכות קירור אוורור, ומיזוג הפעלת מנועים גנרטורים , השמעת מוסיקה וכדומה.
2.2. עסק שנמצא כגורם לרעש בלתי סביר, יידרש להגיש לאיגוד ערים לאיכות הסביבה – דרום יהודה, חוות דעת של בודק רעש מוסמך המפרטת את רמות הרעש הקיימות והמלצות בדבר האמצעים שעל בעל העסק לנקוט בכדי להפחית רמות רעש אלו לערכים הנדרשים בחוק.
2.3. בעל העסק יישם את המלצות חוות הדעת רק לאחר שאושרה על ידי איגוד ערים לאיכות הסביבה – דרום יהודה.
2.4. עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כמוגדר ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה, כתוצאה מפעילות עסקו.
2.5. במידה ונמצא שהעסק גורם ליצירת ריח בלתי סביר, מחובתו של בעל העסק לנקוט אמצעים, לרבות התקנת מתקנים להקטנת עוצמת הריח. בעל העסק יגיש לאיגוד ערים לאיכות הסביבה – דרום יהודה את המסמכים והאישורים על הפעולות שננקטו להקטנת עוצמת הריח.
2.6. במידה ויתברר כי הריח הבלתי סביר מפעילות העסק עדיין ממשיך למרות נקיטת הפעולות ע"י בעל העסק להקטנת עוצמתו כאמור בפסקה 2.5 לעיל, יגיש בעל העסק לאיגוד ערים לאיכות הסביבה – דרום יהודה, תכנית להפחתת עוצמת הריח, אשר תכלול אפיון מוקדי הריח והמלצות להתקנת מתקנים להקטנת עוצמת הריח במוקדים אלו. בעל העסק יישם לאלתר את המלצות חוות הדעת לאחר שזאת נבחנה ואושרה על ידי איגוד ערים לאיכות הסביבה – דרום יהודה.
2.7. בעת הגשת בקשה לרישיון עסק, ימלא ויגיש בעל העסק לאיגוד ערים לאיכות הסביבה – דרום יהודה ולמחלקה ולרישוי עסקים, "מסמך מידע סביבתי – בדיקת בקשה לרישוי עסק" .
2.8. סוגי עסקים מסוימים, כפי שיקבע על ידי איגוד ערים לאיכות הסביבה – דרום יהודה, יידרשו למלא ולהגיש גם "פרשה טכנית" .
3.1. מים ושפכים
מכשירים למניעת זרימה חוזרת (מז"ח)
3.1.1. כל עסק, כהגדרתו בתוספת המופיעה בסוף "תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב – 1992 למעט עסק שקבל פטור מהתקנה כאמור על ידי משרד הבריאות, יתקין, באמצעות מתקין מוסמך-כהגדרתו בתקנות, מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז"ח), מייד אחרי חיבור המים של העסק אל מערכת אספקת המים מהתאגיד, כאמור בתקנות.
3.1.2. בעל העסק ישלח לתאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ (להלן "התאגיד") ולמחלקה לרישוי עסקים של המועצה עותק מאישור ההתקנה של המז"ח.
3.1.3. בעל העסק יחזיק את המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות .
3.1.3.1. תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו לתאגיד ולמחלקה לרישוי עסקים על ידי הבודק המוסמך ובמקביל יישמרו בעסק ל-3 שנים לפחות.
3.1.3.2. בעל העסק יבצע מידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית על מנת לעמוד בחובת תקינות המז"ח בכל עת.
3.2. ניטור שפכי תעשייה
3.2.1. שפכים תעשייתיים (לא סניטרים) שמקורם מפעילות העסק, יוזרמו למערכת הביוב העירונית, רק לאחר שעמדו בערכי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כפי שנקבע בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 (להלן "כללי השפכים")
3.2.2. במידת הצורך ועפ"י הנחיית תאגיד המים ו/או המועצה, יתקין בעל העסק מתקן קדם לטיפול בשפכי התעשייה טרם הזרמתם למערכת הביוב העירונית על מנת להוריד את ריכוז המזהמים בשפכים עד לערכי הסף הנקובים בכללים אלו.
3.3. דיגום שפכים
3.3.1. עסק המשתייך לאחד מסוגי העסקים המוזכרים בתוספת השלישית של כללי תאגידי מים וביוב, ייכלל בתוכנית ניטור למפעלים עפ"י שיקול דעתו המקצועי של התאגיד.
3.3.2. בעל עסק, מבין סוגי העסקים, כמפורט בסעיף 3.3.1, יתקין על חשבונו שוחה ייעודית לדיגום כפי שיורה לו התאגיד.
3.3.3. בעל העסק יישא בעלות ביצוע הדיגומים שיתבצעו אצלו על ידי תאגיד המים, בהתאם לתעריפים שנקבעו ב"כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע"א-2009," (להלן כללי התעריפים) על כל תיקוניו.
3.3.4. בכל מקרה של חריגה מערכי הסף שנקבעו בכללי השפכים בשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירונית, באחריותו המלאה של בעל העסק לפעול בהתאם להנחיות התאגיד והמשרד להגנת הסביבה, על מנת להביא את שפכיו לריכוזים הקבועים בכללי תאגידי מים וביוב, במהירות האפשרית.
3.3.5. שפכים החורגים מערכי הסף, יחויבו בתשלום אגרת שפכים חריגים או אסורים לפי העניין.
4. תברואה – פסולת
4.1. בעל העסק יאגור את הפסולת הנוצרת בעסקו למכלי אצירת פסולת, או כלי קיבול אחר, שנרכשו על ידו ועל חשבונו, שיוצבו אך ורק בתחומי העסק, באופן שלא יגרום למטרדים תברואיים או סביבתיים.
4.2. בעל העסק ישליך את הפסולת ממכלי אצירת הפסולת המוזכרים בסעיף 4.1 למיכלי אצירת פסולת שהוצבו על ידי המועצה מקומית (מיכל, מכולה, טמון קרקע או אחר).
4.3. הפסולת ממכלי האצירה האמורים בסעיף 4.2 יפונו על ידי המועצה מקומית למעט עסקים מסוימים שיידרשו לשלם את עלויות הפינוי בהתאם לקריטריונים שיפורסמו בהתחשב במיקום העסק, כמויות הפסולת המיוצרת אגב פעילות העסק וסיווגה ושיימסרו לבעל העסק.
