מכרז לביצוע הדברה בקריית עקרון


08/12/2017 16:10

מכרז מספר – 06/2017

תצוגת PDF

כללי

 1. המועצה המקומית קריית עקרון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות הדברת מזיקים ועשבייה בקריית עקרון (להלן: "העבודות"), הכל בהתאם לחוזה המצורף כנספח א'.

ההצעה היא להתקשרות לתקופה של שנה אחת (להלן: "תקופת ההסכם"). המועצה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההסכם לארבע תקופות נוספות, בנות שנה אחת כל אחת.

 1. סיור מוקדם יערך בתאריך 14/12/2017 בשעה 11:00. המשתתפים יפגשו במשרדי המועצה המקומית קריית עקרון ברחוב הרצל 44 בקריית עקרון. הסיור המוקדם הינו חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה למכרז. באחריות המציעים לוודא כי במסגרת סיור הקבלנים הם ראו ו/או הבינו מהם מלוא שטחי הבור, השטחים הציבוריים, המדרכות, התעלות, הניקוזים, הנחלים, הקולטנים, שולי הכבישים, בשטחים מרוצפים והשטחים הפתוחים המצויים במועצה, לרבות מתחם עקרון 2000 וכן בית העלמין המוסלמי וכן מלוא מבני הציבור ומבני החינוך הנדרשים לביצוע הדברה במסגרת שירותי ההדברה נשוא המכרז.
 2. כל מסמכי המכרז הינם רכושה הבלעדי של המועצה והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.
 3. המציעים רשאים לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום בפנייה לגזברות המועצה. עבור רכישת מסמכי המכרז ישלם המציע סך של 500 ₪ שלא יוחזרו.
 4. בחתימתו על מכרז זה יחתום המציע גם על החוזה המצורף למסמכי המכרז. זכתה הצעת המציע, תחתום המועצה גם היא על חוזה זה.
 5. על המשתתף להגיש את הצעתו, בצרוף כל מסמכי המכרז, כמפורט להלן, לתיבת המכרזים במשרדי המועצה לא יאוחר מתאריך 31/12/2017 בשעה 14:00, לאחר שנציג המועצה חתם עליה בחותמת המועצה, בצד רישום תאריך ושעת ההגשה בצירוף מספר המכרז.

הוראות למשתתפים

 1. על המשתתף לבדוק היטב את מסמכי המכרז ובכל מקרה של סתירה, שגיאה או ספק עליו לפנות למועצה בשאלות הבהרה. שאלות הבהרה בקשר למכרז יוגשו למועצה בכתב או בדואר אלקטרוני עד ליום 21/12/2017 בשעה 14:00. את השאלות יש להפנות לגב' רונית איציקסון, מזכירת אגף הכספים, טלפון 08-6228866, במסירה ידנית או באימייל ronit@ekron.org.il או בפקס 08-9370379. באחריות השואל לוודא כי הודעתו התקבלה אצל מזכירת האגף.
 2. המועצה רשאית להשיב בכתב לשאלות ההבהרה עד 26/12/2017 בשעה 18:00. השיבה המועצה לשאלות ההבהרה, יש לראות בתשובות אלו כמחייבות לכל דבר וענין. לא השיבה המועצה לשאלות ההבהרה, יש לפעול בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
 3. כל מסמכי שאלות ההבהרה ו/או התשובות, ככל שיימסרו למציעים, יוגשו במסגרת הצעת המציע למכרז כשהם חתומים בתחתית כל עמוד.
 4. המועצה אינה אחראית לכל הסבר ו/או פרוש שינתנו בעל פה למשתתפים במכרז, ורק מסמך בכתב, חתום על ידי המועצה יהיה בו כדי לחייב את המועצה.
 5. רשאים להשתתף במכרז אך ורק קבלנים/ספקים בעלי ניסיון ויכולת לבצע העבודה האמורה במכרז זה, והעונים גם על כל הדרישות המפורטות להלן:
  • בעלי יכולת וכושר ביצוע של הפרויקט מבחינת איתנות פיננסית ומבחינת ציוד וכוח אדם (ללא צורך בקבלני משנה).

יש לצרף רשימת עובדים שיועסקו בביצוע עבודות ההדברה וכן רשימת ציוד וחומרים אשר עשוי המציע לעשות בהם שימוש לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יפרט המשתתף מי מעובדיו יועסק בהדברה נשוא מכרז זה, ובתוספת פרטי ההתקשרות עמם (מספרי טלפון נייד).

 • בעלי ניסיון בעבודות דומות במהותן ובהיקפן לעבודות נשוא מכרז זה. על המשתתף לפרט ניסיון בעבודות קודמות כאמור במהלך חמש השנים האחרונות (2012-2016), לרבות פעילותו של המשתתף בכל פרויקט (קבלן ראשי/משנה/מבצע).
 • מדביר מוסמך בעל ניסיון של 5 שנים רצופות לפחות במתן שירותי הדברה, במהלך השנים 2013 – 2017, כאשר במסגרת תקופה זו נתן שירותים לשתי רשויות מקומיות לפחות.

על המשתתף להציג המלצות משתי רשויות מקומיות, בדבר עמידתו בתנאי זה. כל המלצה תכלול את שם הממליץ, תפקידו בארגון, פרטי ההתקשרות עמו, סוג והיקף העבודה שביצע המשתתף בארגון. ההמלצה תתייחס אך ורק למשתתף עצמו בהיותו קבלן ראשי והאחראי לביצוע העבודות. היה וההמלצה היא אינה ביחס להיות המשתתף קבלן ראשי יצוין הדבר מפורשות על גבי ההמלצה. הניסיון וההמלצות המפורטות לעיל מהוות תנאי סף להגשת הצעה למכרז ואולם רשאי משתתף לצרף פירוט ניסיון ו/או המלצות נוספות ככל שיבקש והדבר עשוי להוות משקל בבחירת ההצעה הזוכה.

 • יש לצרף להצעה תעודה תקפה במועד הגשת ההצעה לפיה המשתתף מוכר כמדביר מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה וכן בעל היתר לקטילת חרקים ומזיקים, בעל היתר לקטילת מכרסמים, בעל היתר רעלים.
 • מי שהיו לו, בכל אחת מהשנים 2014-2016, הכנסות מביצוע עבודות הדברה בהיקף של 100,000 ₪ לפחות, מאושר על ידי רו"ח. יש לצרף אישור זה להצעת המשתתף.
 • בעל רישיון עסק תקף למועד הגשת ההצעה, להפעלת עסק כנדרש בתקנת רישוי עסקים (הדברת מזיקים) התשל"ה-1975. יש לצרף את רישיון העסק להצעת המשתתף.
 • מעסיק לפחות עובד אחד בעל היתר הדברה תקף לקטילת חרקים ומכרסמים מהמשרד להגנת הסביבה, על פי תקנות רישוי עסקים התשל"ה-1975. יש לצרף את ההיתר להצעת המשתתף.
 • ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל האסמכתאות, הערבויות, הניסיון, המסמכים והאסמכתאות הנדרשים במכרז תהיינה על שמה של הישות המשפטית (להלן: "המשתתף").
 1. המכרז הינו בשיטה פאושלית עם הנחה ממחיר המירבי המפורט במכרז. המשתתף יתחייב לבצע את העבודות הנקובות במסמכי המכרז ולנקוב בהנחה מהמחיר המירבי.
 2. הצעתו הכספית של המשתתף תוגש בנוסח האמור בנספח ג'. הצעת המשתתף תוגש באמצעות מתן הנחה מהמחיר המירבי הנקוב בנספח ג', והינה לסך התמורה לה יהיה זכאי, בהתאם לביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם, בעבור חודש ימים, ללא זיקה להיקף העבודה באותו חודש. ההצעה אינה כוללת מס ערך מוסף. הקבלן יהיה זכאי לתשלום מס ערך מוסף, כנגד המצאת חשבונית מס ערוכה כדין.
 3. המועצה רשאית ללא כל נימוק נוסף לפסול כל הצעה שתהיה גבוהה מהמחיר המירבי המפורט בטופס הצעת המחיר (נספח ג').
 4. המועצה תהא רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה, בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז או בשל כל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה, באופן שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כדבעי.
 5. בנוסף לאמור לעיל, על המשתתף לצרף להצעתו:
  • אישור מעודכן בכתב מפקיד שומה או מנהל המכס והבלו, או עובד הכפוף להם שמונה על ידם, או רואה-חשבון, או יועץ מס המעיד שהמשתתף:
   • מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על-פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, או שהוא פטור מלנהלם.
   • נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל המכס והבלו על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.
  • ערבות בנקאית, בלתי מותנית, בנוסח המצורף למכרז זה כנספח ד', בסכום של 15,000 ₪, בתוקף עד ליום 30/3/2018. בהקשר זה יחולו ההוראות הבאות:
   • באם נדחה המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז והבנק הנפיק ערבות בנקאית כאמור בטרם הודעת המועצה על הארכת המועד להגשת הצעות למכרז, תהיה הצעת המשתתף כשרה לענין תוקף הערבות והמועצה תהיה רשאית לפנות אל המשתתף על מנת שזה יאריך את תוקף הערבות כך שהערבות תעמוד בתוקפה עד למועד האמור בסעיף ‎2 בתוספת מספר ימים התואם למספר ימי דחיית הגשת ההצעות למכרז. לא עשה כן המשתתף, תהא רשאית המועצה לחלט את הערבות.
   • אם נדחה המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז והבנק טרם הנפיק ערבות בנקאית כאמור עד למועד הודעת המועצה על דחיית המועד להגשת הצעות למכרז, יידרש המשתתף להגיש ערבות בנקאית אשר תעמוד בתוקף עד למועד האמור בסעיף ‎2 לעיל בתוספת מספר ימים התואם למספר ימי דחיית הגשת ההצעות למכרז.
   • משתתף שהצעתו לא זכתה, תוחזר לו ערבותו, בתוך 30 ימים מהמועד שהכריזה המועצה על זכיית משתתף במכרז.
   • הערבות הנ"ל תוחזר למשתתף שזכה תוך 7 ימים מיום שהמציא ערבות ביצוע כאמור בחוזה, במועד שנקבע לכך. לא עשה כן תהא רשאית המועצה לחלט את הערבות הבנקאית, מבלי לפגוע בזכותה לכל סעד נוסף ו/או אחר וכן להתקשר בהסכם עם מציע חלופי ובמקרה זה יחולו גם כן ההוראות דלעיל.
   • המציע יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהמצאת הערבויות.
  • פרטים מלאים של המשתתף, כמפורט להלן:
   • אם המשתתף הינו תאגיד:
    • תדפיס רשם החברות מעודכן למועד הסמוך למועד הגשת ההצעה.
    • פרטים מלאים של התאגיד ושל מנהלי התאגיד.
    • אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם התאגיד.
   • אם המשתתף הינו שותפות (בין שותפות קבועה ובין שותפות לצורך פרויקט זה):
    • פרטים מלאים של השותפים (אם בין השותפים מצוי תאגיד – פרטים מלאים של מנהלי התאגיד).
    • אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות.
   • הצהרת משתתף בנוסח המצורף למכרז כנספח ז' כשהיא חתומה על ידי המציע.
   • קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.
   • מסמכי המכרז יוגשו כשהם חתומים על כל עמוד ממסמכי המכרז (בתחתית כל עמוד), לרבות פרוטוקול סיור קבלנים ו/או שאלות הבהרה ו/או תשובות שנמסרו. לא מולאו כל הפרטים הנדרשים ו/או לא נחתמו כל מסמכי המכרז כאמור, תהא רשאית המועצה לפסול את ההצעה
 1. המועצה רשאית לפסול כל הצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים הנ"ל.
 2. כל הסתייגות של המציע עלולה לפסול את הצעתו ולמציע לא תעמוד כל טענה בקשר לכך, אולם המועצה רשאית לדון בהסתייגות או להתעלם מההסתייגות, ויראו את הצעת המציע כמוגשת ללא הסתייגות, לרבות החוזה. סירב המציע למלא אחר הוראות החוזה, ללא ההסתייגויות, תהיה רשאית המועצה לחלט את הערבות הבנקאית.
 3. הרשות בידי המועצה לקבל את ההצעה בשלמותה או חלק ממנה ולבצע את כל העבודה, או חלק ממנה, לפי צרכי המועצה וסדר העבודה יקבע על ידי הממונה מטעם המועצה על ביצוע העבודות.
 4. המועצה תהיה רשאית לפצל את העבודה ולמוסרה לביצוע למספר מציעים וזאת כאשר לדעת המועצה ישנה אפשרות לפצלה. כמו כן שומרת המועצה לעצמה הזכות לבצע העבודה בשלבים או לבצע חלק מהעבודה בכוחות עצמה או לספק החומרים, במקרה והדבר רלוונטי, בהתאם למחירי יסוד. במקרים הנ"ל יתחייבו המציעים לתאם את לוחות הזמנים ודרכי הביצוע עם הגורמים האחרים, כך שלא תהיינה הפרעות הדדיות.

