מכרז לאספקת ולתחזוקת מערכות מידע לניהול המועצה


12/10/2023 11:15

מכרז מס' 01-10-2023

המועצה המקומית קריית עקרון מבקשת בזאת לקבל הצעות למתן שירות של אספקה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול המועצה.

מועד אחרון להגשת הצעות למשרדי המזמינה: 30.11.2023