מכרז פומבי למתן שירותי גביה


20/07/2023 19:25

מס' 3-07-2023

מועד אחרון להגשת הצעות למשרדי המזמינה: 07.09.2023 עד השעה 14:00

שימו לב! כתובת הדוא"ל למשלוח שאלות הבהרה היא: ruth@ekron.org.il ולא כפי שמופיע בקבצי המכרז.