 

פתיחת ההצעות ובחינתן

 1. המועצה תפתח את מעטפות המכרז במועד שיימסר למגישי ההצעות למכרז.
 2. יובהר, אי צירוף כל המסמכים והאישורים להצעה, כמפורט לעיל, ו/או אי השלמתם במקום הטעון מילוי ו/או עריכת כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס לתנאי המכרז ו/או נספחיו, בין אם נעשו בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכתב לוואי, עלולים לגרום לפסילת הצעה ו/או לדחייתה על הסף.
 3. כאמור לעיל, מכרז זה הינו מכרז תלת שלבי במסגרתו המועצה תהיה רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה לה ביותר, במטרה להבטיח לעצמה את מירב היתרונות מבין המציעים לפי אמות המידה הבאות:
  • בשלב ראשון
   • תיבדקנה הכשירות המוקדמת של ההצעות באמצעות בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף, לרבות המצאת המסמכים הדרושים.
   • הצעה אשר לא תעמוד בתנאי הסף ובדרישות המוקדמות אשר קבעה המועצה – עלולה להיפסל ואז לא תעלה לשלב השני.
   • תוצאתו של הליך זה היא קביעת רשימת המציעים העומדים בדרישת הכשירות כפי שקבע המזמין (להלן: "ההצעות הכשירות").
  • בשלב השני
   • תיבחן איכות ההצעות הכשירות בלבד, בהתחשב באיכות ההצעה ובאמינותם, ניסיונם, כישורם, מיומנותם ומוניטין המציעים במילוי התחייבויותיהם כלפי אחרים, בניסיון קודם של המועצה בהתקשרות עם המציעים ועוד, כמפורט בטבלה דלהלן. ניקוד האיכות של ההצעה יורכב מהרכיבים הבאים:
    • בעבור כל המלצה נוספת בנוסח המצורף כנספח ט', מפרויקטים שונים וממליצים שונים, מעבר ל-2 (שתי) ההמלצות אותן חייב המציע לצרף להצעתו, כאמור בסעיף ‎3לעיל, יקבל המציע 2 נקודות עד למקסימום של 10 נקודות. למען הסר ספק יובהר, כי על ההמלצות הנוספות בהתאם לסעיף זה, יחולו תנאי סעיף ‎11.3.
    • בעבור התרשמות המועצה מאיכות עבודת המציע, יקבל המציע ניקוד בין 0 ל-10 נקודות. התרשמות המציע תוכל להתבצע על-ידי המועצה באמצעות פניות טלפוניות לגורמים שונים, הכל לפי שיקול דעת המועצה. בירורים כאמור יבוצעו על-ידי ועדת משנה (להלן: "ועדת המשנה").
    • בעבור התרשמות כללית מקורות חייהם של המציע (או ממנהלו של התאגיד המציע) ומנהל העבודה המיועד ללוות את העבודות מטעם המציע, יקבל המציע ניקוד בין 0 ל-10 לנקודות (5 נק' בעד המציע ו-5 נק' בעד מנהלי העבודה המיועדים). הרשות בידי ועדת המשנה לזמן את המציע ומנהל העבודה המיועד לפגישה או להתחשב בהמלצות שיגיש המציע.
   • הרשות בידי המועצה לראיין את המציעים, כולם או חלקם, וכן לקבל פרטים, הסברים ומסמכים נוספים וכו'.
   • המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציע, הסברים וניתוח של המחיר (גבוה או נמוך או בלתי סביר – לדעת המועצה) והמציע יהיה חייב למסור הסברים וניתוח המחיר (המועצה תשמור בסודיות כל ניתוח מחירים שיוגש). במקרה של סירוב למסור הסברים וניתוח מחירים כמבוקש, רשאית המועצה לפסול את הצעת המשתתף. המועצה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לפסול כל הצעה שתחרוג מעל או מתחת ל- 20% ממחיר האומדן למכרז שיהיה בתיבת המכרזים במועד פתיחת ההצעות.
   • דירוג הנקודות יתבצע על-פי בדיקה פרטנית של כל הצעה והצעה על-ידי כל אחד מחברי הוועדה המקצועית על גבי טופס בחינת ההצעות המפורט בנספח ט'(1). ניקוד ההצעות ייעשה באמצעות ממוצע ניקוד כל אחד מחברי ועדת המשנה.
   • מציע אשר הצעתו לא תזכה לניקוד משוקלל של לפחות 65% מתוך 100% הקבוע לאיכות תיפסל ולא תעלה לשלב השלישי. ככל ואף אחד מן המציעים לא יחצה את הניקוד המשוקלל, קרי- 65%, למועצה שמורה הזכות להפחית את הניקוד המשוקלל עד לרף שלא יפחת מ- 60%.
   • תוצאתו של הליך זה היא קביעת רשימת ההצעות הכשירות העומדות בתנאי האיכות כפי שקבעה המועצה ודירוגן בהתאם לנוסחה שבסעיף ‎3.1 להלן (להלן: "ההצעות האיכותיות").
  • בשלב השלישי – תדורגנה הצעות המחיר של המציעים בעלי ההצעות האיכותיות (מציעים שעמדו בתנאי השלב הראשון והשלב השני יחדיו) בסדר עולה לפי שקלול ציון מחיר ההצעה ושקלול ציון איכות ההצעה. הזכייה תקבע על פי שקלול מדרג האיכות והמחיר הטובים ביותר בהתאם לנוסחה שבסעיף ‎3.1 להלן.
   • משקל דירוג האיכות הינו 30% מן הציון הסופי ומשקל דירוג המחיר הינו 70%. נוסחת הדירוג הינה כדלקמן:
    • הצעת המחיר הנמוכה ביותר תקבל ציון 100 (למען הסר ספק יובהר כי הצעת המחיר הנמוכה ביותר הינה זו הנוקבת באחוז ההנחה הגבוה ביותר).
    • כל הצעה במחיר גבוה יותר או בציון איכות נמוך יותר תקבל את ציונה ביחס להצעה הכספית הנמוכה או האיכותית, לפי הנוסחאות הבאות:

ציון ההצעות הכספיות ייקבע כדלקמן: CM = ההצעה הכספית הנמוכה ביותר Ci = ההצעה הנבחנת ציון לכל הצעה נוספת =  CM / CI x 100 (Ci הוא המחלק ו-CM הוא המחולק)

 • ציון ההצעות האיכותיות ייקבע בהתאם לניקוד הממוצע אשר נתנה ועדת האיכות אשר בחנה כל הצעה. הציון הסופי של כל הצעה יקבע בהתאם לחיבור ציון המחיר (70%) עם ציון האיכות (30%).
 • הצעות משוקללות שוות בטיבן
  • במידה ותהיינה מספר הצעות משוקללות אשר תיקבענה כהצעות הטובות ביותר שהן זהות באיכותן, תיערך ביניהן תחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים להגיש הצעה משופרת תוך שלושה (3) ימים מיום קבלת הודעה על כך, ומביניהן תיקבע ההצעה הזוכה.
  • אם לאחר הגשת ההצעה המשופרת, עדיין תהיינה ההצעות זהות באיכותן, יתבקשו המציעים להגיש הצעה משופרת בשנית וזאת תוך שלושה (3) ימים מיום קבלת ההודעה על כך, ומביניהן תיקבע ההצעה הזוכה, וכך הלאה עד לקבלת ההצעה הטובה ביותר.
 1. הרשות בידי המועצה שלא להתחשב בפגמים פורמאליים, לפי שקול דעתה הבלעדי.
 2. המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
 3. הרשות בידי המועצה לראיין את המציעים, כולם או חלקם, וכן לקבל פרטים, הסברים ומסמכים נוספים וכו'.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציע, הסברים וניתוח של המחיר (גבוה או נמוך או בלתי סביר – לדעת המועצה) והמשתתף יהיה חייב למסור הסברים וניתוח המחיר (המועצה תשמור בסודיות כל ניתוח מחירים שיוגש). במקרה של סירוב למסור הסברים וניתוח מחירים כמבוקש, רשאית המועצה לפסול את הצעת המשתתף.