4.4. פסולת ברת מחזור כגון פלסטיק, זכוכית, נייר, מתכת וכדומה, תמוין על ידי בעל העסק ותועבר למיכלי אצירה ייעודיים במידה ואלו הוצבו על ידי המועצה מקומית בסמוך לעסק.
4.5. פסולת רטובה ומרקיבה לרבות שאריות בשר ודגים יארזו בשקית פלסטיק עבה ויועברו למכל אשפה סגור בלבד. אין להשליך פסולת כאמור למכולה פתוחה.
4.6. פסולת קרטון
4.6.1. בעל עסק שאגב פעילותו נוצרת פסולת קרטונים, ישטח את הקרטונים וישליך את הקרטונים המשוטחים ל"קרטוניה" שתוצב על ידי המועצה מקומית. קרטוניות אלו יפונו על ידי ועל חשבון המועצה המקומית.
4.6.2. עסקים היוצרים כמות גדולה של קרטון יחויבו על ידי המועצה מקומית, בהסתמך על גודל העסק ונפח פסולת הקרטון הנוצרת בו, ברכישת והפעלת מכבש/דחסן קרטון.
4.6.2.1. פסולת הקרטון המוזכרת בסעיף 4.5.2 תפונה על ידי ועל חשבון בעל העסק.
4.6.2.2. במקרה ופסולת הקרטון מפונה על ידי בעל העסק, הפסולת תפונה לקבלן מאושר על פי דין, לצרכי מחזור.
4.7. מובהר בזאת כי במידה שהוראות דין יקבעו זאת או בהתאם לשינויים במדיניות המועצה מקומית בנושא הטיפול בפסולת, עשוי בעל עסק, להיות מחויב, במהלך 3 השנים הקרובות, להפריד את הפסולת הנוצרת בעסקו לזרמים שונים כפי שיוגדרו על ידי המועצה מקומית, לרבות "פסולת בסיסית" ו"פסולת עודפת" ולטפל בכל זרם בהתאם להנחיות שיועברו על ידי המועצה מקומית לבעל העסק.
5. דרישות הרופא הווטרינרי הרשותי מבעל עסק אשר יש בו עיסוק (לרבות אחסון, עיבוד, הכנה והגשה) בבשר
הגדרות לפרק זה –
בשר : בשר עופות, דגים ובקר או חלק ממנו, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.
5.1. בעל העסק המגיש בשר יעמוד בכל האמור בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ"ג – 1983 וחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) התשע"ו, 2015, לרבות הדרישות הנוספות לתקנות אלו ופרוט חלק מדרישות תקנות אלו המופיעות להלן:
5.2. אין להכניס לעסק בשר שאין לו תעודה משלוח שהוצאה ונחתמה על ידי הרופא הווטרינרי של המפעל ממנו נרכש הבשר.
5.3. בעל העסק ישמור בעסק את תעודת האמורה, כל עוד המשלוח הרלבנטי נמצא בתחומי העסק.
5.4. בעל העסק יחזיק בעסקו מקררים ומקפיאים שנפח קיבולם יהיה מספיק כדי להכיל את כל מוצרי הבשר הנמצאים בתוך העסק, בכל זמן נתון, בטמפרטורות הקבועות בחוק.
5.5. אין לרכוש בשר ממפעלים שאין להם רישיון יצרן ורישיון עסק בתוקף.
5.6. בעל העסק ישמור למשך 30 יום לפחות את כל התיעוד והרישום של רכישות הבשר שבצע, כולל שמות הספקים מהם רכש את הבשר ותאריך הרכישה. הרישומים יוצגו לנציג המועצה על פי דרישה.
5.7. כל מוצרי הבשר הגולמיים אשר מוחזקים בעסק יהיו עם תווית מקורית של היצרן אשר תעיד על מקורם ועל התאריך האחרון המותר למכירתם.
5.8. אין להחזיק/ לאחסן/ למכור בעסק מוצרי בשר שהתאריך האחרון לשיווקם פג.
5.9. כל מוצרי הבשר המוכנים בעסק, המאוחסנים בחדרי הקירור, יסומנו בתווית אשר תציין את תאריך הכנתם.
5.10. מוצרי מזון שהוכנו בעסק ולא נצרכו באותו יום, לרבות סלטים, יושמדו בסוף יום העבודה.
5.11. בשר שהופשר ו/או עבר טיפול תרמי לא יוקפא בשנית.
6. הוצאת ואחסון סחורה מחוץ לעסק
6.1. חל אסור על הוצאת סחורה מחוץ לעסק.
7. הוצאת שולחנות וכסאות לשטח ציבורי או לשטח שהציבור רשאי ונוהג לעבור בו
7.1. ראש המועצה רשאי לתת היתר להעמיד ברחוב כסאות, שולחנות, לפריטי עיסוק 4.2 א' ו-4.2 ב', בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) תשע"ג – 2013.
7.2. הצבת שולחנות, כסאות, תהיה בהתאם לתוכנית שתוגש לאישור המועצה שתכלול את הנתונים הבאים:
• תיחום שטח, בו יוצבו השולחנות והכיסאות
• מספר השולחנות והכיסאות
• ציון מעברים ורוחב המעברים
• מפרט חומרים וגוונים לריהוט
• מיקום לאדניות, אם הן מתוכננות
• מיקום ומפרט לפחי אשפה, אם מתוכננים
7.3. חל איסור על הוצאת שולחנות וכסאות לפני קבלת היתר של המועצה.
7.4. בעד היתר כאמור בסעיף 7.3 ישלם המבקש אגרה בשיעור שנקבע בתוספת השנייה בחוק עזר לקריית עקרון (שמירת הבטיחות, הסדר והניקיון ומניעת מפגעים ומטרדים), התשנ"א-1991.
8. שילוט
8.1. בעל עסק יציב שלט רק לאחר שעמד בכל האמור בחוק עזר לקריית עקרון (שמירת הבטיחות, הסדר והניקיון ומניעת מפגעים ומטרדים), התשנ"א-1991, פרק י"ג-מודעות ושלטים, סעיפים 108-124.
