מכרז מנהל/ת אגף הון אנושי


24/02/2024 19:17

מכרז פנימי/פומבי מס' 2/24

היקף משרה: 100%

כפיפות: מנכ"ל המועצה

אופן ההעסקה: דירוג המח"ר דרגות 40-42 / חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים

ייעוד: התוויית מדיניות ותהליכי העבודה לניהול ההון האנושי ברשות, ניהול ההון האנושי והובלת תהליכים אירגוניים ברשות.

תחומי אחריות:

 1. תכנון אסטרטגי של מערך ההון האנושי ברשות
 2. ניהול תהליכי איתור, מיון וגיוס של עובדים לרשות
 3. ניהול תהליכי קליטת עובדים חדשים ברשות
 4. ניהול תקני משאבי האנוש ברשות
 5. ניהול מערך ההדרכה ברשות
 6. ניהול תחום רווחת העובדים בארגון
 7. ניהול מערך דיווחי הנוכחות של עובדי הרשות
 8. טיפול בסיום העסקת עובדי הרשות
 9. ניהול יחסי העבודה ברשות
 10. ניהול יחידת ההון האנושי ברשות.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 1. ייצוגיות
 2. איזון בין צרכי הרשות לצרכי העובדים, באמצעות התאמת פתרונות אפקטיביים
 3. ניהול משא ומתן עם גורמים שונים ברשות
 4. הנחיה וליווי של מנהלים עמיתים בארגון
 5. עבודה עם ממשקים רבים ברשות ומחוצה לה
 6. יכולת ניתוח וקבלת החלטות
 7. עבודה בתנאי לחץ
 8. יישומי מחשב – היכרות עם יישומי Office

תנאי סף:

השכלה:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ

או הנדסאי

או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג- 2012

או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות
מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

יתרון לבעלי תואר אקדמי כאמור באחד מהתחומים הבאים: משאבי אנוש, ייעוץ ארגוני, פיתוח ארגוני, הנדסת תעשייה וניהול או מינהל עסקים עם התמחות בהתנהגות ארגונית.

הכשרה:

המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס למנהלי משאבי אנוש ברשויות המקומיות, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.

ניסיון מקצועי:

עבור בעלי תואר אקדמי או השכלה תורנית – ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות, במהלך 8 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, באחד או יותר מהתחומים הבאים: בתחומי משאבי אנוש, פיתוח ארגוני ,ייעוץ ארגוני, ניהול מערך גיוס מיון וקליטה , ניהול מערך הדרכה.

עבור הנדסאי רשום – ניסיון מקצועי של 6 שנים לפחות, במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, באחד או יותר מהתחומים הרשומים לעיל.

עבור טכנאי רשום – ניסיון מקצועי של 7 שנים לפחות, במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, באחד או יותר מהתחומים הרשומים לעיל.

ניסיון ניהולי:

שלוש שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.

התאמות:

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגדו על ידו את ההתאמות הנדרשות שלו בצירוף מסמכים או חוו"ד מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם:

עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

הגשת מועמדות:

על המועמד/ת העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו/ה על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כוח אדם בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, רישיון נהיגה בתוקף, ניסיון, המלצות וכל המסמכים הנדרשים בגוף המכרז לעיל.

טלפון לבירורים: 08-6228854

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 13.03.2024 בשעה 24:00.

 • רק מועמדים העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.
 • המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

בכבוד רב,
חובב צברי
ראש המועצה