פרוטוקול ועדת תנועה מרכזית שהתקיימה בתאריך 30/11/2020


01/03/2021 21:25

משתתפים:

  • מירלה באטוויניק – מהנדסת תנועה – משרד התחבורה
  • יוסי כהן – יועץ משד התחבורה
  • שי לרר – תאגיד מי ציונה
  • אלכס גייבוך – מנהל פרוייקטים – מ.מ קריית עקרון
  • יפעת כוכבי ברמי – מרכזת ועדת תחבורה – מ.מ קריית עקרון

נושא:

סעיף מספר הנושא החלטות ונימוקים להצבה/לסימון לביטול/מחיקה
1 בקשה לאישור זמני להעתקת תחנת אוטובוס הקיימת ברחוב ויצמן פינת רחוב נווה אשכול לתקופה של חודש ימים, לרחוב הרצל פינת האירוס, זרוע דרומית במפרץ החניה הקיים. הועדה ממליצה לאשר את הבקשה לצורך עבודות שידרוג קו הביוב ברחוב ויצמן.

עם גמר ביצוע העבודות, התחנה תחזור למיקומה.

  • מצ"ב סיכום סיור.
  • מצ"ב תרשים לאישור משרד התחבורה.
התמרור: 505, 511

25 מטר

הכתובת: הרצל, פינת האירוס

התמרור: 505, 511

הכתובת: ויצמן פינת נווה אשכול

רשמה: יפעת כוכבי ברמי מרכזת הועדה

כל תמרור אשר נתקבלה לגביו החלטה כמפורט לעיל, אשר טעון אישור רשות תמרור מרכזית, יהווה הסדר תנועה זמני בהתאם לסמכות מכח סעיף 18 ה' לתקנות התעבורה תשכ"א 1961