8.2. התקנת שילוט של העסק מחוץ לחלל העסק – על גבי מעטפת המבנה/במרחק מהמבנה מותנה בהגשת תכנית הכוללת:
• מיקום השלט
• ממדי השלט
• חומרים ממנו עשוי השלט
• תכנית קונסטרוקציה לשלט גדול, כולל אישור קונסטרוקטור
• העיצוב הגראפי של השלט
8.2.1. האמור בסעיף 8.2 אינו מתייחס לשילוט שהוא טעון רישוי בניה על פי חוק תכנון ובניה התקף.
8.3. חל איסור על הצבת להציב שלט על "חמורים".
8.4. רישוי להצבת שולחנות וכיסאות ולהתקנת השילוט ויטרינות עבור חנויות במרכז המסחרי "הצפוני המשופץ" , שבצפון רחוב הרצל (מע"ר) מותנה בביצוע תנאים כפי שמופיעים בתוכנית המצורפת ובדוגמא לשלט המופיעים באתר האינטרנט של המועצה. כל שלטי המדבקה יודבקו בגובה אחיד על גבי ויטרינות – בפיקוח של הנדסה. לא יודבקו שלטים/סמלים אחרים על גבי הוויטרינות.
9. רוכלות
9.1. ככלל לא תאושר רוכלות בתחומי המועצה.
9.2. ראש המועצה רשאי לאשר קיום רוכלות במקרים מיוחדים כמו בירידים ,פסטיבלים חגים ומועדים.
9.3. אדם יעסוק ברוכלות רק לאחר שקבל אשור מראש המועצה כאמור ובכפוף להוצאת רישיון עסק, מילוי כל תנאיו ועמידה בכל האמור בחוק עזר לקריית עקרון (שמירת הבטיחות, הסדר והניקיון ומניעת מפגעים ומטרדים), התשנ"א-1991, פרק י"ז-רוכלים, סעיפים 138-140.
10. נגישות
10.1. בעל עסק שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי כהגדרתם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998, יקיים במלואן את הוראות הנגישות לפי פרק ה'1 לחוק האמור.
10.2. בעל העסק כאמור, יגיש למחלקה לרישוי עסקים של המועצה חוות דעת של מורשה לנגישות ( השירות או מבנים) שלפיהן מתקיימות בעסק הוראות הנגישות כאמור בסעיף 10.1 .
שלב 3: דרישות פרטניות מעסקים (להלן: "הדרישות הפרטניות"):
מחובתו של בעל העסק לקיים את מלא דרישות רשות הרישוי, הייחודיות לכל סוג עסק, כפי שמופיעות בחלק הדרישות הפרטניות – להלן.
יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות בפרק "דרישות כלליות מעסקים".
הדרישות הפרטניות מופיעות בטבלה המצורפת בהמשך המסמך.

דרישות פרטניות מעסקים

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתכניות):
מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד.
מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר.
עקרון 2000 – אזור תעסוקה, מסחר פנאי ונופש ממערב לכביש 411.
בילו סנטר – אזור מסחר עם מגרשים המיועדים לתעסוקה שאפשר בו גם תעשייה, מזרחית לכביש 411.
רחוב בעלי מלאכה – אזור המיועד למלאכה ותעשייה.
מע"ר – רחוב הרצל בקטע שבין רחוב משה שרת בדרום ובין רחוב הבנים בצפון.
מרכז מסחרי שכונתי – מרכז מסחרי המשרת שכונה.
אזור חקלאי – מלבן שבין כביש 40, רחוב הרצל, צומת בילו ורחוב כלנית.
מתחם תדיראן – מתחם הנמצא מדרום לבילו סנטר בין כביש 411 לכניסה המערבית לקריית עקרון
יצוין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"ע החלה על השטחים שבתחומם פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל כדי לגרוע מתנאי כל תכנית ו/או היתר החלים על העסק.
יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות "דרישות מקצועיות" ו- "מתחמים מאושרים" שבטבלה שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלוונטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים) ובכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים"

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות מקצועיות מתחמים מאושרים
1.1 בית מרקחת בעל העסק יחזיר  פסולת תרופות פגי תוקף ופסולת חומרים מסוכנים,  לספק/יצרן או יפנה אותם באמצעות קבלן  מורשה  לאתר מאושר על פי חוק. בעל העסק ישמור את אישורי פינוי ואישורי קליטה תעודות קבלה בעסק למשך שנה לפחות. מותר בעקרון 2000, בילו סנטר, מע"ר ומרכז מסחרי שכונתי.
1.2 א תמרוקים –
ייצורם
  מותר בעקרון 2000 ובמתחם תדיראן
1.2 ב תמרוקים –
אחסונם – שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום
1.3 א תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי –
ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי
מותר בעקרון 2000 ובמתחם תדיראן
1.3 ב תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי –
אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום
שפך של תכשירים נוזליים לא יתנקז למערכת הביוב או הניקוז הציבורית.  שפך של תכשירים, תכשירים ותכשירים שפג תוקפם, יטופלו על פי האמור בתקנות רישוי עסקים ) סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990 ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו  מעת לעת.
1.3 ג תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי –
מכירתם או חלוקתם
1.3 ד הרכבת ציוד רפואי
1.4 א טיפול יופי וקוסמטיקה,
פדיקור ומניקור,
מכון שיזוף
כל מקום שמותר בו מסחר
1.4 ב מספרה כל מקום שמותר בו מסחר
1.4 ג כתובות קעקע – מקום לעשייתן כל מקום שמותר בו מסחר
1.4 ו ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים כל מקום שמותר בו מסחר
1.5 א מעבדות לא רפואיות-
מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות ללא הרס ומעבדות לפי פרטים 1.5ב, 1.5ג ו-1.6
בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בדרישות הבאות:חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום.
חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים,  יאספו ויאוחסנו  בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור בסעיף הקודם ובעל העסק יפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק  בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990 ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו  מעת לעת.
בעל העסק יציג את אישורי פינוי פסולת כאמור ואישורי קליטה ותעודות קבלה פסולת  על פי דרישת המועצה.