 1. המועצה רשאית, אך אינה חייבת, לנהל מו"מ ו/או התמחרות עם המשתתפים במכרז, כולם או מקצתם, אף טרם החלטה על זהות הזוכה במכרז – הכל לפי שיקול דעת המועצה.
 2. המועצה רשאית ללא כל נימוק נוסף לבטל המכרז ו/או להקטין היקף העבודה ו/או לבצעה בשלבים, ולמשתתפים לא יהיו כל טענות ו/או דרישות מכל סוג ומין.
 3. המועצה תמסור הודעה לזוכה בדבר זכייתו במכרז, סמוך לאחר קבלת ההחלטה הסופית, בהתאם להוראות הדין.

_______________________

מר חובב צברי ראש המועצה המקומית קריית עקרון

רשימת נספחים

תיאור האות בה סומן
הסכם למתן שירותי הדברה א'
תוכנית העבודה השנתית ב'
הצעת המציע ג'
ערבות המכרז ד'
ערבות ביצוע ד'1
אישור קיום ביטוחים ה'
הצהרת היעדר תביעות ו'
הצהרת המציע ז'
תצלום אוויר המפרט את תחום המועצה המקומית קריית עקרון ח'
פירוט ניסיון המציע ט'
פירוט בדבר ניקוד ההצעות למכרז ט1'

נספח א'

 בין:               מועצה מקומית קריית עקרון

                     רחוב הרצל 44 , קריית עקרון 7692922                      מצד אחד (להלן – המועצה)

                                                                                                          

 לבין:             שם:   ____________________ת.ז. או ח.פ.:_____________________

 

                     כתובת:_____________________                          מצד שני (להלן – הספק)

                                                                                                     

 הואיל:      והמועצה פרסמה מכרז מס' 06/2017 לביצוע עבודות הדברת מזיקים ועשבייה בקריית עקרון והכל כמפורט בהסכם זה.

והואיל:     והספק הגיש הצעתו למכרז וזכה בו.

והואיל:     והספק מצהיר כי יש לו את היכולת, האמצעים וההיתרים על פי דין הדרושים לביצוע העבודות כנדרש בהסכם ולשביעות רצון המועצה;

והואיל:     והספק מצהיר כי אינו מנוע, בין מכוח דין ובין מכל סיבה אחרת, מלחתום על הסכם זה ומלקיים את התחייבויותיו על פיו;

והואיל:     והספק מוכן לקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם ובכפוף לתנאי הסכם זה, בכל תקופת ההסכם על הארכותיו;

והואיל:     וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע לביצוע העבודות נשוא הסכם זה, כמפורט להלן;

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 1. הגדרות:

"הממונה" – מנכ"לית המועצה המקומית קריית עקרון ו/או מי שנתמנה לכך על ידה לצורך הסכם זה. "

המנהל" – מנהל מחלקת תשתיות ואיכות הסביבה במועצה ו/או מי מטעמו שנתמנה לכך על ידו לצורך הסכם זה. "

שטחים פתוחים" – כל השטחים הבלתי מבונים במועצה לרבות שטחים נטושים ו/או לא מבונים ו/או לא מאוישים ולרבות שטחי מנהל (רשות מקרקעי ישראל) ריקים.

 1. כללי
  • כל פרקי המכרז, ההזמנה להציע הצעות, נוסחי הערבויות ובייחוד החוזה, הינם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. דרישות המזמין, המכרז והתחייבויות הזוכה בו, הינם חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
  • המבוא להסכם זה מהווה חלק תקף בלתי נפרד הימנו ודין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות ההסכם.
  • כותרות הסעיפים בהסכם הינן לצרכי נוחות בלבד. הן אינן מהוות חלק מן ההסכם ולא תשמשנה לפרשנותו.
  • המועצה מתחייבת בזה למסור לספק והספק מקבל על עצמו לבצע את העבודות, הכל בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה ולתנאיו.
 2. העבודות
  • הזוכה במכרז יידרש לבצע את מכלול הפעולות, האיתור, המניעה, הטיפול וההדברה נגד מכרסמים (על פי הגדרתם בתקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים – התשל"ה) לרבות עכברים, עכברושים, חולדות, תיקנים, חרקים, זוחלים (להלן: "מזיקים"), ריסוס והדברה בכל שטחי הבור, השטחים הציבוריים, הגנים הציבוריים (לרבות ארגזי החול בגנים), מדרכות, תעלות, ניקוזים, נחלים, קולטנים, שולי כביש, שטחים מרוצפים והשטחים הפתוחים במועצה, לרבות מתחם עקרון 2000 וכן בית העלמין המוסלמי. ריסוס והדברה בכל מבני ציבור ו/או מבני חינוך המפורטים בסעיף ‎2 להלן ומחוצה להם, באמצעות חומרי הדברה מאושרים על-ידי המשרד להגנת הסביבה בעלי תו תקן (להלן: "ההדברה"), נקיטת פעולות נגד מכרסמים, ריסוס נגד תיקנים, חרקים, פרעושים, קרציות, רמסים, זבובים (לרבות זבוב החול) יתושים, נמלים (לרבות נמלת האש הקטנה), טרמיטים ותוואי התהלוכה, חדקונית הדקל, ריסוס עשביה, טיפול בקיני יונים, דבורים וצרעות, ריסוס והדברת עשביית חורף וקיץ בשטחים ציבוריים ומרוצפים, וכן, ביצוע פעולות הדברה, ריסוס וקטילה על פי קריאה של המועצה ובהתאם לזמנים מוגדרים (sla). על הזוכה יהא להעמיד את כוח האדם והאמצעים הדרושים לביצוע ראוי של המטלות, באופן שוטף בהתאם לתוכנית העבודה והוראות המנהל המצורפת כנספח "ב" (כל הפעולות ביחד ולחוד להלן: "העבודות"), וכמפורט להלן:
  • הדברה תבוצע במהלך החופש הגדול ובחופשת הפסח בכל אחד ממבני הציבור ו/או מבני החינוך המצויים בתחומי המועצה המפורטים להלן:
   • 23 גני ילדים, לרבות ביצוע הדברה בחצרות הגנים ובארגזי החול.
   • 3 בתי ספר.
   • 3 מועדוני נוער.
   • מבנה המועצה.
   • מבנה הספרייה.
   • מבנה הרווחה.
   • מבנה שפ"ח.
   • מבנה משמר אזרחי.
   • מבנה מחלקת חינוך ואולם הספורט.
   • 30 מקלטים – רק במידת הצורך ועל פי הנחיית המנהל.
   • 2 מחסנים כולל מחסן חירום.
   • מבנה מרכז רוחני לעולי אתיופיה.
   • מועדון לעולי אתיופיה.
   • המועצה רשאית להוסיף עד 10% תוספת של מבני ציבור ו/או מבני חינוך בתוך תקופת ההסכם, בכל שנה, ללא עלות נוספת.
  • הדברה תבוצע במהלך החופש הגדול ובחופשת הפסח בכל שטחי הבור, השטחים הציבוריים, הגנים הציבוריים (לרבות ארגזי החול בגנים), מדרכות, תעלות, ניקוזים, נחלים, קולטנים, שולי כביש, שטחים מרוצפים והשטחים הפתוחים במועצה, לרבות מתחם עקרון 2000 וכן בית העלמין המוסלמי.
  • לצורך ביצוע ההדברה מתחייב הספק להיעזר במפה, תצלום אוויר, זמני פעילות של המבנים המפורטים בסעיף ‎2 לעיל, שמות הגורמים האחראיים על מבנים אלו ודרכי ההתקשרות עמם וכל אלו על מנת לבצע את ההדברה בתוך תקופת ההדברה הרלוונטית (חופשת הפסח או החופש הגדול, לפי העניין) ולתאם את עבודות ההדברה באופן שלא תיפגע הפעילות במבנים אלו.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל ביחס לביצוע הדברת מנע בשטחי הבור, השטחים הציבוריים, המדרכות, השטחים המרוצפים, השטחים הפתוחים ובמבני הציבור ו/או מבני החינוך במהלך חופשת הפסח והחופש הגדול, כמפורט בסעיף ‎2 לעיל, תבוצע הדברה, כמפורט להלן:
   • הדברה במוסדות חינוך ובמבני הציבור המפורטים בסעיף ‎2 לעיל, על פי קריאה, בתוך 3 שעות מרגע הקריאה.
   • מזיקים מסוג: נחשים, עקרבים, דבורים וצרעות וזוחלים לסוגיהם – ביצוע עבודת ההדברה ו/או לכידה בכל שטחי המועצה, על פי הענין, מיד עם קבלת הקריאה ולא יאוחר מ- שעה אחת ממועד קבלת הקריאה.
   • פרעושים, קרציות, תיקנים, רמסים, נמלים (לרבות נמלת האש הקטנה), זבוב החול, כיני יונים – ביצוע עבודות ההדברה בכל שטחי המועצה מיד עם קבלת הקריאה ולא יאוחר מסיום יום העבודה. במבני ציבור לפי הוראות המנהל.
   • זבובים, יתושים – ביצוע עבודות ההדברה מיד עם קבלת הקריאה ולא יאוחר מסיום יום העבודה, בכל שטח המועצה למעט פנים דירות או בתים פרטיים.
   • מכרסמים לרבות עכברים, עכברושים וחולדות – ביצוע עבודות ההדברה מיד עם קבלת הקריאה ולא יאוחר מסיום יום העבודה, בכל שטח המועצה למעט פנים דירות או בתים פרטיים.
   • פינוי פגרי מזיקים כתוצאה מביצוע העבודות על ידי הספק – מיד עם ביצוע ההדברה או בתוך שעתיים ממועד קבלת הקריאה. במקרה של קבלת הקריאה לאחר סיום יום העבודה, יתבצע הפינוי למחרת ב-7:30 בבוקר למעט מקרים חריגים לפינוי מידי בהתאם להוראות המנהל.
   • ביצוע עבודות מידיים, איתור, ניטור, והדברה בהתאם לתוכנית להדברת מנע ו/או הדברות חריגות ו/או צרכים כפי שיורה המנהל בכל עת ובכל שטח המועצה.
  • ככלל, אין מניעה לביצוע העבודות באופן רכוב. יחד עם זאת, מקום בו לא ניתן לבצע את העבודות באופן רכוב, יבוצעו העבודות באופן רגלי. על אף האמור בסעיף זה, המנהל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי יכול להורות כי העבודות יבוצעו באופן רגלי.
 3. תקופת ההסכם
  • הסכם זה הינו לתקופה של שנה אחת (להלן: "תקופת ההסכם"). המועצה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם לארבע תקופות נוספות, בנות שנה אחת כל אחת בתנאי הסכם זה.
  • הפר הספק התחייבות מהתחייבויותיו והמועצה ביטלה הסכם זה בהתאם לכל דין ו/או בהתאם ו/או בכפוף לאמור בהסכם זה, תסתיים תקופת ההסכם במועד הביטול וההסכם יבוא אל קיצו כאילו נחתם מראש לתקופת ההסכם המסתיימת במועד הביטול.
  • למועצה תעמוד הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להודיע על סיום ההסכם גם בתוך תקופת ההסכם, מכל סיבה שהיא, לרבות בעיות תקציביות, שביעות רצון מהספק וכו' ומבלי שתידרש לנמק החלטתה, ובלבד שתינתן לספק הודעה מוקדמת של 30 יום. במקרה כזה יבוא ההסכם לקיצו לאחר תום 30 הימים כאמור, מבלי שתעמוד לספק כל תביעה ו/או דרישה ו/או זכות כלשהן.
  • הספק מתחייב להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה, במועד שיקבע על ידי המועצה ומתחייב להמשיך לבצען כל עוד הסכם זה בתוקף.
 4. הצהרות והתחייבויות הספק

