פיקוח על כלבים


17/10/2016 21:18

חוק עזר לקרית עקרון (פיקוח על כלבים), תשכ"ג – 1963

פורסם: ק"ת 1435, תשכ"ג (04.04.1963), עמ' 1322

בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941, מתקינה המועצה המקומית קרית-עקרון חוק עזר זה:

הגדרות

1. בחוק עזר זה –

"בעל כלב" – אדם שכלב נמצא ברשותו או בפיקוחו;

"לוחית מספר" – לוחית מספר ממתכת שניתנה לבעל כלב על ידי המועצה;

"רשיון" – רשיון להחזקת כלב בתחום המועצה;

"המועצה" – המועצה המקומית קרית-עקרון;

"ראש המועצה" – לרבות אדם שהוסמך בכתב לענין חוק עזר זה על ידי ראש המועצה.

חובת רשיון ולוחית-מספר

2. (א) לא יחזיק אדם כלב בתחום המועצה אלא אם ניתן עליו רשיון מאת ראש המועצה ועל צווארו לוחית מספר.

(ב) אדם השוהה זמנית בתחום המועצה ומחזיק כלב ברשותו, וכן תושב המועצה המחזיק כלב לפיקוח זמני, לא יהיה חייב

ברשיון ובלוחית-מספר, ובלבד שתקופת ההחזקה לא תעלה על חמישה עשר יום.

בקשת רשיון ותקפו

3. (א) אדם הרוצה ברשיון יגיש למועצה בקשה על כך; אישר ראש המועצה את בקשתו, יתן לו, לאחר תשלום האגרה

שנקבעה בסעיף 4, רישיון ולוחית-מספר.

(ב) ראש המועצה ינהל פנקס שיירשמו בו פרטים מלאים על כל כלב שניתן עליו רשיון, וכל בעל כלב ימציא לראש המועצה

את הפרטים האמורים לפי דרישתו.

(ג) רישיון שניתן לפי חוק עזר זה, יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

אגרות

4. (א) ראש המועצה יגבה אגרה של בסך מאתיים ושישים שקלים

* בעד כל רישיון, וכן אגרה בסך שלושים שקלים בעד כל לוחית-מספר.

(ב) המועצה רשאית לוותר על אגרת רישיון לרועה צאן או בקר בעד שני כלבים; עיוור יהיה פטור מתשלום אגרת רישיון בעד כלב המשמש לו מורה דרך.
* תחילה: ביום 15.12.1983, חש"ם 205

סירוב למתן רשיון וביטולו

5. (א) ראש המועצה רשאי לסרב ליתן רישיון, או לבטל רישיון שניתן, במקרים אלה:

(1) הכלב הוא בעל מזג פראי;

(2) הכלב מהווה סכנה לבטחון הציבור;

(3) הכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנים;

(4) בעל הכלב הורשע בדין יותר מפעם אחת על עבירה לפי סעיף 386 לפקודת החוק הפלילי, 1936, או על החזקת כלב

בתנאים המסכנים את בריאות הציבור;

(5) הכלב לא קיבל זריקות חיסון נגד כלבת לפי תקנות הכלבת (חיסון), תשט"ז – 1955.

(6) ראש המועצה שביטל רשיון לפי סעיף זה, לא יחזיר את האגרה ששולמה לפי סעיף 4.

כלב שסירבו ליתן עליו רשיון או שבוטל הרשיון

6. (א) בעל כלב שסירבו ליתן לו רישיון, או שהרישיון שניתן לו בוטל, ימסור תוך ארבעה ימים את הכלב למאורות המועצה.

(ב) היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 5 (א)(1) או (2), לא יושמד הכלב, לאחר שנמסר

למאורות המועצה, אלא אם שופט שלום נתן צו על כך לפי סעיף 5 לפקודת הכלבת, 1934.

(ג) היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 5(א)(3), (4) או (5), ובעל הכלב הודיע למועצה, תוך

ארבעים ושמונה שעות מזמן מסירת הכלב למאורות המועצה, על כוונתו להגיש לבית משפט מוסמך בקשה נגד השמדת

הכלב, לא יושמד הכלב אלא אם בית המשפט יחליט על כך, בתנאי שבעליו ישלם למועצה בתחילת כל תקופה של עשרים

ואחד יום שלפני זמן החלטת בית המשפט סכום שהוא כפולת עשרים אגורות בעשרים ואחד.

החזקת כלב

7. לא יחזיק אדם כלב במקום ציבורי ולא ירשה בעל כלב שכלבו יוחזק במקום ציבורי אלא אם הכלב קשור היטב ומחסום על פיו.

תפיסת כלב שאין עליו רשיון, מעצרו והשמדתו

8. (א) כלב שאין עליו רישיון או שאין על צווארו לוחית-מספר או המוחזק שלא בהתאם לסעיף 7, יתפסהו שוטר או פקיד

המועצה וימסרהו למאורות המועצה, ואם אי אפשר לתפסו רשאי הוא להשמידו.

(ב) כלב שנמסר למאורות המועצה לפי סעיף קטן (א), לא יושמד אלא אם לא יימצאו לו תובעים תוך 48 שעות אחרי

שנמסר. המועצה רשאית להאריך את התקופה האמורה עד שבעה ימים או נראה לה הכלב כבעל ערך.

(ג) כלב שנתפס לפי סעיף קטן (א) לא יוכל בעליו לקבלו חזרה אלא לאחר שימציא עליו רישיון תוך תקופה החזקתו במאורות

המועצה, וישלם למועצה 25 אגורות לכל יום מימי החזקתו.

ענשים

9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו – קנס 80,000 שקלים, * ואם היתה העבירה נמשכת, דינו – קנס נוסף

3200 שקלים * לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו

בדין.

* תחילה ביום 09.05.1985 חש"ם 274

השם

10. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לקריית-עקרון (פיקוח על כלבים), תשכ"ג – 1963".

 

נתאשר.

י"ט בטבת תשכ"ג (15 בינואר 1963)

 

  • משה לבי – ראש המועצה המקומית קרית-עקרון
  • חיים משה שפירא – שר הפנים