פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 2/14


06/06/2024 16:57

02 אפריל 2024 כ"ג אדר ב תשפ"ד

משתתפים:

 • אילן ירימי – ראש המועצה
 • רוני סאיג – חבר מועצה
 • נעם מנסה – חבר המועצה
 • יעל נמי – חברת המועצה
 • הרב בצלאל דוד – חבר המועצה
 • דוד אבו – חבר המועצה
 • תומר שוקר – חבר המועצה
 • משה לוי – חבר המועצה
 • יעקב סבג – חבר המועצה
 • מאיר בלאיש – חבר המועצה
 • צורי יאמין – חבר המועצה

נוכחים:

 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד שחר בן עמי – יועץ משפטי לרשויות מקומיות

סדר היום:

 1. מינוי ועדות המועצה.
 2. מינוי נציגים באיגודי ערים ומוסדות חיצוניים.
 3. מינוי סגן בהתאם לסעיף 14 לחוק.
 4. מינוי סגנים בהתאם לסעיף 15 לחוק.
 5. מינוי משנה לראש המועצה.
 6. מינוי מחזיקי תיקים.
 7. מינוי ועדת כשירות לבחירת מנכ"ל מועצה.
 8. מינוי מנהלת לשכת ראש המועצה.
 9. מינוי מנהל לשכת סגן ראש המועצה בשכר.

דיון:

1. מינוי ועדות המועצה

  לזימון לישיבה צורף הרכב הועדות שבוצע בהתאם למפתח סיעתי.

  בבוקר יום הישיבה הוגשה בקשת שינויים בהרכב הוועדות מטעם 4 חברי מועצה.

  הוסבר ע"י גזבר המועצה – החלפות פרסונאליות שהתבקשו בוועדות בין חברי אותה סיעה, בוצעו ויכללו בהרכב הוועדות שיובא לאישור. לעומת זאת, שינויים שהתבקשו בהרכב הסיעות בוועדות
  השונות, לא בוצעו, יתכן שהן משנות מפתח סיעתי בוועדות והבקשות יבדקו לאחר מינוי יועמ"ש למועצה ויובאו לדיון בישיבת המועצה הבאה. הרכב הוועדות המתוקן כאמור יצורף לפרוטוקול הישיבה.

  הצבעה:

  בעד: 7 (ירימי, סיאג, מנסה, נמי, דוד, אבו, שוקר).

  נגד: 4 (לוי, סבג, בלעיש, יאמין).

  אושר ברוב קולות.

  החלטה 1/14

  מליאת המועצה מאשרת את הרכב וועדות המועצה כמפורט בנספח א' לפרוטוקול זה.

  2. מינוי נציגים באיגודי ערים ומוסדות חיצוניים.

   לזימון לישיבה צורף פירוט.

   ראש המועצה מודיע על הורדה מסדר היום של מינוי דירקטור מן הציבור לתאגיד המים והביוב מי ציונה.

   הצבעה:

   בעד: 7 (ירימי, סיאג, מנסה, נמי, דוד, אבו, שוקר).

   נגד: 4 (לוי, סבג, בלעיש, יאמין).

   אושר ברוב קולות.

   החלטה 2/14

   מליאת המועצה מאשרת את מינוי הנציגים באיגודי ערים ומוסדות חיצוניים כמפורט בעמוד האחרון בנספח א' המצורף לפרוטוקול זה.

   3. מינוי סגן בהתאם לסעיף 14.

    המינוי בהתאם לסעיף 14 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם תשל"ה–1975). מבוקש למנות את מר דוד אבו לסגן ומ"מ ראש המועצה לתקופה של 30 חודשים, שלאחריהן, ברוטציה, ימונה לתפקיד מר אהרן סאיג.

    הצבעה:

    בעד: 7 (ירימי, סיאג, מנסה, נמי, דוד, אבו, שוקר).

    נגד: 4 (לוי, סבג, בלעיש, יאמין).

    אושר ברוב קולות.

    החלטה 3/14

    מליאת המועצה מאשרת את מינוי מר דוד אבו לסגן ומ"מ ראש המועצה לתקופה של 30 חודשים, שלאחריהן, ברוטציה, ימונה לתפקיד מר אהרן סאיג.

    4. מינוי סגנים בהתאם לסעיף 15 כולל סגן בשכר.

     מוצע למנות סגנים בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם תשל"ה–1975):

     א. סגן ראש המועצה בשכר – הרב בצלאל דוד, לכל תקופת הכהונה ב- 100% משרה, כולל האצלת סמכות בתחום התרבות התורנית והחינוך התורני/חרדי.