הספק מצהיר ומתחייב בזאת:

 • כי הוא מכיר את כל תחומי השרות בקשר להסכם זה. הספק מצהיר בזאת כי הוא מכיר את כל התנאים הקשורים בביצוע השרות ומתחייב לבצע כל העבודות נשוא ההסכם במומחיות, במיומנות ובשקידה ראויה, תוך מילוי הוראות ההסכם.
 • כי יש בידו את כל הידע, הכישורים והכלים הדרושים לביצוע העבודות וכי הינו מורשה על פי כל דין לעסוק בביצוע העבודות נשוא ההסכם.
 • כי הוא מתחייב לבצע את כל העבודות הדרושות באופן שוטף , תקין, נאות ומקצועי.
 • כי הוא בדק את כל שטחי הבור, השטחים הציבוריים, המדרכות, התעלות, הניקוזים, הנחלים, הקולטנים, שולי הכבישים, השטחים המרוצפים והשטחים הפתוחים, מבני הציבור ו/או מבני החינוך בהם הוא נדרש לבצע הדברה וכי אין לו כל מניעה לביצוע הדברה במקומות אלה, במועדים הקבועים בהסכם.
 • כי ידוע לו שעליו לבצע את עבודות ההדברה, הן הדברת המנע והן הדברה על פי קריאה, בכל תחום המועצה לרבות במתחם עקרון 2000 ובבית העלמין המוסלמי. למען הסר ספק מצורף כנספח ח' תצלום אוויר המפרט את גבולות המועצה המקומית קריית עקרון.
 • כי הוא מכיר את כל העבודות שעליו לבצע על פי תנאי הסכם זה וכי ניסיונו ודרגת מומחיותו או מומחיות עובדיו היא כזאת שיוכל לבצע את העבודות הנ"ל בצורה נאותה וטובה ובמועדים הקבועים בהסכם זה.
 • כי הוא מוכר כמדביר מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה וכי הוא בעל תעודת הסמכה כמדביר מוסמך וכן בעל היתר לקטילת חרקים ומזיקים, בעל היתר לקטילת מכרסמים ובעל היתר רעלים. הספק מצהיר ומתחייב כי הרישיון וההיתרים יהיו תקפים בכל תקופת ההסכם וכי יציג כל מסמך אם יידרש לכך על ידי המנהל, לרבות רישיון עסק תקף על שמו, לביצוע הדברה תברואתית (פריט 3.3.א' בצו רישוי עסקים).
 • כי יעמוד בדרישות כל עדכון ו/או תוספת תקינה חדשה ו/או הוראות כל דין ובכלל זה הוראות הדין בנוגע לחומרי ההדברה ורישיונות.
 • כי הוא מכיר את מלוא הוראות הבטיחות והוראות הדין הרלוונטיות לענין ביצוע ההדברה וכי הוא מתחייב לפעול לפיהן ולרבות הוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחמרי הדברה), תשכ"ד-1964, תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים), תשמ"ה-1984, תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), תשנ"ז-1997, תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיווי וסימון של אריזות), תשנ"ח – 1998 וכן כל הוראה, תקינה, איסור והגבלה הקיים ביחס לביצוע הדברה.
 • כי הוא מעסיק מספר מספיק של עובדים מיומנים לתפקידם שיהיו מוכרים כדין, על פי הוראות המשרד להגנת הסביבה, לעובדי הדברה במשך כל תקופת ההסכם, כי עובדיו ו/או מי מטעמו לא ייעשו כל פעולה ו/או עבודה שאין הם מורשים לה בהתאם להוראות הדין. כן מתחייב הספק כי עובדיו יתודרכו בצורה מקצועית ובהתאם להוראות כל דין.
 • כי ידביק במקום בולט ונראה לעין, מיד עם סיום ביצוע כל עבודת הדברה ו/או הדברת מנע ו/או הדברה חריגה, מודעות אזהרה חתומה – "אזהרה רעל" – (להלן: "המודעה"), ואשר בה יפורט כתובת הספק, מס' היתר הדברה, חתימת הספק וכן רישום כי "במקרה של חשד להרעלה יש לקרוא לרופא" בתוספת מספר הטלפון של מרכז המידע למניעת הרעלות ובהתאם לתקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), תשל"ה – 1975 וכל דין שחל בנדון, וזאת בכל מקרה של ביצוע עבודת הדברה ו/או הדברת מנע ו/או הדברה חריגה שיש בה סכנה לבני אדם או לבעלי חיים שאינם מזיקים. המודעה כאמור תתייחס גם לסוג החומר שפוזר וכן סוג חומר לניטרול.
 • כי הוא מתחייב להעביר למועצה מספרי טלפון נייד זמין של העובדים שיועסקו בהדברה כך שהפרטים שיימסרו על ידי הספק למועצה יהיו כל העת מעודכנים ומספרי הטלפון זמינים לקבלת קריאות.
 • כי הוא ו/או עובד ההדברה מטעמו יחזיקו כל העת מכשיר קשר וכן טלפון סלולרי אשר יהיו זמינים 24 שעות ביממה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הספק להציב מכשיר סלולרי נייד נוסף + מטען ו/או מכשיר קשר מכויל (בהתאם לתדר מכשירי הקשר שיחזקו על ידי הספק) אשר יוחזק במשרדי המנהל ו/או במקום אחר שיורה על כך המנהל. תיקון ו/או החלפה ו/או תחזוקה של ציוד הקשר יהיו באחריות הספק ועל חשבונו.
 • כי השירותים ו/או העבודות נשוא הסכם זה יסופקו על ידו גם במצב חירום ו/או כוח עליון, אלא אם כן אושר אחרת על ידי המועצה מראש ובכתב. לא ניתן השירות, יהווה הדבר הפרה של ההסכם אשר מקנה למועצה אפשרות לביטול ההסכם ובנוסף לכך לא תשולם לספק כל תמורה בגין התקופה בה לא סיפק את השירותים, מבלי לגרוע מיתר זכויות המועצה על פי הסכם זה ו/או בהתאם להוראות הדין.
 1. ציוד וחומרים
  • לצורך ביצוע עבודות ההדברה יהיה הספק בעל כלי תחבורה אשר ישמשו לקריאות, לביצוע העבודות ולניוד בתחומי המועצה. כלי התחבורה אותו/ם יפעיל הספק בשטח המועצה יישאו שלט "רכב/ קטנוע זה מבצע עבודות הדברת מזיקים בשירות מועצה מקומית קריית עקרון" בצירוף מספר הטלפון של מוקד המועצה וכן יישא הרכב מכשיר תאורה מהבהב על גגו (או על ארגז הכלים אם מדובר יהיה בקטנוע).
  • מלוא השירותים ו/או העבודות יסופקו על ידי הספק ו/או מי מטעמו אשר לובש חולצה ו/או אפוד המזהה אותו כמדביר המועצה המקומית קריית עקרון.
  • במתן השירותים ו/או ביצוע העבודות ייעשה הספק שימוש בחומרים מהסוג המשובח ביותר, באיכות מעולה, טריים שלא פג תוקף השימוש בהם, מורשים לשימוש בישראל על פי כל דין, עומדים בתקן ישראלי – במידה ויש כזה לגבי אותו חומר ובכמויות מספיקות (הכל על פי קביעת המנהל).
  • כל חומר מסוכן מכל מין וסוג שהוא אשר ייעשה בו הספק שימוש לצורך ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים, לא יגיע לידיים של צד ג'. כמו כן, הספק מתחייב שלא להשאיר כל חומר מסוכן מכל מין וסוג שהוא בשטחים הציבוריים ו/או השטחים הפתוחים וכי על המועצה לא תחול אחריות כלשהי בגין הפרת סעיף זה.

האמור בסעיף זה אינו בא להגביל את חבות הספק ואינו משחרר את הספק מחובותיו ואחריותו על-פי הסכם זה וכן מחובת תשלום כל נזק ו/או כל פיצוי ו/או שיפוי.

