מכרז: מנהל אגף תפעול (אחזקה ושפ"ע)


10/03/2022 16:32

מכרז חיצוני מס' 3/22

 • היקף משרה: 100%
 • כפיפות: מנכ"ל הרשות
 • אופן העסקה: חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים (60% משכר מנכ"ל)

תיאור התפקיד:

 1. הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות, בתחומי האחזקה והשפ"ע
 2. פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת באגף.
 3. ניהול צוות העובדים באגף.

תחומי אחריות:

1. ניהול תחום תחזוקת תשתיות בתחום הרשות המקומית:
א. אחראיות על ביצוע עבודות תחזוקה בתשתיות הרשות המקומית (כגון דרכים, כבישים ומדרכות, תאורת רחוב, תמרורים),
ב. מענה לפניות בנושאי ציוד, ניקיון, תחזוקה, תשתיות, ליקויים ותקלות בטיחותיות במבנים ציבוריים בתחום הרשות המקומית.
ג. אחריות על תיקון תקלות וליקויים בתחום הרשות המקומית.
ד. ניהול גורמים מקצועיים מתוך הרשות או מחוצה לה.

2. ניהול האספקה וההתקנה של ציוד במבנים ציבוריים:
א. התקנת ציוד נדרש (כגון תאורה, ציוד חשמלי ועוד).
ב. העברת ציוד בלתי תקין לתיקון, ואספקת ציוד חלופי.
ג. אספקת ציוד מתכלה ובלתי מתכלה למבנים ציבוריים ברשות.
ד. אחסון הציוד במקומות הייעודים.
ה. אחריות על רישום מסודר של ציוד שהותקן או נגרע.
ו. ניהול הפן הפיזי של הרשות בעת חירום.

3.ניהול תחום שיפור פני העיר (שפ"ע) ברשות, לטיפוח ושמירת חזות העיר ורווחת התושב:
א. יישום מדיניות הרשות הנוגעת לאיכות סביבת החיים הקרובה של תושביה
ב. ניהול מערך התברואה ברשות.
ג. ניהול מערך הגינון וחזות הישוב.
ד. ניהול תחום איכות הסביבה, פרויקטים בתחום הקהילה.

תנאי סף:

בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

יתרון לתואר אקדמי בתחומים הנדסה, תכנון, אדריכלות, אגרונומיה, מינהל עסקים או מינהל ציבורי

או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.

או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

חובה לסיים בהצלחה קורס להכשרת מנהלי שפ"ע ברשויות המקומיות, לא יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.

שפות: עברית ברמה גבוהה.

יישומי מחשב: היכרות עם תוכנות ה- Office

ניסיון מקצועי:

עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל – ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, באחד או יותר מהתחומים הבאים: אחזקה, לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח ובקרה על קבלנים מתחומי השפ"ע, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תפעול.

עבור הנדסאי רשום: ניסיון מקצועי של 6 שנים לפחות במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, באחד או יותר מהתחומים הבאים: אחזקה, לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח ובקרה על קבלנים מתחומי השפ"ע, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תפעול.

עבור טכנאי רשום: ניסיון מקצועי של 7 שנים לפחות במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, באחד או יותר מהתחומים הבאים: אחזקה, לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח ובקרה על קבלנים מתחומי השפ"ע, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תפעול.

ניסיון ניהולי – ניסיון בניהול של 5 עובדים לפחות באופן ישיר או עקיף, או כהונה במשרה במגזר הציבורי במתח דרגות 42-40 ומעלה, למשך שלוש שנים לפחות.

מאפייני עשייה יחודיים לתפקיד:

 1. יכולות ארגון, תיאום ובקרה
 2. קפדנות ודייקנות בביצוע
 3. מיומנות טכנית ותפיסה מכנית
 4. יכולת לעבוד באופן עצמאי
 5. יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ
 6. יחסי אנוש טובים וייצוגיות מול תושבים ובעלי עסקים
 7. יכולת ניהול מו"מ וקבלת החלטות
 8. סמכותיות
 9. כושר מנהיגות ויכולת הובלה
 10. כושר הבעה בכתב ובעל פה
 11. עבודה בשטח
 12. עבודה בשעות לא שגרתיות במידת הצורך.
 13. עבודה בסביבה ממוחשבת

התאמות וייצוג הולם:

התאמות: מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגדו על ידו את ההתאמות הנדרשות שלו בצירוף מסמכים או חוו"ד מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם: עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

הגשת הצעות ומועדים:

את המועמדות למשרה יש להגיש בצירוף קורות חיים, מסמכים המעידים על השכלה, ניסיון והמלצות, זאת עד ליום 24.3.22 בשעה 16:00.

טלפון לבירורים: 08-6228854

 • הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון, רישיונות, השכלה או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה לעיל לא תידון והיא תיפסל.
 • על המועמדים לחתום על היעדר ניגוד עניינים.
 • מועמדים אשר עומדים בתנאי הסף ידרשו לעבור מבחני מיון בטרם התכנסותה של וועדת המכרזים. 16 המועמדים בעלי התוצאות הגבוהות ביותר יוזמנו לוועדה.
 • המכרז נכתב בלשון זכר אך מתייחס לנשים וגברים כאחד.

בכבוד רב,
חובב צברי
ראש המועצה