מכרז סקר עבירות בניה


23/02/2021 18:04

הוועדה לתכנון ובניה זמורה פתחה מכרז פומבי 01/2021 לעניין סקר עבירות בניה לפי תיקון 116 לחוק התכנון והבניה.

את פרטי המכרז והמסמכים ניתן למצוא באתר הוועדה בכתובת: www.zmora.org.il

מועד אחרון להגשת מסמכים – 06.04.2021 בשעה 13:00 ובכפוף לדרישות וההנחיות בגוף המכרז.

זמורה – מכרז סקר עבירות בנייה