 • המועצה תהא רשאית, בכל עת, לבדוק את סוג ואיכות חומרי ההדברה. כל הוצאות הבדיקה, על כל הכרוך בכך יחולו על הספק וישולמו על ידו.
 • במידה ותוצאות הבדיקה יצביעו על סוג ו/או איכות חומר הדברה פחות מכפי המתחייב על ידי הספק ו/או שונה מהנחיית המנהל, ו/או יהיה צורך בבדיקות חוזרות, יחולו מלוא הוצאות הבדיקות החוזרות ו/או החלפת החומרים, על הספק.
 • כל עיכוב העלול להיגרם עקב בדיקות חומרי ההדברה ו/או עקב המתנה לתוצאות הבדיקות, לא יהווה בסיס לעיכוב מוצדק בביצוע התחייבויות הספק על פי הסכם זה לרבות בכל הנוגע לעמידה בלוחות הזמנים הקבועים בהסכם.
 • הספק מתחייב כי חומרי ההדברה יאוחסנו במקום המורשה לכך בהתאם להוראות הדין, בין היתר, בהתאם לתקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), תשל"ה – 1975.
 1. התמורה
  • תמורת ביצוע עבודות הספק ומילוי כל התחייבויותיו על פי ההסכם, תשלם המועצה לספק, סך של _________ ש"ח לחודש (במילים: _______________________ש"ח).
  • על התמורה כאמור לעיל, יחול מע"מ כחוק, כנגד חשבונית מס שתוגש על ידי הספק.
  • התמורה הנקובה לעיל הינה קבועה ומוחלטת והספק לא יהא זכאי לכל תוספת מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות, אספקת חומרים והציוד ולרבות רווח קבלני.
  • ככל שיוארך תוקפו של ההסכם, בהתאם להוראות סעיף ‎4 דלעיל, תעודכן התמורה עם בשנה, ביחס למדד המחירים לצרכן אשר היה ידוע במועד פרסום המכרז, זאת בין אם עלה המדד ובין אם ירד.
 2. דוח חודשי
  • בסוך כל חודש קלנדארי, וכתנאי לתשלום החשבון על ידי המועצה, יגיש הספק למועצה דוח חודשי המפרט את העבודות שבוצעו על ידו בחודש זה ובתוך כך את מלוא הפרטים הבאים, ביחס לכל הדברה שבוצעה בתחום המועצה בחודש זה:
   • אזור מדויק של ביצוע ההדברה, כולל ביחס לכל עבודה שם הרחוב ומספרו, שם המבנה, שם המתחם, סמיכותו למבנים אחרים וכן כל פרט נוסף אשר נדרש לצורך זיהוי מדויק של האזור בו בוצעה ההדברה.
   • יום ושעה בו החלה ונסתיימה עבודת ההדברה.
   • סוג החומר בו בוצעה ההדברה.
   • האם נתלתה מודעה בסיומה של אותה הדברה כמפורט בסעיף ‎11 לעיל.
   • האם נסגר ו/או נתחם האזור/ המבנה בו בוצעה ההדברה.
   • סוג הזוחלים/ מכרסמים/ מזיקים/ חרקים/ מעופפים וכיוב' אשר נקטלו במסגרת ההדברה.
   • סוג הזוחלים/ מכרסמים/ מזיקים/ חרקים/ מעופפים וכיוב' אשר נלכדו במסגרת אותה הדברה.
   • סוג הפגרים שפונו על ידו במסגרת אותה הדברה.
   • הערות הנוגעות למסוכנות החומר לציבור. למשל: במשך 4 שעות אין להתקרב לאזור, במשך יום יש לאוורר את החלל, במשך 24 שעות אסורה הכניסה למבנה, אין להכניס ילדים למבנה/ לאזור לתקופה של ___ וכיוב'.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ימציא הספק למועצה בתוך 7 ימים מיום שנדרש לכך, על פי דרישת המנהל, כל מסמך ו/או מידע שנתבקש בקשר עם ביצוע עבודות ההדברה.
 3. הגשת חשבונות וביצוע התשלום
  • הספק יגיש חשבון מידי חודש, בתום אותו החודש בגין השירות שניתן על ידו באותו החודש.
  • ביצוע העבודות ואיכותן ייקבע על-ידי הממונה מטעם המועצה והכרעתו לגבי היקף התשלום תהא סופית ומוחלטת, מבלי שתעמוד לספק כל טענה בעניין. הממונה יחליט על אישור התשלום, אישור חלקו או דחייתו, בתוך 14 יום ממועד בו הומצא החשבון המפורט על-ידי הספק.
  • המועצה תשלם לספק את התמורה כנגד חשבונית מס כדין, 30 יום מהמועד בו נמסר החשבון לגזברות המועצה כשהוא מאושר לתשלום על ידי המנהל.
  • פיגור בתשלומים מעבר ל- 7 ימים ממועד התשלום הקבוע לעיל, יזכה את הספק בהפרשי ריבית והצמדה, ממועד הפיגור ועד למועד התשלום בפועל, בהתאם לריבית החשב הכללי, ריבית רגילה.
 4. אי קיום יחסי עובד ומעביד
  • מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי הספק, מורשיו ועובדיו הינם לגבי המועצה בגדר של קבלן עצמאי, ואין נקשרים בין המועצה לבינם יחסי עובד ומעביד, ואין הספק, מורשיו ועובדיו זכאים לכל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג המגיעים לעובד ממעבידיו.
  • מוסכם בזאת מפורשות כי הספק בלבד יישא בכל התשלומים וההטבות הסוציאליות המגיעות על פי כל דין ונוהג לעובדיו ופועליו, והמועצה לא תישא בכל תשלום או הטבה כאמור.
  • הספק חייב למלא בכל עת אחר כל הוראות החוק בקשר להעסקת עובדים ו/או מועסקים, לרבות ביצוע כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד, תשלום דמי חופשה, פנסיה וכיוצא בזה, תשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו.
  • הספק מתחייב לשלם לעובדיו לפחות שכר מינימום, כקבוע בחוק שכר מינימום, תשמ"ד 1987
  • תחויב המועצה בתשלום כלשהו לספק ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו, המשתלם כרגיל לעובד ממעבידו, יפצה וישפה הספק את המועצה בכל סכום בו תחויב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד מיד לדרישתה הראשונה בכתב של המועצה, מבלי לגרוע מזכות קיזוז של המועצה בשל סכומים אלה כאמור בסעיף ‎2 להלן.
  • העובדים שיועסקו על ידי הספק בביצוע העבודות נשוא הסכם זה, יאושרו על ידי המנהל, יהיו בעלי ניסיון בעבודת הדברת מזיקים, בגירים, בעלי ת.ז ישראלית, או עובדי חוץ בעלי אישור עבודה תקף ובעלי יכולת להציג תעודת יושר ממשטרת ישראל, ובעלי כל תעודה הנדרשת על פי כל דין ואשר תהא בתוקף בכל תקופת ההסכם, וכל מסמך שיידרש על ידי המועצה ו/או קב"ט המועצה. הספק מתחייב כי כל העובדים שיועסקו על ידו אינם בעלי עבר פלילי ובכלל זה אינם בעלי עבר פלילי בתחום עבירות מין וכי הוא יציג כל מסמך שיידרש בענין זה.
  • על הספק להגיש לקב"ט המועצה, בטרם יתחיל בביצוע העבודות או בטרם יעסיק עובד חדש, רשימה שמית של העובדים. רק לאחר אישור קב"ט המועצה יורשה הספק להעסיקו.
  • מבלי לפגוע באמור לעיל, המועצה תהא רשאית להודיע לספק בכל עת כי היא מתנגדת להעסקת מי מעובדיו לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה מכל סיבה שהיא, מבלי צורך לנמק והספק ימנע מלהעסיק עובד זה מידית כאמור. כל עובד אחר שיובא על ידי הספק טעון אישור מראש של קב"ט המועצה ועליו לעמוד בכל התנאים האמורים לעיל.
  • הספק מתחייב לקבל את קביעת המנהל ו/או קב"ט המועצה להחלפת מי מעובדיו וכן שעובדיו יגיעו לעבודה עם תעודה מזהה.
  • הספק יהיה מוכר על ידי המשרד להגנת הסביבה כמדביר מוסמך בעל תעודת הסמכה בכל תקופת ההסכם. שלילת רישיון של הספק מטעם המשרד להגנת הסביבה מחייבת את הספק להודיע על כך מידית למנהל.
 5. אחריות לנזק
  • הספק בלבד יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לעובדיו ו/או למועסקיו ו/או לצד ב' ו/או לרכוש כלשהו וכן לכל נזק שיגרם על ידו ו/או ע"י מורשיו ו/או עובדיו למועצה ו/או לאדם ו/או לרכוש מחמת כל מעשה או מחדל הקשורים בביצוע העבודות על פי הסכם זה במישרין או בעקיפין בין שנעשה כהלכתו ובין ברשלנותו.
  • הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את המועצה מיד לדרישתה הראשונה בכתב, בגין כל נזק ו/או כל חיוב כספי ו/או כל תשלום ו/או הוצאה שיחולו על המועצה ו/או שהמועצה תהיה חייבת לשאת בהם אף שטרם נשאה בהם בפועל, מחמת כל מעשה ו/או מחדל הקשורים בספק ו/או במורשיו ו/או בעובדיו ו/או באופן ביצוע העבודות בין שבוצעו כהלכתן ובין שבוצעו ברשלנות. כל סכום שיגיע כאמור לעיל למועצה מאת הספק, ישא הפרשי  ריבית  הצמדה על פי החוק, מעת דרישתו על ידי המועצה מהספק ועד תאריך התשלום בפועל.
 6. ביטוח
  • מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, במשך כל תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה, הספק מתחייב לערוך בחברת ביטוח מורשית כדין לפעול בישראל, על חשבונו, בשמו, בשם המועצה ובשם כל גורם אחר אשר המועצה תורה להוסיפו לכיסוי, לכל הפחות את הביטוחים המצוינים בנוסח "אישור עריכת ביטוח" המצורף לחוזה זה כנספח ה', (להלן: "אישור הביטוח") וזאת בתנאים, בסכומי הביטוח ובגבולות האחריות המפורטים בנספח לגבי כל ביטוח.
  • הספק מתחייב להמציא למועצה בתוך 7 ימים ממועד הכרזתו כספק הזוכה במכרז, וכתנאי מקדים לפעילותו בהתאם להסכם זה, את אישור הביטוח, כשהוא חתום כדין על ידי המבטח או המבטחים אשר ערכו את הביטוחים. כמו כן, מתחייב הספק להחזיק את כיסויי הביטוח הנ"ל בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות לפי ההסכם, לחדשם לפי הצורך, ולהמציא למועצה עד שבועיים לפני תום כל תקופת ביטוח אישור ביטוח מחודש חתום כדין על ידי המבטח אשר ערך את הכיסוי. לגבי ביטוח האחריות המקצועית הנכלל באישור הביטוח, הספק מתחייב לחזור ולחדש ביטוח זה ולהחזיקו בתוקף כל עוד עלולה להיות מוטלת עליו חבות כחוק. ידוע לספק כי עריכת הביטוחים המפורטים באישור הביטוח והמצאת אישור הביטוח כאמור על כל תנאיו הינם מעיקרי הסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או המצאת אישור הביטוח במועד יהוו הפרה יסודית של ההסכם. הספק מאשר כי המועצה תהיה רשאית למנוע את ביצוע ההסכם ו/או לנקוט בכל צעד אחר בהתאם לשיקול דעתה, במקרה ואישור הביטוח החתום לא יומצא לה כנדרש ובמועד.
  • הספק מצהיר ומאשר כי כל כלי הרכב המנועי, אשר נעשה בהם שימוש במסגרת העבודות נשוא הסכם זה, ככל שנעשה, מבוטחים בפוליסות ביטוח חובה וצד ג' לפחות.
  • עריכת הביטוחים כנדרש עפ"י הסכם זה לכל תקופת ההסכם אינה באה להגביל את חבותו של הספק ואינה משחררת את הספק מחובותיו ואחריותו עפ"י הסכם זה וכן מחובת תשלום כל נזק ו/או פיצוי.
  • הספק מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח ולעשות כל פעולה הנדרשת בפוליסות הביטוח, לשלם בדייקנות את הפרמיה וכן לפעול בהתאם לדרישות המבטח, כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.
  • הספק מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המועצה ו/או הפועלים מטעמה בגין נזקים שנגרמו עקב סיכונים אותם התחייב הספק לבטח בהתאם לאמור לעיל ולהלן והוא פוטר את המועצה ו/או הפועלים מטעמה מכל אחריות לנזקים כאמור.
  • ככל שלדעת הספק קיים צורך להרחיב את היקף הביטוחים הנזכרים באישור הביטוח ו/או לערוך ביטוחים נוספים, מתחייב הספק לעשות כן ללא דיחוי, על חשבונו. הספק מאשר בזה כי קביעת הביטוחים בהתאם לאמור לעיל ו/או בדיקתם על ידי המועצה וא על ידי מי מטעמה לא תטיל על המועצה ו/או על הגורם הבודק מטעמה חובה ו/או אחריות כלשהי והדבר לא ייגרע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק על פי חוזה ו/או על פי הוראות הדין.
  • הספק מתחייב להודיע מיד בכתב למבטח ולמועצה בקרות אבדן ו/או נזק ו/או אירוע העלול לגרום לכך, ולפעול לשם חקירת האירוע ונסיבותיו, ושמירה ומימוש של זכויות המועצה. מוסכם בזאת במפורש כי דמי ההשתתפות העצמית בגין מלוא ביטוחי הספק יהיו באחריות הספק בלבד.
  • תיקן הספק בעצמו ועל חשבונו את הנזק בשלמותו, לשביעות רצון המנהל והאחרון אישר בכתב את ביצוע התיקון, יהיה הספק בלבד זכאי לתבוע את כספי הביטוח המגיעים, אולם בכל מקרה לא תשא המועצה בכל השתתפות עצמית שתהיה, אשר תחול בלעדית על הספק, בין אם תיקן את הנזק בעצמו ובין אם על ידי אחרים או שבוצע התיקון על ידי המועצה.
  • אם וככל שהספק יעסיק ו/או יסתייע ביצרני ו/או בקבלני ו/או בספקי משנה בקיום התחייבויותיו שבחוזה זה, כולן או מקצתן, מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה, ישא הספק באחריות כלפי המועצה לכל מעשיהם ולכל מחדליהם של היצרנים, הקבלנים וספקי משנה אלה.
  • מוסכם בזה כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן האמורים ו/או בהמצאת האישור ו/או בבדיקתם ו/או בשינויים בכדי להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או בכדי להוות הטלת אחריות כלשהי על המועצה ו/או בכדי להוות צמצום לאחריותו של הקבלן, על פי הסכם זה או על פי כל דין.
 7. ערבות ביצוע והפחתה
  • להבטחת ביצוע יעיל של שרותי הספק ולהבטחת קיום כל התחייבויותיו, מתחייב הספק להמציא למועצה בתוך 7 ימים מיום שהודיעה לו המועצה על זכייתו במכרז, ערבות בנקאית, בנוסח כתב הערבות המצורף כנספחי ד' בשיעור ובנוסח המפורט בו, שתעמוד בתוקפה לתקופת ההסכם ו-90 יום לאחריו. הקבלן יתחייב לחדש את הערבות הבנקאית במקרה של הארכת מימוש האופציה, וזאת בתוך 7 ימים ממועד בו הודע לו על כך.
  • המועצה תהיה רשאית לממש את הערבות במלואה או בחלקה לפי פניה חד צדדית של ראש המועצה או גזבר המועצה, בכל מקרה שעל פי קביעתם הספק לא ביצע את העבודות או הפר או לא מילא אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה והספק מסכים לכך.
  • כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות הבנקאית ו/או בחידושה תחולנה על הספק בלבד.
  • האמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות המועצה עקב ובגין ההפרה.
  • המועצה תהיה רשאית להפחית ו/או לקזז סכומים מהתמורה בכל מקרה שבו לא ביצע הספק את העבודות נשוא הסכם זה ו/או חלק מהם, במועדים מהמועדים הקבועים בהסכם ו/או באיכות הנדרשת ו/או לא מילא הספק אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, עפ"י האמור במפרט הדרישות. ההחלטה על האמור תיעשה על-ידי ממונה מטעם המועצה וקביעתו תהא סופית ולא תעמוד לספק כל טענה בקשר לכך.
  • סיים הספק את מתן השירותים למועצה ובטרם יקבל בחזרה את ערבות הביצוע ימסור לידי המועצה טופס היעדר תביעות בנוסח המצורף למכרז זה כנספח ו'.
  • אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיה של המועצה על פי הסכם זה ועל פי כל דין.
 8. איסור העברת זכויות וחובות

