מכרז: לאספקה והתקנה של מעלית במבנה אולם ספורט בקריית עקרון


17/07/2022 22:48

מכרז פומבי מס' 5/2022

מועד הגשת ההצעות נדחה לתאריך 08.08.2022 שעה 14:00.