מכרז למתן שירותים בתחומי: קידום חינוך סביבתי קידום חינוך בנושא משבר האקלים


06/08/2023 16:03

מכרז פומבי מס' – 1-08-2023