     לזימון לישיבה צורף אישור הגזבר – הגזבר מקריא את חוות דעתו (מצ"ב כנספח ב' לפרוטוקול).

     עו"ד שחר בן עמי, יועץ משפטי לרשויות מקומיות – הנני מחווה את דעתי כי אין מניעה משפטית למינוי האמור וכי אין במינוי חריגה או סטייה מהוראות החוק או הנוהל. מדובר במינוי סגן בשכר ולפיכך הנני מחווה דעתי כי המועצה האצילה לסגן סמכויות כדין, בעלות משמעות, המצדיקות תשלום שכר.

     המינוי כפוף לאישור משרד הפנים.

     ב. סגן ראש המועצה – מר אהרן סאיג לתקופה של 30 חודשים, שלאחריהן, ברוטציה, ימונה מר דוד אבו.

     הצבעה:

     בעד: 7 (ירימי, סיאג, מנסה, נמי, דוד, אבו, שוקר).

     נגד: 4 (לוי, סבג, בלעיש, יאמין).

     אושר ברוב קולות.

     החלטה 4/14

     מליאת המועצה מאשרת מינוי סגנים לפי סעיף 15 כמפורט להלן:

     א. סגן ראש המועצה בשכר – הרב בצלאל דוד, לכל תקופת הכהונה ב- 100% משרה, כולל האצלת סמכות בתחום התרבות התורנית והחינוך התורני/חרדי.

     המינוי כפוף לאישור משרד הפנים.

     ב. סגן ראש המועצה – מר אהרן סאיג לתקופה של 30 חודשים, שלאחריהן, ברוטציה, ימונה מר דוד אבו.

     5. מינוי משנה לראש המועצה.

      מוצע למנות את הגב' יעל הלוי נמי.

      הצבעה:

      בעד: 7 (ירימי, סיאג, מנסה, נמי, דוד, אבו, שוקר).

      נגד: 4 (לוי, סבג, בלעיש, יאמין).

      אושר ברוב קולות.

      החלטה 5/14

      מליאת המועצה מאשרת את מינוי הגב' יעל נמי למשנה לראש המועצה.

      6. מינוי מחזיקי תיקים.

       מוצע למנות מחזיקי תיקים כמפורט להלן:

       א. ההנדסה – מר דוד אבו.

       ב. חינוך – מר תומר שוקר.

       ג. תנועה, ביטחון, פיקוח, שפ"ע ותפעול – מר אהרן סאיג.

       ד. התרבות והשירותים החברתיים – הגב' יעל נמי.

       ה. קליטה, צעירים ונוער – מר נועם מנסה.

       הצבעה:

       בעד: 7 (ירימי, סיאג, מנסה, נמי, דוד, אבו, שוקר).

       נגד: 4 (לוי, סבג, בלעיש, יאמין).

       אושר ברוב קולות.

       החלטה 6/14

       מליאת המועצה מאשרת מינוי מחזיקי תיקים כמפורט להלן:

       א. מחזיק תיק ההנדסה – מר דוד אבו.

       ב. מחזיק תיק החינוך – מר תומר שוקר.

       ג. מחזיק תיקי התנועה, הביטחון, הפיקוח, השפ"ע והתפעול – מר אהרן סאיג.

       ד. מחזיקת תיק התרבות והשירותים החברתיים – הגב' יעל נמי.

       ה. מחזיק תיק הקליטה, הצעירים והנוער – מר נועם מנסה.

       7. מינוי ועדת כשירות לבחירת מנכ"ל למועצה.

        מוצע להקים וועדה בהתאם לסעיף 139 לצו המועצות המקומיות תשי"א-1950 בהרכב הבא:

        א. יו"ר – ראש המועצה מר אילן ירימי.

        ב. מר אהרן סאיג (מקרב חברי ההנהלה).

        ג. מר צורי יאמין (נציג סיעה שאינה מיוצגת בוועדת ההנהלה).

        ד. יועמ"ש שימונה על ידי משרד הפנים (בהיעדר זמני של יועמ"ש מועצה).

        ה. מנכ"ל מרשות מקומית אחרת שימונה על ידי משרד הפנים.

        הצבעה:

        בעד: 7 (ירימי, סיאג, מנסה, נמי, דוד, אבו, שוקר).

        נגד: 4 (לוי, סבג, בלעיש, יאמין).

        אושר ברוב קולות.