במקרה הצורך ועל פי דרישת ההמועצה, בעל העסק יתקין וונטות ומערכות לטיפול בפליטות מהוונטות, מעל שולחנות עבודה בהם יש שימוש בחומרים מסוכנים.
1.5 ב מעבדות לא רפואיות-
מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי
בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בדרישות הבאות:חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום.
חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים,  יאספו ויאוחסנו  בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור בסעיף הקודם ובעל העסק יפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק  בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990 ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו  מעת לעת.
בעל העסק יציג את אישורי פינוי פסולת כאמור ואישורי קליטה ותעודות קבלה פסולת  על פי דרישת המועצה.
במקרה הצורך ועל פי דרישת ההמועצה, בעל העסק יתקין וונטות ומערכות לטיפול בפליטות מהוונטות, מעל שולחנות עבודה בהם יש שימוש בחומרים מסוכנים.
1.6 מעבדה רפואית – מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977, למעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 25 לפקודת בריאות העם, בבית חולים או בקופת חולים בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בדרישות הבאות:חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום.
חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים,  יאספו ויאוחסנו  בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור בסעיף הקודם ובעל העסק יפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק  בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990 ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו  מעת לעת.
בעל העסק יציג את אישורי פינוי פסולת כאמור ואישורי קליטה ותעודות קבלה פסולת  על פי דרישת המועצה.
במקרה הצורך ועל פי דרישת ההמועצה, בעל העסק יתקין וונטות ומערכות לטיפול בפליטות מהוונטות, מעל שולחנות עבודה בהם יש שימוש בחומרים מסוכנים.
1.7 מעבדת שיניים כל פסולת המכילה כספית או מרכיבים אחרים המוגדרים כחומר או פסולת מסוכנים, תפונה בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א –  1990 ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו  מעת לעת.
1.8 חדר מתים למעט בבית-חולים
2.1 א גז –
מילוי מכלים ומכליות
  אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
2.1 ב גז –
אחסונו, למעט במיתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז
2.1 ג גז –
מכירתו, חלוקתו
   
2.1 ד גז –
שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מתקן לשינוי לחץ שלו
חניית רכבים לאחר שעות העבודה אך ורק במגרש ייעודי שיוקצה לכך על ידי המועצה  ורק כשהרכב ריק לגמרי מגז.
2.1 ה גז –
תיקון מכלים
אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
2.1 ו גז  –
חניון למכליות
חניית רכבים לאחר שעות העבודה אך ורק במגרש ייעודי שיוקצה לכך על ידי המועצה  ורק כשהרכב ריק לגמרי מגז.
2.1 ז תחנת תדלוק בגז ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 4/18, בהתייחס לסוג התחנה .
2.2 א דלק לסוגיו –
תחנת דלק ותדלוק
ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 4/18, בהתייחס לסוג התחנה .
2.2 ב דלק לסוגיו –
בית זיקוק
אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
2.2 ג דלק לסוגיו –
שינועו בצנרת
2.2 ד דלק לסוגיו –
אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976
מותר רק לצורך שימוש עצמי של העסק.
2.2 ה דלק לסוגיו –
מסופי דלק
אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
2.2 ז דלק לסוגיו –
חניון למכליות דלק
2.2 ח דלק לסוגיו –
שינועו במכליות
2.3 פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
2.4 תחנת כוח אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
3.1 בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
3.2 א בעלי חיים לרבות ימיים-
בעלי חיים, למעט עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם
3.2 ב בעלי חיים, לרבות ימיים  –
הצגתם
חנות למכירת בעלי חיים – בכל מקום בו מותר מסחר.
3.2 ו מספרה לבעלי חיים מותר בכל האזורים למעט:
מבנה מגורים, רחוב בעלי מלאכה ואזור חקלאי.
3.2 ח בעלי חיים, לרבות ימיים  –
עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם
3.3 ב הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים – וניקויים
3.4 א חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי  -ייצורם, אריזתם, אחסונם אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
3.4 ג חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי  –
מכירתם
3.5 א מזון לבעלי חיים  –
ייצורו, עיבודו, אריזתו
3.5 ב מזון לבעלי חיים  –
אחסונו,  הובלתו או חלוקתו, מכירתו
המזון יהיה מיוצר וארוז בידי יצרן מורשה.
בעל עסק לא  יארוז מזון לבעלי חיים בתחומי העסק.
המזון יוחזק במקום מוגן מפני כניסת מזיקים ומזהמים.
המזון יוחזק ע"ג מדפים המוגבהים ב 30 ס"מ מהרצפה.
המזון יוחזק באופן שימנע את קלקולו או התפתחות גורמי מחלה או מזהמים בו.
מכירה – כחלק מחנויות למכירת בעלי חיים – בכל מקום בו מותר מסחר.
3.6 א פסדים –
איסופם
אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
3.6 ב פסדים –
עיבודם
אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
3.6 ג פסדים
– מכירתם
אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
3.7 א תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות –
ייצורם
מותר בעקרון 2000 ובמתחם תדיראן
3.7 ב תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי, למעט תרופות –
אחסונם
שפך של תכשירים נוזליים לא יתנקז למערכת הביוב או הניקוז הציבורית.
שפך של תכשירים, תכשירים ותכשירים שפג תוקפם, יטופלו על פי האמור בתקנות רישוי עסקים ) סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990 ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו  מעת לעת.
4.1 א ביצים –
ריכוזן, מיונן ואחסונן בתחנת מיון
4.1 ג מדגרה
4.1 ד ביצים –
הובלתןלתחנת מיון
4.2 א בית אוכל – מקום להכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 –
מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום כאמור בפריט 4.8
בעל עסק שמפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות , לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל פטור מאת המועצה מקומית, ישלח לאיגוד תכנית להקמת מערכות לטיפול
בפליטת ריחות ומזהמי אוויר. בעל העסק יתקין ויפעיל מערכות כאמור רק לאחר שתאושר על ידי איגוד ערים לאיכות הסביבה – דרום יהודה.
בעל העסק  יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 , אלא אם כן קיבל פטור מהקמה כאמור, מהמועצה מקומית.
