מכרז מסגרת למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח על פרויקטים


27/06/2024 14:24

מכרז פומבי מס' 10/2024

תשובות ההבהרה יועלו לאתר ביום 21.07.2024

המועצה מודיעה בזאת על דחיית המועד להגשת הצעות ליום ג', 30/7/2024, שעה 14:00, ועדכון תנאי סף.