מכרז: מנכ"ל/ית החברה הכלכלית קריית עקרון


18/07/2022 07:10

מכרז חיצוני 15/22

היקף משרה: 100%

כפיפות: יו"ר החברה והדירקטוריון

דירוג דרגה: חוזה אישי ע"פ הכללים המקובלים בחברות עירוניות ע"י משרד הפנים

תיאור התפקיד: ניהול החברה בכל תחומי פעילותיה ובהתאם להנחיות הדירקטוריון

תחומי אחריות:

 • אחראי לגיבוש תכנית העבודה (הגדרת מטרות, תכנון אסטרטגי, ארגון וביצוע) והתקציב של החברה והגשתם לאישור הדירקטוריון.
 • יישום תכנית העבודה שאושרה ע"י הדירקטוריון.
 • אחראי להכנת דוחות תקופתיים ושנתיים המציגים איכותיות וכמותית את הפעילות המתבצעת בחברה.
 • אחראי לדווח לדירקטוריון החברה על פעילות החברה ולפעול בהתאם להנחיית הדירקטוריון.
 • אחראי לניהול תקין, יעיל, מקצועי ואיכותי בחברה.
 • אחראי לפיתוח, אחזקה ותפעול של נושאים שבתחום אחריות החברה.
 • ייצוג החברה ויצירת תדמית חיובית.
 • אחראי לקביעת נהלים לתפעול החברה.
 • אחראי למערך המחשוב בהתאם לצרכי החברה.
 • עבודה מול הרשות המקומית, משרדי ממשלה, גופים ממשלתיים, יזמים וספקים.
 • חלוקת המטלות בין העובדים בחברה ובין גורמים חיצוניים המועסקים לצורך ביצוע פעולות שונות.
 • אחראי ליישום תרבות האיכות והשירות בחברה.
 • ייזום תהליכים עסקיים מניבים לחברה.
 • ניהול השיווק של החברה בכל תחומי פעילותה.
 • ערכיה וניהול מכרזים, משא ומתן עם לקוחת וספקים.
 • ניהול פרויקטים.
 • כל תפקיד אחר שיוטל עליו ע"י הדירקטוריון.

תנאי סף:

 • בעל תואר אקדמאי באחד המקצועות הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה או בעל תואר אחר בתחום עיסוקיה של החברה. נא לצרף תעודת סיום תואר ממוסד רשמי.
 • בעל ניסיון של 5 שנים לפחות באחד מאלה (יש לצרף אסמכתא):
  – בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של התאגיד בהיקף עסקים משמעותי.
  – ניסיון בכהונה ציבורית או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים.
  – בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה של החברה.
 • במקרים חריגים ניתן לבחור במי שלא מתקיים בו התנאי בסעיף 1 לעיל אם הוא בעל ניסיון מצטבר של 10 שנים לפחות בתפקיד בכהונה שמתוכן 5 שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה של החברה שבה הוא מועמד לכהן וועדת הבחינה אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים לבחירה כאמור. המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידותו בדרישות התפקיד. מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.
 • הסכמה בכתב בדבר מסירת מידע בהתאם לסעיף 8(א) לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981.
 • אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקה לפי חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001.
 • יש להגיש הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים במועצה או לנבחרי ציבור ככל שקיימים כאלה.

דרישות נוספות רצויות

 • בעל ניסיון מוכח בניהול כללי.
 • בעל ניסיון בניהול מו"מ והתקשרויות עם ספקים שונים.
 • בעל ניסיון מוכח בניהול של לפחות 10 עובדים.
 • אמינות, מהימנות ויושר אישי.
 • יכולת הנעת תהליכים, הטמעה, השמה וביצוע של תהליכים מורכבים.
 • יכולת ארגון, תכנון, תיאום, פיקוח וכושר טיפול במספר נושאים במקביל.
 • יחסי אנוש טובים בכל המישורים, עם יכולת לדרישות ביצוע מעובדים וספקים.
 • כושר ניהול משא ומתן ויכולת ייצוג מול גרמים חיצוניים.
 • אסרטיבי ומשימתי.
 • יכולת קבלת החלטות.
 • ניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה.
 • יוזם, בעל מעוף ויכולת הגשמה של רעיונות.
 • יכולת התבטאות בכתב ובע"פ.

מאפייני עשייה ייחודיים

 • עבודה בשעות לא שגרתיות.
 • עבודה כרוכה בניידות.

דרישות ייחודים לתפקיד

 • ידיעת שפות זרות – יתרון
 • יישומי מחשב – ניסיון וידע נרחב בהפעלת מערכות ממוחשבות ובשימוש Office.

הגשת הצעות ומועדים:

על המועמד העונה לדרישות התפקיד להגיש מועמדות באופן מקוון בצירוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה והמלצות עד ליום 04.08.2022 בשעה 20:00.

טלפון לבירורים: 054-3330593

ועדת האיתור רשאית לזמן את עשרת המועמדים המתאימים ביותר שעמדו בתנאי הסף ובדרישות התפקיד והם עונים על מירב הדרישות הנוספות ולשלוח למבחני מיון.

התאמות:

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגדו על ידו את ההתאמות הנדרשות שלו בצירוף מסמכים או חוו"ד מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם:

עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

בכבוד רב,
חובב צברי
ראש המועצה