בעל העסק יתחזק את מפריד השומן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד –  2014.
תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין.
בעל העסק ישמור אישורי פינוי ואישורי קליטה, של תכולת המפריד, למשך שנה בעסקו ויציגם למועצה מקומית, על פי דרישה.
בעל העסק  יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את  השמן המשומש  כאמור  ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנה  ויוצגו למועצה מקומית, על פי דרישה.
בעל עסק, שבעסקו יש טיפול בבשר, יעמוד בכל האמור בסעיף  5 בפרק  "דרישות כלליות מעסקים" .חל איסור על השמעת מוסיקה ברמקולים מחוץ למבנה, בסמוך לאזורי מגורים.
מותר בכל מקום שמותר בו מסחר
4.2 ב בית אוכל – מקום להכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 –
בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום כאמור בפריט 4.8.
בעל עסק שמפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות , לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל פטור מאת המועצה מקומית, ישלח לאיגוד תכנית להקמת מערכות לטיפול
בפליטת ריחות ומזהמי אוויר. בעל העסק יתקין ויפעיל מערכות כאמור רק לאחר שתאושר על ידי איגוד ערים לאיכות הסביבה – דרום יהודה.
בעל העסק  יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 , אלא אם כן קיבל פטור מהקמה כאמור, מהמועצה מקומית.
בעל העסק יתחזק את מפריד השומן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד –  2014.
תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין.
בעל העסק ישמור אישורי פינוי ואישורי קליטה, של תכולת המפריד, למשך שנה בעסקו ויציגם למועצה מקומית, על פי דרישה.
בעל העסק  יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את  השמן המשומש  כאמור  ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנה  ויוצגו למועצה מקומית, על פי דרישה.
בעל עסק, שבעסקו יש טיפול בבשר, יעמוד בכל האמור בסעיף  5 בפרק  "דרישות כלליות מעסקים" .חל איסור על השמעת מוסיקה ברמקולים מחוץ למבנה, בסמוך לאזורי מגורים.
מותר בכל מקום שמותר בו מסחר
4.2 ג בית אוכל – מקום להכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 –
הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 ה
בעל עסק שמפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות , לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל פטור מאת המועצה מקומית, ישלח לאיגוד תכנית להקמת מערכות לטיפול
בפליטת ריחות ומזהמי אוויר. בעל העסק יתקין ויפעיל מערכות כאמור רק לאחר שתאושר על ידי איגוד ערים לאיכות הסביבה – דרום יהודה.
בעל העסק  יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 , אלא אם כן קיבל פטור מהקמה כאמור, מהמועצה מקומית.
בעל העסק יתחזק את מפריד השומן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד –  2014.
תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין.
בעל העסק ישמור אישורי פינוי ואישורי קליטה, של תכולת המפריד, למשך שנה בעסקו ויציגם למועצה מקומית, על פי דרישה.
בעל העסק  יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את  השמן המשומש  כאמור  ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנה  ויוצגו למועצה מקומית, על פי דרישה.
בעל עסק, שבעסקו יש טיפול בבשר, יעמוד בכל האמור בסעיף  5 בפרק  "דרישות כלליות מעסקים" .
מותר בכל מקום שמותר בו מסחר
4.3 א בית קירור –
לבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם
בעל עסק, שבעסקו יש טיפול בבשר, יעמוד בכל האמור בסעיף  5 בפרק  "דרישות כלליות מעסקים" . אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
4.3 ב בית קירור –
למזון אחר ומרכיביו
בעל עסק, שבעסקו יש טיפול בבשר, יעמוד בכל האמור בסעיף  5 בפרק  "דרישות כלליות מעסקים" . אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
4.4 ב בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם –
טיפול בבשר גולמי ואריזתו, ביכולת ייצור  העולה על 5 טונות ליום
בעל עסק, שבעסקו יש טיפול בבשר, יעמוד בכל האמור בסעיף  5 בפרק  "דרישות כלליות מעסקים" . אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
4.4 ז בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם –
טיפול בבשר גולמי ואריזתו, ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום
בעל עסק, שבעסקו יש טיפול בבשר, יעמוד בכל האמור בסעיף  5 בפרק  "דרישות כלליות מעסקים" . אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
4.5 ב חלב גולמי –
הובלתו
4.6 א מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם-
ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליוםייצורו, עיבודו אריזתו, מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום
בעל עסק, שבעסקו יש טיפול בבשר, יעמוד בכל האמור בסעיף  5 בפרק  "דרישות כלליות מעסקים" . אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
4.6 ג מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי
גלם –
אחסונו
מותר בעקרון 2000, בילו סנטר ומתחם תדיראן.
4.6 ד מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי
גלם –
הובלתו, הפצתו או חלוקתו
4.6 ה הסעדה (קייטרינג) – כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל"ב-1972 בעל עסק שמפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות , לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל פטור מאת המועצה מקומית, ישלח לאיגוד תכנית להקמת מערכות לטיפול
בפליטת ריחות ומזהמי אוויר. בעל העסק יתקין ויפעיל מערכות כאמור רק לאחר שתאושר על ידי איגוד ערים לאיכות הסביבה – דרום יהודה.
בעל העסק  יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 , אלא אם כן קיבל פטור מהקמה כאמור, מהמועצה מקומית.
בעל העסק יתחזק את מפריד השומן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד –  2014.
תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין.
בעל העסק ישמור אישורי פינוי ואישורי קליטה, של תכולת המפריד, למשך שנה בעסקו ויציגם למועצה מקומית, על פי דרישה.
בעל העסק  יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את  השמן המשומש  כאמור  ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנה  ויוצגו למועצה מקומית, על פי דרישה.
בעל עסק, שבעסקו יש טיפול בבשר, יעמוד בכל האמור בסעיף  5 בפרק  "דרישות כלליות מעסקים" . 
4.6 ו מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי
גלם –
ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום;
ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור שאינה עולה על 50 טונות ליום
בעל עסק, שבעסקו יש טיפול בבשר, יעמוד בכל האמור בסעיף  5 בפרק  "דרישות כלליות מעסקים" . אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
4.7 א קיוסק מותר בכל מקום בו מותר מסחר.
