מכרז פומבי למתן שירותי תובע עירוני חיצוני


16/06/2024 21:41

מכרז פומבי מס' 2-5-2024 למתן שירותי תובע עירוני חיצוני עבור המועצה המקומית קריית עקרון

* בוצע עדכון: במועדים, בסעיפי הביטוח שבמסמך ב', ובנוסח אישור עריכת הביטוחים.