מכרז: מנהל מנהלת הסכם גג


11/05/2023 15:28

מכרז פומבי מס' 1-05-2023 לאיתור מנהל/ת למנהלת הסכם הגג

מועד אחרון להגשה 28/05/2023 בשעה 14:00, ולא כמצוין בפרסום בעיתון שהמועד האחרון להגשה 24/05/2023