מכרז: רכז הכנה לשירות משמעותי בצה"ל ובשירות הלאומי אזרחי וריכוז תנועות הנוער ביישוב


18/07/2022 07:05

מכרז פומבי מס' 17/22

היקף משרה: 100%

כפיפות: מנהלת מחלקת הנוער

דרגת המשרה ודירוגה: דרגה BA בדירוג חברה ונוער

תיאור התפקיד:

 • אחראי על הכנה מיטבית של בני הנוער לקראת הגיוס לצה"ל ו/או להתנדבות לשרות לאומי/אזרחי.
 • מתכלל את כלל הפעילות במסגרות השונות הפועלות בנושא הכנה לשירות משמעותי, כולל בניית מנגנוני שיתופי פעולה בין כל השותפים.
 • מרכז את ועדת ההיגוי ואחראי לזימון, גיבוש סדר יום, הוצאת סיכום וביצועו.
 • שותף בגיבוש המדיניות בישוב לגבי מדדי התפוקה הרצויים וגיבוש תכנית הפעולה להשגתם בתיאום עם המפקח הרשותי של מינהל חברה ונוער.
 • שותף ומרכז את התכניות המוסדיות להכנה לשירות משמעותי בתוך המסגרות הבית ספריות והחוץ בית ספריות.
 • יוזם מתן מענה לאוכלוסיות ייחודיות – עולים חדשים, נוער טעון חיזוק, בנות דתיות.
 • מקים ומנהל את מרכז ההכנה לצה"ל היישובי למתגייסים, למתנדבים ולהוריהם.
 • מאתר ומטפל במלש"בים (מועמדים לשירות בטחון) שלא השלימו תהליכים בלשכת הגיוס.
 • מבצע איסוף מידע ונתונים עדכניים, אחראי לניתוח המידע ל"איתור הצרכים".
 • מנהל משא ומתן עם גורמים שונים ומגייס משאבים.
 • מקיים קשר רצוף עם הפעילות בשטח, מסייר ונוכח אישית במקום הפעילות.
 • פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.
 • משמש כאיש צוות משמעותי במחלקת הנוער ומסייע בפעילויות אחרות כפי הנדרש ע"י הממונה עליו.

תנאי סף:

השכלה:

תואר ראשון אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

הכשרה:

השתתפות בקורס הכוון לרכזי הכנה לצה"ל ומנהלי מרכזי הכנה לצה"ל ולשירות הלאומי אזרחי בן 120 שעות .

ניסיון מקצועי:

 • עדיפות למסיימי שירות צבאי מלא בדרגת קצונה.
 • עדיפות לבעלי רקע צבאי בתחום ההדרכה, החינוך או המערך הלוחם. הנחיית צוות, תכנון וניהול תקציב.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • יכולת לעבודה עם נוער ומבוגרים כאחד.
 • יכולת ניהול, ארגון תכנון, ביצוע, בקרה ופיקוח.
 • יכולת ניהול משא ומתן.
 • יכולת פיתוח והפעלת פרויקטים.
 • יכולת ניהול והפעלת צוות עובדים.
 • יכולת לקיים תקשורת תקינה עם עובדים, בעלי תפקידים, מוסדות וארגונים.
 • יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.
 • ידיעת שפות: עברית, אנגלית.
 • יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות, אחה"צ / ערב ובהתאם לצורכי המערכת.
 • יישומי מחשב, היכרות עם תוכנות ה- Office.

אישורים נדרשים:

אישור משטרה:

אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקה לפי חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001.

התאמות וייצוג הולם:

התאמות:

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגדו על ידו את ההתאמות הנדרשות שלו בצירוף מסמכים או חוו"ד מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם:

עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

הגשת הצעות ומועדים:

על המועמד/ת העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו/ה על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כוח אדם בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, רישיון נהיגה בתוקף, ניסיון, המלצות וכל המסמכים הנדרשים בגוף המכרז לעיל.

טלפון לבירורים: 08-6228854

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 04.08.2022 בשעה 20:00.

 • רק מועמדים העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.
 • המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

לידיעת המועמדים:

משרה זו מתוקצבת ע"י מנהל חברה ונוער במשרד החינוך ועל כן, תנאי מתלה לקיומה של המשרה, רכז הכנה לשירות משמעותי בצה"ל ובשירות הלאומי אזרחי וריכוז תנועת הנוער ביישוב הוא מימונה המלא על-ידי מינהל חברה ונוער משרד החינוך. ככל שיוחלט ע"י מינהל חברה ונוער משרד החינוך על הפסקת תקצוב משרת רכז הכנה לשירות משמעותי בצה"ל ובשירות הלאומי אזרחי וריכוז תנועת הנוער ביישוב, מכל סיבה שהיא, תהא רשאית המועצה לפעול לסיום העסקתו של העובד, בכפוף לשימוע כדין ומבלי שיהא בכך הפרת הסכם מצד המועצה או פיטורים שלא כדין.

בכבוד רב,
חובב צברי
ראש המועצה