נוהל קבלת שירות לתושב


18/05/2020 20:59

שם הנוהל :
קבלת שירות – מועצה מקומית קריית עקרון
מספר הנוהל:
1.2
עמודים:
2
מחלקה/ אגף:
לשכת מנכ"לית
חל על:
תושבי הישוב ומבקשי השירות
תאריך תחולה :
22/1/2020
עדכון אחרון :
22/1/2020
כתב:
שרון לוי
אישרה:
עו"ד רינת דנון
 1. כללי:
  א. מועצה מקומית קריית עקרון הינה גוף שנותן שירות לתושב במגוון תחומי החיים.
  ב. נוהל זה מסדיר את מתן שירותי המועצה לתושב, בתחום החינוך ובתחום השירותים החברתיים.
 2. מטרת הנוהל:
  הבטחת מתן השירותים לזכאים.
 3. השיטה:
  א. בעת בקשה לביצוע רישום באגף החינוך וקבלת שירות באגף השירותים החברתיים על התושב להמציא את המסמכים הבאים:
  – אישור כתובת מגורים, כולל ספח המאמת כי מקום מגוריו של הפונה הינו בשטח השיפוט של מועצה מקומית קריית עקרון.
  -הצגת שובר תשלום ארנונה ע"ש המבקש.
  בסמכותה של מועצה מקומית קריית עקרון לבצע ביקורי בית על מנת לאמת שייכות ומיקום התושב – (רלוונטי לשירותים חברתיים).
  ב. בהעדר האסמכתאות האמורות, לא יהא זכאי המבקש לקבל שירותים מהמועצה, אלא בכפוף לקבלת אישור חריג כמפורט להלן.
  ג. בכל מקרה של העדר זכאות לקבלת השירותים על בסיס התנאים לעיל', יהא רשאי המבקש לפנות בבקש לקבלת אישור חריג ע"י ועדת חריגים, לצורך קבלת שירותים אלה.
 4. הרכב וועדת חריגים:
  א. מנכ"לית המועצה, גזבר המועצה, המנהל המקצועי הרלוונטי.
  ב. היועץ המשפטי יזומן לוועדה.
 5. מסמכים להצגה במסגרת וועדת חריגים:
  א. על המבקש לקבל אישור לקבלת השירותים, להגיש למזכירות הוועדה את המסמכים הבאים: אישור כתובת מגורים במשרד הפנים וחוזה שכירות.
  ב. על המבקש למלא ולהגיש טופס פרטים מזהים רצ"ב.
 6. הנחיות נלוות:
  א. מחלקת הגביה לא תבצע פיצולי נכסים.
  ב. מחלקת הגביה לא תנפיק אישורים למי שלא מחזיק בנכס כדין.

בברכה,
עו"ד רינת דנון
מנכ"לית

העתקים:
מנהלת אגף חינוך
יועץ משפטי – יניב מטלס
ראש המועצה – חובב צברי