4.7 ב מרכול –
מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי,
שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון;
מותר בכל מקום בו מותר מסחר.
4.7 ג אטליז –
מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים
בעל עסק, שבעסקו יש טיפול בבשר, יעמוד בכל האמור בסעיף  5 בפרק  "דרישות כלליות מעסקים" .
התנאים והפעילות בעסק יעמדו בהנחיות משרד הבריאות לטיפול וייצור למכירה במקום של בשר ובשר בעלי כנף באטליזים או מחלקות אטליז במרכולים.
מותר בכל מקום בו מותר מסחר.
4.7 ד מרכול –
כמשמעותו בפרט 4.7 ב,
שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון
בעל עסק שמפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות , לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל פטור מאת המועצה מקומית, ישלח לאיגוד תכנית להקמת מערכות לטיפול
בפליטת ריחות ומזהמי אוויר. בעל העסק יתקין ויפעיל מערכות כאמור רק לאחר שתאושר על ידי איגוד ערים לאיכות הסביבה – דרום יהודה.
בעל העסק  יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 , אלא אם כן קיבל פטור מהקמה כאמור, מהמועצה מקומית.
בעל העסק יתחזק את מפריד השומן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד –  2014.
תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין.
בעל העסק ישמור אישורי פינוי ואישורי קליטה, של תכולת המפריד, למשך שנה בעסקו ויציגם למועצה מקומית, על פי דרישה.
בעל העסק  יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את  השמן המשומש  כאמור  ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנה  ויוצגו למועצה מקומית, על פי דרישה.
בעל עסק, שבעסקו יש טיפול בבשר, יעמוד בכל האמור בסעיף  5 בפרק  "דרישות כלליות מעסקים" .
מותר בכל מקום בו מותר מסחר.
4.8 משקאות משכרים – פאב, בר, מסבאה וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה מותר בעקרון 2000 ובילו סנטר.
5.1 א אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים –  תחנת מעבר ומיון אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
5.1 ב אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים –  איסופה, הובלתה חניית רכבים לאחר שעות העבודה אך ורק במגרש ייעודי שיוקצה לכך על ידי המועצה ורק לאחר שהרכבים רוקנו ונשטפו במקום מאושר על פי חוק.
5.1 ג אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים –  טיפול בפסולת, לרבות: עיבודה, ניצולה, מחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
5.1 ד אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים –  אתר לסילוק פסולת יבשה אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
5.1 ה אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים –  אתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדים אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
5.2 א מתקן התפלת מים
5.2 ב מי שתייה – מתקן להפקתם ולטיפול בהם, למעט מתקן להתפלתם
5.3 א שפכים וקולחין – עיבודם, טיהורם, אחסונם אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
5.3 ג שפכים וקולחין – הובלתם במכליות חניית רכבים לאחר שעות העבודה אך ורק במגרש ייעודי שיוקצה לכך על ידי המועצה ורק לאחר שהרכבים רוקנו ונשטפו במקום מאושר על פי חוק.
6.1 אחסנה – מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ"ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותה תנאים ספציפיים יינתנו לעסק בהתאם לאופי והקף פעילותו.
6.2 חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות תנאים ספציפיים יינתנו לעסק בהתאם לאופי והקף פעילותו.
6.4 מכבסה,
ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה ויבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים
מכבסה – אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
מכבסה ניקוי יבש – מותר בכל מקום שמותר בו מסחר
6.5 מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם –
ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם
מותר בעקרון 2000 ומתחם תדיראן.
6.7 פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים  – מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"ר
6.8 א קניון –
ניהולו
במתחם יהיו כלים לאצירה ולטיפול באשפה  במספר שיקבע על ידי המועצה, בהתחשב בגודל הקניון וסוג ומספר העסקים שפועלים בו. כלי אצירה אלו יאוחסנו בחדר אשפה שיתוחזק על פי הוראות המועצה.
בעל העסק ירכוש על חשבונו את מיכלי אצירת פסולת, האמורים לעיל.
בעל עסק ייתכן ויידרש בהצבת מכלים לאיסוף פסולת נייר, זכוכית, פלסטיק וכדומה, מהציבור ומהעסקים, ברחבי הקניון. הנחיות לגבי פינוי פסולת זו יועברו על ידי המועצה.
בקניון בו יש בתי אוכל, יקים בעל העסק ויאפשר התחברות של כל אחד מבתי האוכל, לתשתיות שיאפשרו לעסק לעמוד בתנאי הרישיון שלו, לרבות תשתיות לטיפול בשפכים, תשתיות לטיפול במזהמי אוויר וריחות וכל דרישה אחרת שתידרש מהעסק .
בעל העסק יחזיק את כל התשתיות האמורות לעיל תקינות בכל עת.
בכל מקום בו מותר מסחר
6.8 ב עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו
6.9 א רוכלות מזון על פי האמור בסעיף 9 בפרק "דרישות כלליות מעסקים"
6.9 ב רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו על פי האמור בסעיף 9 בפרק "דרישות כלליות מעסקים"
6.9 ג רוכלות אחרת על פי האמור בסעיף 9 בפרק "דרישות כלליות מעסקים"
6.12 עסק של אבזרי מין – מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני מותר רק בבילו סנטר ובעקרון 2000
6.13 אולפן הקלטות אודיו
6.14 מוצרי טבק לסוגיו –
מקום למכירה קמעונאית, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו
7.1 א בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב
7.1 ב השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע
7.1 ג בית אבות –
מקום המשמש, או הנועד לשמש, כולו או בחלקו, מקום מגורים לזקנים, שהגיעו לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, כשהם מחוץ למשפחתם, למעט מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם
7.1 ה שטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום בעל עסק ימלא את הוראות המועצה כל הנוגע לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת.
7.2 גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום בעל עסק ימלא את הוראות המועצה כל הנוגע לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת.
7.4 א בריכת שחיה –
לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש
מותר בעקרון 2000 וב-שב"צ.