        החלטה 7/14

        מליאת המועצה מאשרת הקמת וועדה בהתאם לסעיף 139 לצו המועצות המקומיות תשי"א-1950 בהרכב הבא:

        א. יו"ר – ראש המועצה מר אילן ירימי.

        ב. מר אהרן סאיג (מקרב חברי ההנהלה).

        ג. מר צורי יאמין (נציג סיעה שאינה מיוצגת בוועדת ההנהלה).

        ד. יועמ"ש שימונה על ידי משרד הפנים (בהיעדר זמני של יועמ"ש מועצה).

        ה. מנכ"ל מרשות מקומית אחרת שימונה על ידי משרד הפנים.

        8. מינוי מנהלת לשכת ראש המועצה.

         מוצע למנות את הגב' הדר דוד למנהלת לשכת ראש המועצה, בחוזה אמון אישי, במשרה מלאה, ברמת שכר של 40% משכר מנכ"ל, בכפוף לאישור משרד הפנים.

         הצבעה:

         בעד: 7 (ירימי, סיאג, מנסה, נמי, דוד, אבו, שוקר).

         נגד: 4 (לוי, סבג, בלעיש, יאמין).

         אושר ברוב קולות.

         החלטה 8/14

         מליאת המועצה מאשרת את מינוי הגב' הדר דוד למנהלת לשכת ראש המועצה, בחוזה אמון אישי, במשרה מלאה, ברמת שכר של 40% משכר מנכ"ל, בכפוף לאישור משרד הפנים.

         9. מינוי מנהל לשכת סגן ראש המועצה בשכר.

          מוצע למנות את מר יובל יעקב למנהל לשכת סגן ראש המועצה השכר, בחוזה אמון אישי, במשרה מלאה, ברמת שכר של 25% משכר מנכ"ל, בכפוף לאישור משרד הפנים.

          מאיר בלעיש – המינוי לא חוקי. בהתאם לסעיף 122.א. סעיף קטן (ט) לחוק, חלה תקופת צינון של 18 חודשים על חבר מועצה ויובל יעקב היה חבר במועצה היוצאת. אני מזהיר שמינוי לא חוקי יביא
          לחיוב אישי.

          עו"ד בן עמי – הסעיף המדובר ותקופת הצינון של חבר מועצה חלה על עירייה ולא חל על מועצה מקומית. יחד עם זאת אנו נבדוק זאת, ובכל מיקרה ההחלטה כפופה לאישור משרד הפנים וייבדק.

          הצבעה:

          בעד: 7 (ירימי, סיאג, מנסה, נמי, דוד, אבו, שוקר).

          נגד: 4 (לוי, סבג, בלעיש, יאמין).

          אושר ברוב קולות.

          החלטה 9/14

          מליאת המועצה מאשרת את מינוי מר יובל יעקב למנהל לשכת סגן ראש המועצה השכר, בחוזה אמון אישי, במשרה מלאה, ברמת שכר של 25% משכר מנכ"ל, בכפוף לאישור משרד הפנים.

          הישיבה ננעלה.

