נוהל שילוט בחירות לרשות המקומית – 2023


22/08/2023 17:23

כללי:

תכלית מסמך זה לייצר שוויוניות והוגנות תוך שמירה על חזות פני העיר, ניקיון בתחומה, מניעת נזק לרכוש ואת בטיחות העוברים והשבים.

אכיפת הנוהל תהיה מוחלטת ושוויונית

הגדרות:

"מודעת בחירות" – פוסטר, שמשונית, באנר, שלט וכל פרסום מכל סוג שהוא הנושא מסר פוליטי.

נוהל:

1. תליית/ הדבקת מודעת בחירות:

תליית/ הדבקת מודעת בחירות במרחב הציבורי מותרת במקומות הבאים:

1.1. תליית / הדבקת מודעת בחירות תותר על גבי לוחות ייעודיים אשר הוקצו ומוקמו ע"י המועצה, ובהתאם למקום הייעודי שיוקצב לכל מתמודד.

1.2. סיעה / מועמד שמעוניין לתלות שלטים על גבי הלוחות הללו יפנה למנכ"ל העירייה, על מנת לקבל שטח מוגדר במרחב הציבורי שמיועד לתליית מודעות עבורו. השלטים ייתלו אך ורק במקום שיועד לכך ע"י מנכ"ל המועצה.

אין באמור כדי לגרוע מאפשרות תלייתן / הדבקתן של מודעות הנושאות מסרים פוליטיים על מבנים המשמשים מטות בחירות מפלגתיים, ובשטחים פרטיים (משרדים, מגורים וכיוצ"ב).

2. תליית / הדבקת מודעת בחירות אסורה במקומות הבאים:

2.1. בגדרות או בכל מתקן ציבורי וחינוכי.

2.2. בלוחות מודעות (למעט לוחות מודעות ייעודיים ובהתאם להנחיות מנכ"ל המועצה).

2.3. במקומות הגורמים הפרעה לתנועת הולכי רגל / כלי רכב.

2.4. במקומות החוסמים יציאה/ פתח חירום או המפריעים למעבר בהם.

2.5. על גבי מתקנים המשרתים את הציבור כגון: עמוד חשמל / תאורה, ארון סעף, מתקן טלפון, מתקן להפעלת רמזור, אנטנות, צופרים, תמרורים, כיבוי אש וכדומה.

2.6. על גבי מתקן/ נכס עירוני שלא יועד לכך כגון: מתקני איסוף פסולת, מתקני מחזור, ריהוט רחוב, מתקני משחק וכדומה.

3. דרכי אכיפה:

מודעת בחירות שנתלתה / הודבקה במקומות אסורים ע"פ מסמך זה תיאכף באמצעות מחלקת הפיקוח ולרבות באמצעות רישום דוחות.

בברכה
ניסן גז
מנכ"ל המועצה