7.4 ב פארק מים, מגלשות מים במגרשים המיועדים לפנאי ונופש בעקרון 2000 (זמ-350)
7.4 ג בריכת זרמים (ג'קוזי)
7.4 ד מקווה
7.4 ה בית מרחץ, מרחצאות
7.5 מכון כושר בעל העסק יגיש תכנית של יועץ מומחה, לחיזוק רצפת מכון הכושר,  למניעת רעידות הנובעת מפעילות במכון, בדירות מגורים עסקים או משרדים, , באם המכון נמצא בבניין מגורים או בבניין המשמש עירוב שימושים למסחר ומשרדים.
התכונית תוגש לבדיקה ואישור איגוד ערים לאיכה"ס דרום יהודה.
7.6 משחקים, כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק – מקום לעריכתם משחקי קובייה, משחקי קלפים ומכונות מזל, אסורים בתחום המועצה
7.7 א מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, ללא מזון בעל עסק ימלא את הוראות המועצה כל הנוגע לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת.
7.7 ב קולנוע, תיאטרון
7.7 ג קרקס בעל עסק ימלא את הוראות המועצה כל הנוגע לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת. על פי אישור פרטני של מהנדס/ת המועצה.
7.7 ד אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד
7.7 ה אמפיתיאטרון,
מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותר
בעל עסק ימלא את הוראות המועצה כל הנוגע לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת.
7.7 ו דיסקוטק העסק יופעל במבנה סגור הכולל  אמצעים להפחת רעש, לרמות הנדרשות בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, ותקנות  למניעת מפגעים (מניעת רעש) – 1992
המרחב להשמעת מוסיקה כולל כל מערכות ההגברה הקולית יהיה בחלל פנימי של מבנה העסק וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ, הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה. הכניסה למבנה הדיסקוטק יהיה מסוג "מבואה אקוסטית".
מותר בעקרון  2000 בילו סנטר ומע"ר
7.7 ז יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע בעל עסק ימלא את הוראות המועצה כל הנוגע לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת. על פי אישור פרטני של מהנדס/ת המועצה.
7.7 ח כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי
7.7 ט מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים בעל עסק ימלא את הוראות המועצה כל הנוגע לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת. על פי אישור פרטני של מהנדס/ת המועצה.
7.7 י יריד מזון בעל עסק ימלא את הוראות המועצה כל הנוגע לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת. על פי אישור פרטני של מהנדס/ת המועצה.
7.7 יא אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת פעילות ספורט ללא קהל
7.8 א קייטנה בעל עסק ימלא את הוראות המועצה כל הנוגע לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת. בכל מתחם למבני ציבור – לפחות.
7.8 ב מחנה נוער בעל עסק ימלא את הוראות המועצה כל הנוגע לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת.
7.9 אולם או גן לשמחות ולאירועים, שעיקר עיסוקו הוא קיום אירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ההגשה בעל עסק שמפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות , לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל פטור מאת המועצה מקומית, ישלח לאיגוד תכנית להקמת מערכות לטיפול
בפליטת ריחות ומזהמי אוויר. בעל העסק יתקין ויפעיל מערכות כאמור רק לאחר שתאושר על ידי איגוד ערים לאיכות הסביבה – דרום יהודה.
בעל העסק  יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 , אלא אם כן קיבל פטור מהקמה כאמור, מהמועצה מקומית.
בעל העסק יתחזק את מפריד השומן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד –  2014.
תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין.
בעל העסק ישמור אישורי פינוי ואישורי קליטה, של תכולת המפריד, למשך שנה בעסקו ויציגם למועצה מקומית, על פי דרישה.
בעל העסק  יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את  השמן המשומש  כאמור  ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנה  ויוצגו למועצה מקומית, על פי דרישה.
בעל עסק, שבעסקו יש טיפול בבשר, יעמוד בכל האמור בסעיף  5 בפרק  "דרישות כלליות מעסקים" .בעל העסק יעמוד בכל האמור בתקנות רישוי עסקים (התקן מד–רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס"ו -2006 .בעל העסק ישלח אחת לשנה, לאיגוד ערים לאיכות הסביבה – דרום יהודה, פירוט מועדי בצוע כיול התקן מד -רעש ותוצאותיו.
חל איסור מוחלט על הפעלת זיקוקי דינור בתחום אולם האירועים או מטעמו
מותר בעקרון 2000 , בבילו סנטר ובמע"ר.
7.10 א מתקני שעשועים בעל עסק ימלא את הוראות המועצה כל הנוגע לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת. במגרשים המיועדים לפנאי ונופש בעקרון 2000 (זמ-350)
7.10 ב לונה פארק בעל עסק ימלא את הוראות המועצה כל הנוגע לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת. על פי אישור פרטני של מהנדס/ת המועצה.
8.2 העברת רכב ממקום למקום –
בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד
8.3 א הובלת כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים
8.3 ב הובלה אחרת (ארבעה כלי רכב ומעלה) וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד
8.4 א הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו
8.4 ב תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה,
תחנת רכבת מרכזית
8.4 ד תחנת רכבת תת-קרקעית
8.5 כלי טיס לסוגיהם – יצורם, תיקונם, שיפוצם אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
8.6 א כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה),למעט חלקים משומשים
מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים
אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
8.6 ב חניון בתשלום,
חניון ששטחו מעל 500 מ"ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 ז
8.6 ג כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה),למעט חלקים משומשים
רחיצתם
8.6 ו כלי רכב וציוד מכני הנדסי(צמ"ה), למעט חלקים משומשים
ייצורם, שיפוצם
אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
8.6 ז חניון מקורה או תת-קרקעי, ששטחו מעל 500 מ"ר שהוא בתשלום או פתוח לקהל הרחב, למעט חניון המשמש את עובדי או דיירי הבניין בלבד
8.7 א חלקים משומשים של כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) –
מכירתם, אחסונם
8.7 ב חלקים משומשים של כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) – פירוקם מהרכב
8.8 א כלי שיט –
השכרתם, אחסונם
8.8 ג מעגנה
8.8 ד כלי שיט –
ייצורם, תיקונם, שיפוצם
אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
8.9 א מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי  –
מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)
 מותר רק ברחוב בעלי מלאכה.
