מכרז: רופא וטרינר רשותי


20/07/2022 07:00

מכרז פומבי מס' 12/22

היקף משרה: 33%

כפיפות: מנכ"ל

אופן ההעסקה:

וטרינרים, מתח דרגות 4-9 (במידה והרשות תקבל שירותים מווטרינר אשכול רשויות ובכך יתייתר התקן למשרה זו, תופסק העסקת הווטרינר הרשותי בכפוף להוראות הדין)

תיאור התפקיד:

פיקוח על בעלי חיים ומזון מן החי, לצורך שמירת בריאות הציבור, מניעת מטרדים והפצת מחלות ומניעת צער בעלי חיים בתחומי הרשות ובסביבתה, בכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום )משרד הפנים, הבריאות, החקלאות, הגנת הסביבה והרשות המקומית).

עיקרי התפקיד:

 • ניהול השירות הווטרינרית
 • פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולהחזקת בעלי חיים ברשות המקומית
 • פיקוח ואכיפה של פעולות הנוגעות למזון מן החי ברשות המקומית (מכירה, שיווק, החזקה, הובלה, אחסון וייצור)
 • חינוך והסברה ופעילויות למען הקהילה בתחום הפיקוח וההגנה על בעלי חיים ובתחום הפיקוח על מזון.
 • פיקוח על נושא הגנה על בעלי חיים והטמעתו.
 • ביצוע פעולות למניעת הפצת מחלות בעלי חיים והגנה על בריאות הציבור, בתיאום עם משרד הבריאות ועם משרד החקלאות
 • קידום החקיקה הווטרינרית בתחום הרשות המקומית

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות:

 • השכלה ברפואה וטרינרית, כהגדרת חוק הרופאים הווטרינרים, תשנ"א-1991.
 • סיים קורס להכשרת רופאים וטרינרים ברשויות אשר תוכנו אושר ע"י מנהל השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות.

ניסיון מקצועי:

שנתיים לפחות כרופא העוסק בתחום בריאות הציבור הווטרינרי.

ניסיון ניהולי:

שנה אחת לפחות.

דרישות נוספות:

 • שפות – עברית ברמת שפת אם, אנגלית לקריאת ספרות מקצועית
 • יישומי מחשב – היכרות בסיסית עם יישומי האופיס

רישום מקצועי:

 • הסמכה ורישיון לעיסוק ברפואה וטרינרית בישראל, לפי חוק הרופאים הווטרינרים, תשנ"א-1991.
 • רישיון נהיגה בתוקף.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • איזון בין הצורך לדאוג לרווחת בעלי החיים לבין בריאות הציבור.
 • ייצוגיות ובקיאות גבוהה בתכנים המקצועיים.
 • עמידה בפני קהל והצגת תכנים בפני פורומים בכירים.
 • עבודה בשעות לא שגרתיות.

התאמות:

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגדו על ידו את ההתאמות הנדרשות שלו בצירוף מסמכים או חוו"ד מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם:

עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

הגשת מועמדות:

על המועמד/ת העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו/ה על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כוח אדם בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, רישיון נהיגה בתוקף, ניסיון, המלצות וכל המסמכים הנדרשים בגוף המכרז לעיל.

טלפון לבירורים: 08-6228854

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 05.08.2022 בשעה 20.00.

 • רק מועמדים העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.
 • המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

בכבוד רב,
חובב צברי
ראש המועצה