מכרז לביצוע עבודות עפר וקירות תמך בשטח רובע "שדות"


02/05/2024 20:25

מכרז פומבי מס' 2-4-2024

לצפייה בקבצי המכרז

הודעה בדבר שינוי תנאי סף ושינוי מועדים במכרז פומבי מס' 2/4/2024

המועצה מתכבדת בזאת להודיע על שינוי תנאי הסף, כמפורט במסמך הבהרות המפורסם באתר האינטרנט של המועצה. בהתאם לכך, יחולו שינויים בלוחות הזמנים כמפורט להלן:

מועדתאריך מקוריתאריך מעודכןהערות
מועד אחרון להפניית שאלות20.05.2427.05.24 
מועד אחרון למענה26.05.2402.06.24 
מועד אחרון להגשת הצעות29.05.2405.06.24 שעה 15.00 במשרדי החברה הכלכלית קרית עקרוןבוטלה חובת השתתפות בסיור קבלנים כתנא סף. לפיכך, גם קבלנים שלא השתתפו בסיור קבלנים יוכלו להשתתף ולהגיש הצעה במכרז. פרוטוקול הסיור הינו מחייב ומפורסם באתר האינטרנט של המועצה. 

מסמך הבהרות מס' 1 – מכרז 2/4/24

המועצה מתכבדת להודיע בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ליום 29.5.2024 שעה 15:00.

ההגשה תהיה לתיבת מכרזים המוצבת במתחם בילו סנטר, בניין תדמור קומה 2 במשרדי מנהלת הסכם הגג והחברה הכלכלית עקרון, מתחם בילו סנטר, קריית עקרון.

מועד אחרון להגשת הצעות למשרדי המזמינה: 23.05.2024 בשעה 15:00