מכרז: פסיכולוג חינוכי


21/05/2023 18:27

מכרז פנימי / פומבי מס' 7/23

היקף משרה: 50%

כפיפות: מנהלת השפ"ח

דרגת המשרה ודירוגה: 37-39 בדירוג הפסיכולוגים

תיאור התפקיד:

מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים, למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחירום.

עיקרי התפקיד: מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים לילדים במוסדות החינוך ולגורמים הרלוונטיים במסגרות חינוך רגיל וחינוך מיוחד ובכלל זה ילדים בסיכון.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות

בעל תואר "מוסמך" לפחות בפסיכולוגיה יישומית, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או קלינית של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח- 1958 או מוסד בחו"ל שהוכר על ידי ועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל

או

בעל תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים את כל חובות השמיעה שלו לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית למעט עבודת גמר (תזה) או מי שנמצא במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד.

ניסיון מקצועי:

  • ניסיון מקצועי – לא נדרש
  • ניסיון ניהולי – לא נדרש

דרישות נוספות:

שפות – עברית ברמה גבוהה ואנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית. וכן שפות נוספות בהתאם למגזר מקבלי השירות.

יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות הOFFICE.

רישום מקצועי – רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף 12 לחוק הפסיכולוגים אלא אם כן מדובר בסטודנט.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

  • אמינות ומהימנות אישית
  • כושר למידה
  • כושר עבודת צוות
  • כושר טיפוח יחסים בין אישיים
  • עבודה תחת לחץ

אישורים נדרשים:

אישור משטרה:

רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדרות מסוימים תשס"א- 2001.

התאמות וייצוג הולם

התאמות:

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגדו על ידו את ההתאמות הנדרשות שלו בצירוף מסמכים או חוו"ד מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם:

עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

הגשת הצעות ומועדים:

הגשת מועמדות:

על המועמד/ת העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו/ה על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כוח אדם בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, רישיון נהיגה בתוקף, ניסיון, המלצות וכל המסמכים הנדרשים בגוף המכרז לעיל.

טלפון לבירורים: 08-6228854

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 13.06.2023 בשעה 20.00.

  • רק מועמדים העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.
  • המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
  • מועמד אשר מבקש התאמות בהליכי קבלה לעבודה מחמת מוגבלותו יפרט את הצורך בהתאמות ויצרף מסמכים או חוות דעת המעידים על הצורך.

בכבוד רב,
חובב צברי
ראש המועצה