מכרז: מנהל/ת אגף ביטחון ופיקוח


09/09/2022 14:05

מכרז פנימי/פומבי מס' 21/22

היקף משרה: 100%

כפיפות: מנכ"ל המועצה

אופן ההעסקה: דירוג המח"ר דרגות 40-42 / חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים

ייעוד: ניהול תחום הביטחון, הפיקוח ורישוי העסקים ברשות.

תחומי אחריות:

1. ניהול והפעלת מערך החירום והביטחון הרשותי עם כלל בעלי התפקידים ובסיוע הדדי עם רשויות שכנות ברגיעה ובחירום, וכלל הכוחות הפועלים במרחב:

 • ניהול יחידת החירום וביטחון.
 • הכנת תוכניות עבודה ואפיון צרכי חירום וביטחון ברשות ובמוסדות החינוך ובהתאמה לתקציב הרשות.
 • הובלת היערכות הרשות ומוסדותיה למצבי חירום (מערך מל"ח, פס"ח, התגוננות אזרחית).
 • ניהול אירוע חירום בשגרה ובחירום.
 • ניהול מערך האבטחה והביטחון בשיגרה ובחירום.
 • ניהול ותחזוקת מקלטים, מחסנים וציוד לחירום.
 • ניהול ופיקוח היבטי בטחון ובטיחות מוס"ח – ניהול קב"ט מוס"ח
 • ייצוג הרשות בענייני החירום והבטחון ותיאום פעולות מול הגורמים הרלוונטיים.

2. ניהול מערך הפיקוח הרשותי, אחריות על ביצוע פעולות פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות בתחום סמכות הרשות המקומית וכן סיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות, לטובת שמירה על סדר היום הציבורי, תחושת הביטחון האישי ושיפור איכות החיים של תושבי הרשות

 • ניהול מחלקת הפיקוח העירוני.
 • ביצוע פעולות מניעה, פיקוח, אכיפה והרתעה בעבירות על חוקית ותקנות בתחום סמכות הרשות וכמוגדר בסל העבירות.
 • הנחיה מקצועית והכשרה לפקחים ביחידה.
 • הנחיית פקחי הרשות בתחומי פיקוח ואכיפה, וייצוגם מול גורמי חוץ

3. ניהול והנחיית מנהל המוקד העירוני ככלי ניהולי בידי הנהלת הרשות, האמון על מתן מידע ומענה ישיר לפניות

התושבים.

4. ניהול והנחיית מנהלת מחלקת קידום ורישוי עסקים

5. ממונה על תחום בטיחות וגהות ברשות – לייעץ להנהלת הרשות בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות, ולקדם את התודעה בנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים ברשות המקומית.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • יכולת פיקוד, ניהול שליטה והדרכה
 • יכולת התמודדות עם לחץ
 • סמכותיות
 • יכולת ארגון תכנון ביצוע ופיקוח
 • עבודה מאומצת במצבי חירום מקומיים ולאומיים ויכולת מתן שירות בשגרה ובחירום
 • אמינות ויושרה
 • יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ
 • עבודה בשעות לא שגרתיות

תנאי סף:

השכלה:

בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 33 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-27/7.

או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל. או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 21 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.

קורסים והכשרות מקצועיות:

 • המועמד הנבחר יחויב לסיים בהצלחה קורס קב"טים של משרד הפנים לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור, ככל שהוא מועסק במסגרת חוזה אישי.
 • סיום קורס פקחים עירוניים תוך שנה מיום המינוי
 • סיום קורס פקחים מסייעים בן 5 ימים באחד מביה"ס להכשרת פקחים מסייעים וכל קורס או השתלמות נוספת המחויבים ע"י המשרד לבט"פ – תוך שנה מיום המינוי.

ניסיון

ניסיון מקצועי

בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמפורט לעיל – 5 שנות ניסיון בתפקידים מקצועיים בתחום העיסוק של המשרה.

הנדסאי רשום – 6 שנות ניסיון כאמור לעיל.

טכנאי מוסמך – 7 שנות ניסיון כאמור לעיל

ניסיון ניהולי

מועמד בוגר קורס קצינים ובעל תואר אקדמי – ניסיון פיקודי / ניהולי של שנתיים לפחות

מועמד בוגר קורס קצינים בעל 12 שנות לימוד – ניסיון פיקודי / ניהולי של 4 שנים לפחות

מועמד שאינו בוגר קורס קצינים – ניסיון פיקודי / ניהולי של 5 שנים לפחות, או שביצע קורסים והכשרות אחרות לפי קביעת ועדה פנימית במנהל החירום של משרד הפנים.

דרישות נוספות

 • רישיון נהיגה בתוקף – חובה
 • שליטה ביישומי מחשב
 • עברית ברמה גבוהה
 • אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להסמיכו מטעמים של שלום הציבור או ביטחון הציבור, לרבות עברו הפלילי – באישור יחידת ביטחון המידע
 • תושב קבע או בעל אזרחות ישראלית

התאמות:

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגדו על ידו את ההתאמות הנדרשות שלו בצירוף מסמכים או חוו"ד מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם:

עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

הגשת מועמדות:

על המועמד/ת העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו/ה על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כוח אדם בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, רישיון נהיגה בתוקף, ניסיון, המלצות וכל המסמכים הנדרשים בגוף המכרז לעיל.

טלפון לבירורים: 08-6228854

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 29.09.2022 בשעה 20:00.

 • רק מועמדים העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.
 • המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

בכבוד רב,
חובב צברי
ראש המועצה