הספק מתחייב לא למסור ו/או להעביר ו/או להסב ו/או להמחות את זכויותיו וחובותיו, על פי הסכם זה, כולן או חלקן, ולא לשעבדן כולן או חלקן, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם כן קיבל הסכמה מראש, מפורשת ובכתב מאת המועצה.

 1. הפרת ההסכם
  • בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא המועצה רשאית, לאחר מתן הודעה מראש בכתב של 7 ימים, ומשלא תוקנו הליקויים ו/או נפתרו הבעיות בתוך 7 ימים מיום ההודעה, לבטל את ההסכם ולסלק את ידו של הספק.

ואלה המקרים:

 • הספק מפר הוראה מהוראות החוזה.
 • הספק נותן, לדעת המועצה, שרות פחות בטיבו מזה הקבוע בהסכם.
 • כאשר ניתן כנגד הספק צו כינוס נכסים זמני ו/או קבוע, ו/או צו פירוק ו/או צו פשיטת רגל ו/או מונה לו מנהל זמני הכול לפי המקרה והעניין והצו ו/או המינוי לא בוטלו תוך 30 יום.
 • בכל מקרה בו עשויה להתבצע העבודה בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם וגורם אחר הממונה על נכסי הספק.
 • כאשר הוטל עיקול על כספים המגיעים לספק מהמועצה והעיקול לא הוסר בתוך 30 ימים מיום הטלתו.
 • כשהספק מסב, מעביר או משעבד את ההסכם, כולו או מקצתו לאחר ו/או מעסיק קבלן משנה בביצוע העבודה, בלי הסכמת המועצה מראש ובכתב.
 • כשאין הספק מתחיל בביצוע העבודות או כשהוא מפסיק את מהלך ביצוען ואינו מציית תוך 24 שעות להוראה מהמועצה להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות.
 • כשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה שהספק מתרשל בזדון בביצוע ההסכם ו/או מרמה את המועצה.
 • כשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה שהספק או אדם אחר בשמו של הספק, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם ו/או כי בוצעה עבירה כלשהי על ידי הספק ו/או מי מטעמו בקשר להסכם ו/או כל דבר אחר הכרוך בביצועו.
 • מבלי לגרוע מן האמור בסעיף ‎1 לעיל, למועצה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תעמוד הזכות להודיע על סיום ההסכם גם בתוך תקופת ההסכם, מכל סיבה שהיא, לרבות בעיות תקציביות, שביעות רצון וכו' ומבלי שתידרש לנמק החלטתה, ובלבד שתינתן לספק הודעה מוקדמת של 30 יום. במקרה כזה יבוא ההסכם לקיצו לאחר תום 30 הימים כאמור, מבלי שתעמוד לספק כל תביעה ו/או דרישה ו/או זכות כלשהן.
 1. קיזוז
  • מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם, מוסכם בזה שכל סכום העשוי להגיע למועצה מאת הספק על פי הסכם ו/או בגינו ו/או מכל מקור שהוא, יהיה ניתן לקיזוז מהתמורה החודשית הכוללת או מכל סכום אחר שעל המועצה לשלמו לספק.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם ומוצהר בזה שכל סכום ו/או פיצויים אשר יגיעו למועצה ו/או שכל סכום שעל המועצה יהיה לשאת בו מחמת שנתבעה ע"י צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או בנסיבות המפורטות  בהסכם, תהיה המועצה רשאית לנכות ולקזז מכל סכום שיגיע לספק ממנה.
  • כל ערבות שניתנה ע"י הספק בקשר להסכם זה, תשמש בין השאר לכיסוי סכומים כאמור לעיל.
 2. פיצוי מוסכם
  • מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, המנהל יהיה רשאי להפחית ו/או לקזז סך של 500 ש"ח מהתשלומים המגיעים לספק בכל מקרה שבו לא ביצע הספק את השירות נשוא הסכם זה, במועדים הקבועים בהסכם ו/או לא מילא הספק אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, ולרבות כמפורט להלן:
   • בגין היעדרות של הרכב/ קטנוע/ כלי תחבורה המסופק על ידי הספק ו/או אי העמדת כלי תחבורה חליפי במקרה של תקלה בכלי התחבורה – לכל מקרה.
   • אי ביצוע העבודות במועד – לכל מקרה.
   • שימוש בחומר הדברה שאינו בתוקף ו/או שאינו מורשה לשימוש בישראל על פי כל דין ו/או אינו עומד בתקן הישראלי במידה ויש כזה ו/או שימוש בכמויות שאינן מספיקות (על פי קביעת המנהל) – לכל מקרה.
   • במקרה של קריאת מוקד או קריאת מנהל – אי ביצוע הקריאה/ התיקון הנדרש – לכל מקרה.
   • אי ביצוע הדברה במלואה ו/או כנדרש ו/או במועד – לכל מקרה ולכל סוג הדברה – לכל מקרה.
   • אי הדבקת מדבקה לכל סוג הדברה בחזית הבית ו/או בתוך תיבת הדואר – לכל מקרה.
   • אי הגעה של עובד עם הביגוד כנדרש – לכל מקרה.
   • אי הגעה עם הציוד הנדרש כולו או חלקו – לכל מקרה.
   • אי התקנת מהבהבים על רכב הספק ו/או אי העמדת השילוט הנדרש על גבי הרכב – לכל מקרה.
   • אי תקפות של מלוא ההיתרים והרישיונות.
   • אי קיום הוראות בטיחות – לכל מקרה.
  • קביעתו של המנהל ביחס לביצוע ו/או אי ביצוע של הפרה ו/או מעשה מהמפורט בסעיפים קטנים שלעיל, תהיה סופית ומכרעת ולספק לא תהא כל תביעה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד המועצה בשל כך.
  • אין באמור בסעיף זה ביחס לפיצוי מוסכם כדי לפגוע בזכויותיה של המועצה ו/או כדי למצות את טענותיה ו/או הסעדים השמורים לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין.
 3. שונות
  • הסכם זה ממצה את כל הסכמות הצדדים לו, ונתונים כלשהם שנמסרו, או שנעשו, בכתב או בעל פה, על ידי צד להסכם זה כלפי רעהו, עובר לחתימת הסכם זה, ואינם מצוינים במפורש בהסכם זה, ו/או מהווים במפורש חלק בלתי נפרד הימנו, הינם בטלים ומבוטלים ומשוללי נפקות, מכל מין וסוג.
  • כל ויתור, הנחה, ארכה, מחדל או הימנעות מנקיטת  פעולה לא יחשבו כויתור המועצה על זכויותיה על פי  הסכם זה ו/או על פי כל דין, אלא אם כן ויתרה המועצה על זכויותיה במפורש ובכתב.
  • הספק מצהיר ומאשר כי קבל את כל ההחלטות וכן, לפי העניין, ביצע את כל הפעולות הדרושות, לרבות הפעולות הדרושות על פי דין, לשם ההתקשרות בהסכם זה, וכי הגורמים החותמים בשמו על הסכם זה, הוסמכו לכך כדין.
 4. כתובות והודעות
  • כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו אלה המופיעות במבוא.
  • כל הודעה שתשלח מצד אחד על פי הכתובת דלעיל, תחשב כאילו הגיעה לתעודתה, אם נמסרה ביד – בעת מסירתה, אם נשלחה בדואר רשום – כעבור 4 (ארבעה) ימים מעת הישלחה כאמור, ואם נשלחה באמצעות פקסימיליה – תוך יום עסקים אחד מקבלת אישור על העברתה התקינה.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

