עובד סוציאלי פרט ומשפחה


10/02/2017 13:43

מכרז פומבי מכרז מס' 8/17

המועצה המקומית קריית עקרון

נכתב בלשון זכר, אך מופנה לנשים וגברים כאחד

הגדרת המשרה: עובד סוציאלי פרט ומשפחה.

היקף המשרה: 75%

תנאי העסקה: דרוג עו"ס, יא'-ט', על פי אישור התע"ס.

כפיפות ארגונית: מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים.

דרישות התפקיד:

תיאור התפקיד:

 • מטפל בלקוחות במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי ע"י ייעוץ, עפ"י השיטות והמיומנות המקובלות במקצוע וזאת בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה.
 • מפתח קשרים עם אנשים ומוסדות למען קידום שירותי המחלקה.
 • מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול.
 • מקיים קשר לקוחות ועורך ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול.
 • נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציג לפני הממונים עליו.
 • מבצע את עבודתו לפי תוכנית עבודה. מנהל רישום ומעקב ומדווח לממונים בכתב ובעל פה.
 • משתתף בוועדות, בדיונים, בהתאם להנחיות הממונים עליו.

השכלה:

 • עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית עדיפות לבעלי תואר שני.
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

נסיון מקצועי:

 • עדיפות תינתן לבעלי ניסיון מוכח בתחום הרלוונטי.
 • עדיפות תינתן לעו"ס בעלת מינוי לחוק הנוער ו/או התחייבות לצאת להכשרה בתחום.

הגשת מועמדות

הורדת טופס הגשת מועמדות למכרז

 • על המועמד/ת העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו/ה בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות במסירה אישית ומעטפה סגורה, לרונית איציקסון.
 • טלפון לבירורים: 08-6228852/66
 • את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 05.03.2017 שעה 13:00.
 • רק מועמדים/ות העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.

בכבוד רב,
חובב צברי – ראש המועצה