          רשם: אלון גרינברג, גזבר המועצה

          אילן ירימי
          ראש המועצה

          אלון גרינברג
          גזבר המועצה

          העתקים:
          מטי מויאל – מבקרת המועצה

          נספח א' לפרוטוקול ישיבת המועצה מיום 2/4/2024 מספר 2/14

          הרכב ועדות המועצה ה- 14

          שם הועדהשם הסיעה/תפקיד שם חבר הועדה/יו"ר הוועדה
          הנהלה – חובההליכודאילן ירימי – יו"ר
           הליכודאהרן אסיג
           הליכודנועם מנסה
           הליכודיעל הלוי נמי
           תנועת הלבבצלאל דוד
           תנועת הלבדוד אבו
           מנהיגות בשטחתומר שוקר
          ביקורת – חובהחצ בתנופהיעקב סבג – יו"ר
          חצ בתנופהמשה לוי
           דור אחרצורי יאמין
          מכרזים – חובההליכודיעל הלוי נמי – יו"ר
           מנהיגות בשטחתומר שוקר
           חצ בתנופהמשה לוי
          הנחות ממיסים – חובהתנועת הלב בצלאל דוד – יו"ר
          חצ בתנופהמשה לוי
           גזבראלון גרינברג
           יועץ משפטי
           מנהלת אגף שירותים חברתייםכוכי שלמה
          מל"ח – חובההליכודאילן ירימי – יו"ר
           תנועת הלבדוד אבו
           מנהיגות בשטחתומר שוקר
           חצ בתנופהמשה לוי
           דור אחרצורי יאמין
            קב"ט המועצהעזרא ימיני
           גורמים מקצועיים- מוזמניםרמ"ט, קב"ט, מנהלי מכלולים ובעלי תפקידים
          ביטחון – חובההליכודאהרן סאיג – יו"ר
           הליכודנועם מנסה
           דורצורי יאמין
           חצ בתנופהמשה לוי
           קב"טעזרא ימיני
          תמיכות – מקצועית – חובהמנכ"ל המועצה 
           יועץ משפטי 
           גזבר אלון גרינברג
          ערר על קביעת ארנונה – חיצונית – חובהיו"ר עו"ד תושב + תבחינים 
           נציג ציבורנוריאל כורש
           נציג ציבור 
          רכש ובלאי – חובהתקציבאיתמלי מרחבי – יו"ר
           קניין המועצהשרון ליבי
           מנהל אגף תשתיותזיו פינקלשטיין
          רכש לתחום הנדסה – רשותגזבראלון גרינברג – יו"ר
           מהנדסתלריסה וקסלר
           תקציבאיתמלי מרחבי
          הקצאות קרקע מקצועית – חובהמנכ"ל המועצהיו"ר
           גזבראלון גרינברג
           יועץ משפטי 
           מהנדסתלריסה וקסלר
          ועדה למיגור האלימות – חובה הליכודיעל הלוי נמי – יו"ר
           דור אחרמאיר בלעיש
           חצ בתנופהמשה לוי
           הליכודנועם מנסה
           מנהל אגף בטחון ופיקוחמתן לסרי
           מנהלת אגף שירותים חברתייםכוכי שלמה
           קב"ט המועצהעזרא ימיני
           מנהלת עיר ללא אלימותסיגלית מהצרי
           נציג משטרה 
           מנהלת אגף החינוךאביבה וגנר
          ועדה לאיכות הסביבה – חובה הליכודיעל הלוי נמי – יו"ר
           הליכודאהרן סאיג
           מנהיגות בשטחתומר שוקר
           חצ בתנופהיעקב סבג
           דור אחרמאיר בלעיש
           2 נציגי ציבור 
           נציג השר להגנת הסביבה 
           מנהל אגף תשתיות ושפ"עזיו פינקלשטיין 
          ועדה למאבק בנגע הסמים – חובה  הליכוד אהרן סאיג – יו"ר
           דור אחרמאיר בלעיש
           חצ בתנופהמשה לוי
           מנהלת אגף החינוךאביבה וגנר
           מנהלת אגף שירותים חברתייםכוכי שלמה
           2 נציגי ציבור 
           מנהלת בי"ס על יסודי- פלך 
           נציג הרשות למלחמה בסמים 
           נציגים מקצועיים – עיר ללא אלימות, מנהלת יחידת הנוער, נציג משטרה 
          ועדה להנצחת זכרם של נפגעי הטרור – חובה  דור אחרצורי יאמין – יו"ר
           הליכודיעל הלוי נמי
           תנועת הלבבצלאל דוד
           3 נציגי ציבור 
           3 נציגי משפחות 
           מנהלת אגף שירותים חברתיים כוכי שלמה
          ועדה לקליטת עלייה – חובה  הליכודנועם מנסה – יו"ר
           חצ בתנופהמשה לוי
           תנועת הלבבצלאל דוד
           דור אחרצורי יאמין
          ועדה למחיקת חובות – רשות.הליכודנועם מנסה – יו"ר
           תנועת הלבדוד אבו
          גזבראלון גרינברג
           יועץ משפטי 
           מנהלת אגף שירותים חברתייםכוכי שלמה 
          ועדת שמות – רשותהליכודאילן ירימי – יו"ר
           תנועת הלבדוד אבו
           מנהיגות בשטחתומר שוקר
           חצ בתנופהמשה לוי
           דור אחרמאיר בלעיש
           מנכ"ל המועצה 
           מהנדסתלריסה וקסלר
          ועדת תחבורה/תנועה – חובההליכודאהרן סאיג – יו"ר
           תנועת הלבדוד אבו
          הליכודיעל הלוי נמי
           מהנדסת המועצהלריסה וקסלר
           מנהל אגף תשתיותזיו פינקלשטיין
           שוטר קהילתי 
           משרד התחבורה 
           משטרת ישראל 
          ועדת משנה לתמיכות – רשותתנועת הלבבצלאל דוד – יו"ר
           הליכודנועם מנסה
           חצ בתנופהמשה לוי
          החזר הוצאות משפט – רשותיועץ משפטי
           מבקרת המועצהמטי מויאל
          גזבראלון גרינברג
          ועדת תביעות – רשות מנכ"ל המועצה
           יועץ משפטי
           גזבראלון גרינברג
          ועדת מלגות – רשות הליכודאילן ירימי – יו"ר
           תנועת הלבבצלאל דוד
           מנהיגות אחרתתומר שוקר
           הליכודנועם מנסה
           דור אחרצורי יאמין
          ועדת כוח אדם – רשותמנכ"ל המועצה 
           מנהלת כ"א 
           גזבראלון גרינברג
           יועץ משפטי 
          ועדת השקעות – רשות גזבראלון גרינברג – יו"ר
           יועץ משפטי
           תקציבאיתמלי מרחבי 
          ועדת הנחות בתחום החינוך – רשות מנהלת אגף חינוךאביבה וגנר- יו"ר
           מנכ"ל המועצה 
           גזבראלון גרינברג
           יועץ משפטי 
           נציג אגף שירותים חברתיים 
           נציג מתנ"ס 
          ועדה לשימור אתרים הליכודאהרן סאיג – יו"ר
           דור אחרצורי יאמין
           מנהיגות בשטחתומר שוקר
           מהנדסת המועצהלריסה וקסלר
           נציג המצוי בנושא שימור אתריםטל בן נון (רשות העתיקות)
           נציג המצוי בנושא שימור אתרים 
          ועדה למניעת אובדנות הליכודאהרן סאיג – יו"ר
           הממונה מטעם הרשות על התוכנית הלאומית לאובדנות 
           מנהלת אגף שירותים חברתייםכוכי שלמה
           עו"ס חוק ונוערציונה טלקר
           מנהלת אגף החינוךאביבה וגנר
           מנהל השפ"חד"ר יעל שפר
           קב"סאברהם אבטה
           מנהלת יחידת הנוערשירן חורי
           רכזת אזרחים ותיקיםמירב לוי
           מנהל אגף ביטחוןמתן לסרי

