מכרז: פקח מסייע, חניה וחוקי עזר


21/05/2023 23:01

מכרז פומבי מס' 6/23

היקף משרה: 100%

כפיפות: מנהל אגף ביטחון בטיחות ושירות

דרגת המשרה ודירוגה: 5-8 בדירוג מנהלי

תיאור התפקיד:

פקח עירוני ביחידת הפיקוח העירוני הייעודית שאושר והוסמך כפקח מסייע בהתאם להוראות פרק ד' לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) התשע"א- 2011 (להלן: "החוק"), האחראי על ביצוע פעולות פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות שבתחום סמכות הרשות המקומית, במסגרת פעילות מערך האכיפה העירוני, וכן סיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות.

עיקרי התפקיד:

 • ביצוע פעולות פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות שבתחום סמכות הרשות המקומית וכמוגדר ב"סל העבירות" לעניין פעילות מערך האכיפה העירוני.
 • שמירה ואבטחה נייחת וניידת במרחב הציבורי ובמתקני הרשות המקומית.
 • סיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות, בהתאם להוראות החוק.
 • בקרה ואכיפה של חוקי העזר העירוניים
 • בקרה ואכיפה של חוק עזר חנייה (העמדת רכב וחנייתו)
 • שמירה על הסדר הציבורי.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות:

א. השכלה: 12 שנות לימוד לפחות או תעודת בגרות.

ב. עדיפות לבעלי רובאי 03 ומעלה

ג. דרישות מקצועיות:

 • מעבר בהצלחה של קורס פקחים מסייעים בן 5 ימים באחד מבתי הספר להכשרת פקחים שאושרו ע"י חטיבת האבטחה במ"י, הכולל בוחן כושר בהתאם לדרישות מאבטח רמה א' וכל קורס או השתלמות נוספת המחויבים ע"י המשרד לביטחון פנים- תוך שנה מיום קבלת התפקיד.
 • בוגר קורס פיקודי או קורס קצינים בצבא/ משטרה / שב"כ – יתרון.

ד. דרישות ניסיון מקצועי וניהולי: עדיפות לניסיון מקצועי בתחום העיסוק של המשרה.

דרישות נוספות:

 • אישור ובדיקה של היועמ"ש של הרשות או מי מטעמו כי המועמד עומד בדרישות פרקים ג' ו-ד' לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א – 2011, בעל תעודת פקח עירוני כאמור
 • בפרק ג' וכי הוא עומד בתבחינים הקבועים בסעיף 10 לחוק.
 • אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להסמיכו מטעמים של שלום הציבור או ביטחון הציבור, לרבות עברו הפלילי – באישור יחידת ביטחון המידע (יחב"מ).
 • אישור מרופא תעסוקתי מורשה בדבר כשירות רפואית.
 • תושב קבע או בעל אזרחית ישראלית.
 • שפות- שליטה בשפה העברית.
 • יישומי מחשב – ידע וניסיון בעבודה עם יישומי אופיס.
 • רישיון נהיגה דרגה B בתוקף.
 • אישור בתוקף על נשיאת נשק מהמשרד לביטחון פנים – יתרון.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • אמינות.
 • יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ.
 • יכולת התמודדות עם לחץ.
 • יחסי אנוש טובים.
 • ייצוגיות.
 • סמכותיות.
 • יוזמה.
 • עבודה בשעות לא שגרתיות, ביצוע תורנות כוננות בלילות בסופי שבוע ובחגי ישראל.
 • פעילות בלבוש ייחודי (מדים).
 • היעדר רישום פלילי: בהתאם לאמור בסעיף תנאי כשירות נוספים. יובהר, כי בהתאם להוראות החוק נדרש אישור קצין משטרה בכיר כי אין מניעה להסמיכו כפקח מסייע מטעמים של שלום הציבור או ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי.

התאמות וייצוג הולם:

התאמות:

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגדו על ידו את ההתאמות הנדרשות שלו בצירוף מסמכים או חוו"ד מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם:

עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

הגשת הצעות ומועדים:

על המועמד/ת העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו/ה על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כוח אדם בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, רישיון נהיגה בתוקף, ניסיון, המלצות וכל המסמכים הנדרשים בגוף המכרז לעיל

טלפון לבירורים: 08-6228854

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 13.06.2023 בשעה 20:00.

 • רק מועמדים העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.
 • המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

בכבוד רב,
חובב צברי
ראש המועצה