מכרז: לשירותי רכז/ת והקמת מסלול יזמות במרכז אפ 60+ ברשויות אשכול שורק דרומי


27/03/2023 10:11

מכרז פומבי מס' 04/2023

אפ 60+ מרכז הכוונה וצמיחה לאזרחים ותיקים

אשכול רשויות שורק דרומי מזמין בזאת גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים בחוברת מכרז זו, להציע הצעות להתקשר עם האשכול בהסכם לשירותי רכז/ת והקמת מסלול יזמות במרכז אפ 60+ ברשויות אשכול שורק דרומי.

מסמכי המכרז ניתנים להורדה ולהגשה ללא עלות.

את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפה אטומה כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים.

ההגשה תתבצע ביום 24.04.2023 בין השעות 09:00 – 12:00 בלבד לתיבת המכרזים המצויה ברח' הבילויים 21 גדרה.