          מינוי נציגים באיגודי ערים ומוסדות:

          המוסדנציג המועצהמ"מ
          ועדה מרחבית לתכנון ובניה זמורהאילן ירימידוד אבו
          איגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודהדוד אבו 
          איגוד ערים לניקוז שורק-לכישאהרן סאיג 
          אשכול שורק דרומימנכ"ל המועצה 

          נספח ב' לפרוטוקול ישיבת המועצה מיום 2/4/2024 מספר 2/14

          ‏02 אפריל 2024 ‏
          כ"ג אדר ב תשפ"ד

          לכבוד
          חברי המועצה המקומית
          קריית עקרון

          א.ג.נ.,

          הנדון: חוות דעת גזבר – מינוי סגן ראש מועצה בשכר

          כגזברה של המועצה המקומית קריית עקרון (להלן: "המועצה"), ובהתאם להוראות חוזר מנכ"ל מיוחד משרד הפנים – נבחרי ציבור 4/2017 (להלן: "חוזר המנכ"ל"), והוראות חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975 (להלן: "החוק"), הריני לחוות דעתי בעניין שבנדון כדלהלן:

          1. הסגן נשוא חוות הדעת, אשר מיועד להיבחר בהתאם להוראות סעיף 15 וסעיף 15א1 לחוק, הינו הרב בצלאל דוד, חבר סיעת "תנועת הלב" (להלן: "הסגן").
          2. עלות העסקתו השנתית של הסגן הינה 655,000 ₪. (490,000 ₪ בשנת הכספים 2024 החל מחודש אפריל 2024). עלות העסקת סגן בשכר תוקצבה בתקציב המאושר לשנת 2023. לגבי המשך תשלום השכר "בטווח הנדרש", קרי בשנת 2024 ואילך – עד אישור תקציב 2024 המועצה פועלת לפי תקציב 1/12 מתקציב 2023, ולאחר אישור תקציב 2024, ההעסקה תתאפשר בכפוף לאישור תקציב 2024 שיכלול העסקת הסגן בשכר.
          3. הריני מאשר כי עלויות ההעסקה כאמור מתוקצבות במלואן בתקציבה המאושר של המועצה וכי יש ביכולתה הכספית של המועצה לעמוד בהתחייבות זו לטווח הנדרש, בכפוף לאישור העסקת סגן בשכר בתקציב שיאושר לשנת 2024 ואילך.
          4. לרשותכם לכל הבהרה נוספת.

          בכבוד רב,

          אלון גרינברג
          גזבר המועצה

          העתקים:
          מר אילן ירימי – ראש המועצה