מכרז: רכז מתנדבים ומענים (מגן זהב)


27/04/2023 10:33

מכרז פנימי / חיצוני מס' 5/23

היקף משרה: 100% (75% רכז מתנדבים, 25% רכז מענים)

כפיפות: מנהלת האגף לשירותים חברתיים

דרגת המשרה ודירוגה: דרגות 37-39 בדירוג המח"ר

תיאור התפקיד:

רכז מתנדבים:

 1. הכנת תוכניות לקליטת מתנדבים והפעלתם למחלקה לשירותים חברתיים ולמוסדות ממשלתיים וציבוריים בתחום השיפוט של המועצה.
 2. גיוס מתנדבים, ראיונם והתאמתם לתפקידים מתאימים, הכנת המתנדב לתפקיד, ליווי פעילות סדירה של המתנדבים, תגמול מתנדבים ואחריות כי יינתן ייעוץ מקצועי למתנדב במידת הצורך.
 3. הגדרת תפקידים של מתנדבים לאוכלוסיות נזקקות בשיתוף העובדים במחלקה לשירותים חברתיים, ארגוני מתנדבים, מוסדות רווחה בתחום השיפוט של המועצה.
 4. הכנת תוכנית עבודה שנתית שתכלול פרויקטים התנדבותיים קיימים, הדרכת מתנדבים, תגמול מתנדבים תקצוב הפעילות ההתנדבותית, פרסומים והכנת דווח סיכום בסוף כל שנת תקציב על הפעילות שנעשתה והעברתה ליחידה להתנדבות.
 5. קיום קשר עם כל הארגונים וקבוצות המתנדבים הפועלים ברשות בתחום הרווחה, ריכוז מידע ותיאום פעילות בין הארגונים.
 6. הכנות לשעת חירום של מערך המתנדבים, על פי אוגדן "משק לזמן חירום- אוגדן נהלים בינתחומי לרשות המקומית" והפעלת מתנדבים על פי הנוהל בזמן חירום.
 7. הכנת תוכניות לשילוב נושא ההתנדבות בקרב עובדי האגף לשירותים חברתיים כדי לערוך הדרכות לעובדים המקצועיים להפעלה נכונה של מתנדבים.
 8. ביטוח המתנדבים על פי הנחיות הביטוח הלאומי והעברת רשימות מתנדבים ליחידה להתנדבות.
 9. ייזום פרויקטים התנדבותיים בשיתוף מנהל מחלקת הרווחה, הממונה המחוזית להתנדבות.
 10. ייזום מבצעים לגיוס מתנדבים, תגמול מתנדבים, לאירוח עולים חדשים ובדדים בחגים, מבצעי התרמה ושותפות במבצעי היחידה להתנדבות.
 11. דיווח שוטף לממונה המחוזי על פעילות מרכז המתנדבים.
 12. ביצוע מדיניות היחידה להתנדבות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

רכז מענים – מגן זהב

 1. סיוע לעבודת עו"ס אזרחים ותיקים במחלקה בתיווך בין הצרכים העולם ממוקד מחוברים (מגן זהב) לבין האזרחים הוותיקים תושבי המועצה המקומית.
 2. סיוע במימוש המענים הכרוכים בצרכים העולים ממיפוי מקיף לאזרחים הוותיקים הכלולים באוכלוסיית היעד במסגרת "מגן זהב".
 3. יצירת קשר והיכרות עם האזרחים הוותיקים הזכאים לסל הצרכים ומשפחותיהם במידת הצורך.
 4. הפניית בעיות לשירותים המטפלים לצורך זירוז קבלת סיוע.
 5. סיוע לעו"ס אזרחים ותיקים באיסוף נתונים, הפצה והעברת מידע לאזרחים הוותיקים.
 6. הזנת בקשות, סיוע בהפקת שוברי סיוע, ריכוז בקשות חריגות.
 7. מטלות נוספות בהתאם לדרישת הממונה.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות:

א. השכלה:

עו"ס או בעלת תואר אקדמי, רצוי במדעי החברה או הרוח, או מורה מוסמך.

ב. ניסיון:

עדיפות לבעל ניסיון בעבודה בשירותי הרווחה.

לעו"ס- רישום בפנקס העו"סים.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • אמינות.
 • יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ.
 • יכולת התמודדות עם לחץ.
 • יחסי אנוש טובים.
 • עבודה בשעות לא שגרתיות- במידת הצורך בהתאם לצרכי המערכת.
 • נסיעות במסגרת התפקיד.
 • ייצוגיות בפורומים מקצועיים.
 • תקשורת עם גורמי פנים וחוץ.
 • מסירות, אמינות.
 • יכולת חשיבה יזמית ויצירתיות.
 • יכולת עבודה בצוות.

התאמות וייצוג הולם:

התאמות:

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגדו על ידו את ההתאמות הנדרשות שלו בצירוף מסמכים או חוו"ד מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם:

עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

הגשת הצעות ומועדים:

על המועמד/ת העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו/ה על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כוח אדם בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, רישיון נהיגה בתוקף, ניסיון, המלצות וכל המסמכים הנדרשים בגוף המכרז לעיל

טלפון לבירורים: 08-6228854

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 18.05.2023 בשעה 20:00.

 • רק מועמדים העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.
 • המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

בכבוד רב,
חובב צברי ראש המועצה