__________          ___________             ___________                                   ___________

 ראש המועצה          גזבר המועצה             חותמת המועצה                                  הספק

נספח ב'

תוכנית העבודה השנתית

מס' משימה תאריך הערות
1 הדברת חדקונית הדקל ינואר יבוצע בהגמעה בלבד, באחריות הקבלן לספק מנוף+סל הרמה וכן טרקטור +מנוף וסל הרמה (לאזורים שיוגדרו ע"י המפקח)
2 הדברת מוסדות ציבור, חינוך ומקלטים- חופשת פסח אפריל הדברת נמלים, עכברים, מזיקים ומכרסמים-בחופשות הילדים במוסדות החינוך הדברה נגד מזיקים, בהמשך השנה ע"פ קריאה
3 ניטור והדברת יתושים אפריל עד נובמבר כולל עם סיום עונת הגשמים יש לבצע ניתור והדברה אחת לשבוע – על מים עומדים.
4 הדברת חדקונית הדקל אפריל יבוצע בהגמעה בלבד, באחריות הקבלן לספק מנוף+סל הרמה וכן טרקטור +מנוף וסל הרמה (לאזורים שיוגדרו ע"י המפקח)
5 הדברת עשביית קיץ בכלל הישוב (מדרכות, שטחים ציבוריים, תעלות ונחלים) מאי עד אוקטובר כולל אחזקה שוטפת במשך כל התקופה, תחילה בריסוס ראשוני בכלל הישוב ולאחר מכן אחזקה שוטפת וכן ע"פ קריאה.
6 הדברת חדקונית הדקל יולי יבוצע בהגמעה בלבד, באחריות הקבלן לספק מנוף+סל הרמה וכן טרקטור +מנוף וסל הרמה (לאזורים שיוגדרו ע"י המפקח)
7 הדברת מוסדות ציבור, חינוך ומקלטים- חופשת הקיץ אוגוסט הדברת נמלים, עכברים, מזיקים ומכרסמים-בחופשות הילדים במוסדות החינוך הדברה נגד מזיקים, בהמשך השנה ע"פ קריאה
8 הדברת חדקונית הדקל אוקטובר יבוצע בהגמעה בלבד, באחריות הקבלן לספק מנוף+סל הרמה וכן טרקטור +מנוף וסל הרמה (לאזורים שיוגדרו ע"י המפקח)
9 הדברת עשביית חורף בכלל הישוב(מדרכות, שטחים ציבוריים, תעלות ונחלים) נובמבר עד אפריל כולל אחזקה שוטפת במשך כל התקופה, תחילה בריסוס ראשוני בכלל הישוב ולאחר מכן אחזקה שוטפת וכן ע"פ קריאה כולל חומר נובע נביטה.
10 הדברת טוואי תהלוכן האורן נובמבר קידוחי גזע

נספח ג'

הצעת המציע – הצעת מחיר תאריך:________ לכבוד

המועצה המקומית קריית עקרון אני מציע לבצע את העבודה: הדברה בקריית עקרון, לפי המפרט הטכני ובהתאם להסכם המצורף תמורת:

הצעת המחיר מבוצעת באמצעות מתן הנחה על המחיר המירבי. הצעה שתעלה על המחיר המרבי תיפסל על הסף.

מחיר חודשי מירבי לביצוע העבודות כמפורט במכרז –   10,000  ₪
הנחה מוצעת – ___________ ₪
מחיר חודשי סופי לביצוע העבודות כמפורט במכרז – ___________ ₪

המחיר הרשום מעלה אינו כולל מס ערך מוסף כחוק. במידה ותהיה סתירה בין סכום ההנחה המוצעת לבין המחיר הסופי המוצע, המועצה תיקח בחשבון את המחיר הסופי המוצע ומחיר זה יחייב את המציע. שם מלא: ___________________________          חתימה: ___________________ מען: ______________________________          ת.ז./ ח.פ.: _________________ טלפון: _______________  נייד: _________________     פקס: _______________

הערה: במידה והחותם הוא תאגיד, יש לצרף אישור מורשי חתימה החתום ע"י עורך דין או רו"ח.

נספח ד'

נוסח ערבות למכרז

 בנק ………………………………………

ערבות בנקאית

לכבוד: מועצה מקומית קריית עקרון

 הנדון:    כתב ערבות מס'  ______________ 

 1. על פי בקשת _________________ (להלן: "המבקש") בקשר למכרז מס' 06/2017 בין המבקש לביניכם ולהבטחת התחייבות המבקש כלפיכם על פי ההסכם, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של 15,000 ש"ח (במילים: חמישה עשר אלף ש"ח) בלבד, בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד"), בין המדד שהיה ידוע בעת הגשת ההצעה במכרז (______ נקודות) לבין המדד האחרון שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות (להלן : "סכום ערבות").
 2. סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך 10 (עשרה) ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה על ידי ראש המועצה ו/או גזבר המועצה, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.
 3. לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.
 4. תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום _____________ וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה על ידינו.
 5. ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב, בנק _______________________ סניף  ______________________

נספח ד'1

נוסח ערבות לביצוע ההסכם

 בנק ………………………………………

ערבות בנקאית

לכבוד: מועצה מקומית קריית עקרון  

הנדון:    כתב ערבות מס'  ______________ 

 1. על פי בקשת _________________ (להלן: "המבקש") בקשר להסכם במכרז מס'  06/2017 בין המבקש לביניכם ולהבטחת התחייבות המבקש כלפיכם על פי ההסכם, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של 15,000 ש"ח (במילים: חמישה עשר אלף ש"ח) בלבד, בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד"), בין המדד שהיה ידוע במועד החתימה על ההסכם (______ נקודות) לבין המדד האחרון שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות (להלן: "סכום ערבות").
 2. סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך 10 (עשרה) ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה על ידי ראש המועצה ו/או גזבר המועצה, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.
 3. לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.
 4. תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום ______________ וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו  זו בטלה  ומבוטלת אלא אם הוארכה על ידינו.
 5. ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב, בנק _______________________ סניף  ______________________


נספח ה'

אישור לקיום ביטוחים (חברת הדברה) לכבוד: המועצה המקומית קריית עקרון ו/או מנהליה ו/או עובדיה רח' הרצל 44 קריית עקרון (להלן : "המזמינה" ) אנו הח"מ, ___________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור _____________________ (להלן: "חברת הדברה") פוליסות ביטוח אחריות מקצועית, צד שלישי וחבות מעבידים אשר כוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן במלואם והמתייחסת לעבודות הדברה של מזיקים, צמחייה, יתושים, זוחלים  וכד' וכן פינוי פגרים של בע"ח לאתרים מורשים (להלן: "העבודות"). הכיסוי בגין סעיפים 2 ו-3 לא יפחת מתנאי ביט הרלוונטיים למועד תחילת הביטוחים הביטוח כולל את פוליסות הביטוח כדלקמן:

 1. ביטוח אחריות מקצועית : מס' פוליסה: _____________________

תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________ ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות שלא יפחת מסך  -.1,000,000  $ למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, המכסה את רשלנותו המקצועית של המבוטח בהיותו עוסק בהדברה כמוגדר בהסכם ההתקשרות עם המזמינה בגין פגיעה ברכוש או בגוף של אדם כל שהוא או כל גוף או ישות משפטית שהיא, לרבות המזמינה הנובעת מרשלנות מקצועית. הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:

 • שם המבוטח יכלול את שמה של המזמינה המזמינה, כמופיע ברישא למסמך זה.
 • הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת בין המבוטחים אך לתביעת המדביר כנגד המזמינה.
 • מוסכם בזאת כי הפוליסה אינה כוללת סייג כל שהוא בקשר לקדחת הנילוס המערבי.
 • הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת המבטחת את המזמינה, כמופיע ברישא למסמך זה כנגד אותה חבות.
 • הפוליסה תכלול סעיף האומר כי אי עמידתה של חברת ההדברה, וגם או כל מי שבא מטעמה, בתנאי הפוליסה או בהתניותיה, לא יפגע בזכותה של המזמינה, כמופיע ברישא למסמך זה להיפרע או להיות מבוטחת ע"פ פוליסה זו.
 • הפוליסה תכלול תקופת גילוי מורחבת של לא פחות מאשר 180 יום, לאחר סיומה אם המבטח יביא את הפוליסה לידי סיום או אי חידוש, ובתנאי כי לא נערכה פוליסה אחרת המכסה את אותה חבות כהמשך ישיר לפוליסה הקיימת ע"י חברת ההדברה.
 • הפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת של לפחות 60 יום בגין ביטול או אי חידוש הפוליסה או שינוי לרעה בתנאיה.
 1. ביטוח צד שלישי: מס' פוליסה: _____________________

תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________ ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של -.500,000  $  לאירוע ולא פחות מסכום של -.1,000,000  $ לתקופה (12 חודשים). על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 • יצוין במפורש בפוליסה כי המזמינה, כמופיע ברישא למסמך זה ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד שלישי.
 • כל אדם , שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה זו, בתנאי שאינו מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של המבוטח ( הרחבה 3 לביט צ"ש)
 • סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף.
 • הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד המזמינה, כמופיע ברישא למסמך זה
 • הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמינה, כמופיע ברישא למסמך זה ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 1. ביטוח חבות מעבידים: מס' פוליסה: _____________________

תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________ ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות אחריות של -.1,500,000  $  לתובע ולסך של -.5,000,000  $  לאירוע אחד ולתקופת ביטוח של 12 (שנים עשר) חודשים. על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 • לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.
 • הביטוח חל על כל עובד של חברת הדברה, קבלני משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין אם קיבל שכר מחברת ההדברה ובין אם לאו.
 • פוליסה זו מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני- משנה ועובדיהם היה והמבוטח ייחשב למעבידם, בתנאי שלא קיים כל ביטוח חבות מעבידים אחר שנערך על ידי המבוטח או לטובתו. לעניין סעיף זה תשונה הגדרת מקרה הביטוח יכוסו רק ארועים שארעו תוך כדי ועקב עבודתו/ם בעסק המבוטח. ( הרחבות ו'/ תנאי ביט ח"מ).
 • הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמינה ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 1. הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח:
  • כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י חברת הדברה אצל מבטח אחד בלבד (הח"מ).
  • המבוטח בכל הביטוחים שנערכו בהתאם להוראות החוזה, הורחב כך שהוא כולל גם את המזמינה, כמופיע ברישא למסמך זה.
  • במקרה של הארכת ההתקשרות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בהתאם ובאופן אוטומטי, אלא אם כן נודיע למזמינה על כוונתנו שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום, לפחות 60 (שישים) יום לפני כניסת הביטול לתוקף.
  • הביטוחים שערכה חברת הדברה כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם, אלא אם כן מסר המבטח למזמינה הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות 60 (שישים) יום מראש.
  • בכל הביטוחים שערכה חברת הדברה בהקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה – למעט תביעות המוגשות נגד חברת ההדברה לבדה – המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה נובעת מ: אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים או כימיים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום תאונתי מכל סוג ותאור, עבודות נוער כחוק.
  • כל הביטוחים שערכה חברת הדברה בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על זכותו לתחלוף (SUBROGATION) נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו טרם קרות מקרה הביטוח, או הקשור לעבודות.
  • כל הביטוחים שערכה חברת ההדברה בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות המזמינה מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה ידוע למועצה, שלעניין זה מוגדר מנכ"ל המועצה או האחראי על הביטוח במועצה.
  • כל הוראה בביטוחים שערכה חברת הדברה בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי המזמינה כמופיע ברישא למסמך זה. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למזמינה כמופיע ברישא למסמך זה הינו "ביטוח ראשוני", המזכה את המזמינה  כמופיע ברישא למסמך זה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי המזמינה כמופיע ברישא למסמך זה האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.
  • חובות ה"מבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסה תחולנה על חברת ההדברה בלעדית לרבות החובה לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות.
  • המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי מוקדם לקיום ההתקשרות בין חברת ההדברה למועצה, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים המועצה לא היתה מתקשרת עם חברת ההדברה, אף בתנאים אחרים.
  • הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה. כל שאר תנאי הפוליסות יוותרו ללא שינוי.

ולראייה באנו על החתום:

_______________ _________ _______________ _______________
חתימה וחותמת תאריך שם החותם שם המבטח

נספח ו'   לכבוד המועצה המקומית קריית עקרון

היעדר תביעות אנו החתומים מטה, מצהירים בזאת, כי אין לנו ולא תהיה לנו כל דרישה ו/או תביעה כספית ו/או אחרת בקשר לביצוע העבודות על ידנו למועצה המקומית קריית עקרון (להלן: "המועצה") ו/או קבלת התמורה מהמועצה ו/או בקשר להסכם בינינו מיום______, ואנו מוותרים בזאת על כל תביעה ו\או דרישה ו\או קובלנה עתידית (בין שהיא ידוע לנו ובין שאינה ידועה לנו) מהמועצה. אנו מצהירים כי קראנו והבנו את האמור בכתב ויתור זה ומבקשים לראות בו משום הצהרה שרירה, תקפה ומשמעותית ביחס לכל תביעותינו ודרישותינו וזאת למרות האמור בע"א 1480/04 מליבו ישראל בע"מ נ' מדינת ישראל – משרד הבינוי והשיכון (ניתן ביום 17.9.2006). כמו כן, ידוע לנו כי מרגע שחתמנו על כתב ויתור זה לא נוכל לחזור בנו. ולראיה באנו על החתום:

_________________              _______                                  _________________ תאריך                                      שם מלא                                                חתימה

נספח  ז' לכבוד מועצה מקומית קריית עקרון רח' הרצל 44

קריית עקרון 7692000 ג.א.נ.,

הצהרת המשתתף במכרז לביצוע עבודות הדברה בקריית עקרון אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לביצוע עבודות הדברה בקריית עקרון. אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות כנדרש במסמכי המכרז. אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם התחייבות בלתי חוזרת ומחייבת בינינו לביניכם. היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידינו עם הצעתנו במכרז תוגש לגביה על ידכם וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש. אנו מסכימים שסכום הערבות הינו סביר ומשקף את הנזקים העלולים להיגרם למועצה. אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המשתתף בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם המשתתף על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. פרטי החותמים :

 1. שם : _________________ ת.ז. : _________________.
 2. שם : _________________ ת.ז. : _________________.

 

       ______________________

     חתימה + חותמת החברה

  אני הח"מ ____________________, עו"ד של ___________________ (להלן: "המשתתף") מאשר בזה כי ביום ______________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה: _________________ ו- __________________ בשם המשתתף. כמו כן, אצל המשתתף נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.

______________________

עו"ד

 

מפת תחום המועצה המקומית קריית עקרון           נספח ח

נספח ט'

פירוט ניסיון המציע – למילוי על ידי הגורם הממליץ לכבוד

המועצה המקומית קריית עקרון הנדון: אישור על ניסיון המציע בביצוע העבודות שם הגוף: _________________. לבקשת __________________________, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _________________ (להלן – המציע) הרינו מאשרים בזאת כי המציע ביצע עבורנו כקבלן ראשי בביצוע עבודות הדברה מסוג ________________________  החל מחודש ______ (חודש/שנה) ועד לחודש _____________ (חודש/שנה). העסקת הקבלן הסתיימה בחודש/שנה: ________________________________________. שווי ההעסקה (ללא מע"מ) : _______________________________________________. תקופת ההעסקה בפועל: __________________________________________________. האם נוהלו הליכים משפטיים בין הקבלן למועצה בקשר לפרויקט (אם כן – פרט):   ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________. האם הנכם שבעי רצון מעבודת הקבלן: כן/לא. חוות דעתנו על ביצוע הפרויקט: _____________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________ תאריך: ________________ שם: __________________ טלפון:_________________ תפקיד: ________________ חתימה: _______________ רשימת מקבלי השירות, ממליצים ונתונים בחמש השנים האחרונות

שם מקבל השירות סוג העבודות שבוצעו תקופת ביצוע העבודות מחודש בשנת עד לחודש בשנת שם איש הקשר אצל מקבל השירות טלפון איש הקשר אצל מקבל השירות
 
 
 
 
 
 

על הנתונים ברשימה זו להתבסס על אסמכתאות והמלצות בכתב אשר צורפו להצעתו של המציע. בכבוד רב,

_________________

  חתימה וחותמת המציע

נספח ט(1)'

פירוט בדבר ניקוד ההצעות למכרז

ועדת משנה (הוועדה המקצועית) ההצעות שיתקבלו לבחינה (לאחר בחינת עמידתן בתנאי הסף) יבדקו על ידי חברי ועדת משנה שתכלול את הגורמים המפורטים להלן:

 1. מנכ"לית המועצה, הגב' רינת דנון, עו"ד
 2. גזבר המועצה, מר אלון גרינברג
 3. הגב' רותי לוי, מנהלת מחלקת תשתיות
 4. מר שרון לוי, מנהל מחלקת הפיקוח.

*חברי ועדת המשנה, רשאים למנות נציג מטעמם ולייפות את כוחם לבחינת ההצעות

בחינת ההצעות חברי ועדת המשנה יונחו לבחון את ההצעות שיונחו בפניהם על פי הפרמטרים המפורטים בסעיף ‎23.2 למכרז. לאחר הנחיית חברי הוועדה המקצועית יונח בפניהם טופס לדירוג הצעות המציעים ובו יתבקשו חברי הועדה המקצועית ליתן ציון לכל פרמטר בסקאלה שבין 1-10 כאשר 1 הוא הגרוע ביותר ו-10 הוא הטוב ביותר (להלן: "טופס בחינת ההצעות"), כמפורט להלן:

  שם המציע: שם המדרג: תאריך:
פרמטר ציון יש לסמן X  במקום המתאים
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1 עבור כל המלצה נוספת בהתאם לנספח ט', מעבר לשתי (שתי) ההמלצות אותן חייב המציע לצרף להצעתו, יקבל המציע 2 נקודות עד למקסימום של 10 נקודות.
2 בעבור התרשמות המועצה מאיכות ההמלצות, בין היתר, בהתאם לשיחות שתוכל לקיים עם הגורמים הממליצים יקבל המציע ניקוד בין 0 ל-10 נקודות. ככל שתבחר המועצה לפנות לממליצים באופן טלפוני.
3  בעבור התרשמות כללית מקורות חייהם של המציע (או ממנהלו של התאגיד המציע) ומנהלי העבודה המיועדים ללוות את העבודות מטעם המציע, יקבל המציע ניקוד בין 0 ל-5 בעבור כל אחד. הרשות בידי ועדת המשנה לזמן את המציע ומנהלי העבודה המיועדים לפגישה או לשיחה או להתחשב בהמלצות שיגיש המציע. המציע/מנהלו מנהל העבודה המיועד
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
הערות חבר הועדה המקצועית (לא חובה)

שקלול נקודות המציעים לאחר שסיימו חברי ועדת המשנה לנקד את מלוא ההצעות שהונחו בפניהם, יסכום יו"ר ועדת המשנה את הניקוד שקיבלו ההצעות שהונחו בפני הועדה המקצועית, על פי הדירוג שניתן על גבי טופס בחינת הצעות, כך שכל הצעה תקבל ציון בין 0 ל- 30 כאשר 30 הינו הציון הגבוה ביותר.

ההצעות הכשרות ההצעות הכשרות, תהינה ההצעות שהניקוד הכולל שלהן, כמפורט לעיל, יהא גבוה מ- 20 נקודות. הצעה הנמוכה מציון 20, תיפסל ולא תעבור לשלב הבא.

_____________________ _____________________ ____________
שם המדרג חתימה תאריך