8.9 ב מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי  –
חשמלאות
מותר רק ברחוב בעלי מלאכה.
8.9 ד מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי  –
תיקון תקרים
מותר רק ברחוב בעלי מלאכה וכחלק ממתחם תחנת דלק.
8.9 ו מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי  –
טיפול אחר ברכב
מותר רק ברחוב בעלי מלאכה.
8.11 רכבל
8.12 מרכז תחזוקה לרכבות
9.1 א כלי נשק ותחמושת –  מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה) כל מקום שמותר בו מסחר
9.1 ב מטווח ירי מתקן לשטיפת חלקי נשק, במידה וקיים, יעמוד על משטח שאינו מנוקז למערכת הביוב.
פסולת שמן משומש תטופל כאמור בתקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), תשנ"ג-1993
פסולת חומרים מסוכנים לרבות עופרת תועבר לאתר מאושר לפי כל דין.
בכל מקום שמותר מתקן הנדסי.
9.1 ג כלי נשק ותחמושת –  ייצורם אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
9.4 שרותי שמירה או איתור – מוקד בקרה אלקטרוני
10.1 אבני חן, יהלומים –
ליטושם, עיבודם
מותר רק ברחוב בעלי מלאכה.
10.2 אבנים, מחצבים, מינרלים –
חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי
מגרסה ניידת מותרת  לשימוש עצמי בלבד באתר בנייה בו מוצבת המגרסה. המגרסה תפסיק פעילותה עם גמר עבודות הבנייה באתר. אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
10.3 בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה מותר בעקרון 2000, במתחם תדיראן, ברחוב בעלי מלאכה כל עוד מדובר בהיקפי מלאכה
10.4 א טקסטיל, דברי הלבשה –
ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה
10.4 ב טקסטיל, דברי הלבשה –
גזירה, תפירה
מותר בכל מקום בו מותר מסחר.
10.5 דברי הנעלה – ייצורם
10.6 א דשנים –
ייצורם, עיבודם, אריזתם
אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
10.6 ב דשנים –
אחסונם
10.7 א חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, ומוצריהם –
הכנתם, ייצורם, עיבודם
מותר רק ברחוב בעלי מלאכה כל עוד מדובר בהיקפי מלאכה
10.7 ב חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם –
אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי
מותר בעקרון 2000, בילו סנטר, ברחוב בעלי מלאכה ובמתחם תדיראן.
10.7 ג הכנתם, ייצורם, עיבודם של אבן ושיש מותר ברחוב בעלי מלאכה בלבד ובהיקף שאינו תעשייתי (כמלאכה בלבד)
10.7 ד הכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים מותר ברחוב בעלי מלאכה בלבד ובהיקף שאינו תעשייתי (כמלאכה בלבד)
10.8 א חומרי חיטוי או
ניקוי –
ייצורם, עיבודם, אריזתם
מותר ברחוב בעלי מלאכה בלבד ובהיקף שאינו תעשייתי (כמלאכה בלבד)
10.8 ב חומרי חיטוי או
ניקוי –
אחסונם שלא לצורך מכירה במקום
10.9 חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו – ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו תנאים פרטניים יינתנו בהתאם למהות העסק  ולהיקף פעילותו.
10.10 א חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים –
ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם
אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
10.10 ב חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים  –
אחסונם
אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
10.10 ג חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים  –
מכירתם
אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
10.10 ד חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים  –
איסופם, שינועם
למעט איסופם או שינועם בצנרת בתחום נמל כהגדרתו בפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל"א-1971
אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
10.10 ה חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים –
טיפול באריזות משומשות
אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
10.10 ו חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים –
טיפול בפסולת
אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
10.10 ז תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
10.11 א חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור – ייצורם, עיבודם, פיתוחם אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
10.11 ב חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור – מכירתם, אחסונם, אריזתם אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
10.11 ג חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור – שינועם, הובלתם, איסופם אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
10.11 ד חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור – מחזורם, הנצלתם אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
10.11 ה חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור – השמדתם, אתר להשמדתם אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
10.11 ו חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור – בחינתם, אתר לבחינתם אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
10.13 מרפדייה מותר רק ברחוב בעלי מלאכה.
10.14 א מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת –
ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפויים, ניקויים, צביעתם
אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
10.14 ב פחחות, למעט פחחות רכב במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, העסק יעמוד בכל תנאי המשרד להגנת הסביבה המופיעים במפרט האחיד לפריט 10.14 ג. מותר רק ברחוב בעלי מלאכה.
10.14 ג מסגריה מותר רק ברחוב בעלי מלאכה.
10.14ד ייצור שלטים במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, העסק יעמוד בכל תנאי המשרד להגנת הסביבה המופיעים במפרט האחיד לפריט 10.14 ג. מותר רק ברחוב בעלי מלאכה.
10.14 ה מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת –
אחסונם, מיונם סחר בהם
אחסון מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, יתבצע על משטחים עמידים לחלחול מזהמים תוך מניעת זיהום קרקע. אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
10.14 ו מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת –
הרכבתם
10.14 ז מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת –
גריטתם
אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.
10.16 א עץ ומוצריו –
עיבוד, ייצור,  צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי
מותר ברחוב בעלי מלאכה בלבד ובהיקף שאינו תעשייתי (כמלאכה בלבד)
10.16 ב עץ ומוצריו –
ייצור רהיטים
מותר ברחוב בעלי מלאכה בלבד ובהיקף שאינו תעשייתי (כמלאכה בלבד)
10.16 ג עץ ומוצריו –
אחסונו ומכירתו
מותר בעקרון 2000, רחוב בעלי מלאכה ומתחם תדיראן.
10.20 פלסטיק ומוצריו – ייצור, עיבוד, מחזור מותר ברחוב בעלי מלאכה בלבד ובהיקף שאינו תעשייתי (כמלאכה בלבד)
10.21 נייר ומוצריו –
ייצור
אסור בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון.

הפעלת האתר נתמכת כספית ע"י מטה ישראל דיגיטלית, משרד הכלכלה

נבנה ע"י: כ.ג שירותי מחשוב