פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 40/13


14/07/2022 11:58

מיום 13.7.2022

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • עזרא יעקובי – חבר המועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה (נכנסה באיחור)
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה (נכנס באיחור)

נעדרים:

 • אריק חדד – חבר מועצה
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה

נוכחים:

 • ניסן גז – מנכ"ל המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה

סדר יום:

 1. אישור חוק עזר לשימוש במפוח חשמלי
 2. מכרז נגרות וריהוט לרכז לגיל הרך – אישור להתקשרות במסגרת ניהול מו"מ עם המציע היחיד שניגש למכרז.
 3. אישור תמיכת ספורט – 20,000 ₪ לעמותת קריית עקרון לטובת קבוצת ותיקים.
 4. מינוי הגב' מטילדה (מטי) מויאל לתפקיד מבקרת הרשות וממונה על תלונות הציבור. היקף העסקתה- 50% ושכרה 90% משכר בכירים (בהתאמה להיקף משרה).
 5. דיון בדו"ח רבעון מס' 1 לשנת 2022

דיון והחלטות:

1. אישור חוק עזר לשימוש במפוח חשמלי:

ראש המועצה מציג את הנושא.

חברי המועצה דוד אבו וקרן שגב העירו הערות ושאלו שאלות וקיבלו תשובות לשאלותיו.

קרן שגב הצטרפה לישיבה.

החלטה מספר 172/13:

המועצה מאשרת את חוק העזר לשימוש במפוח חשמלי

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, עזרא יעקבי, משה לוי ובת החן גאזל.

נגד: דוד אבו וקרן שגב.

2. אישור תמיכת ספורט – 20,000 ₪ לעמותת קריית עקרון לטובת קבוצת ותיקים.

ראש המועצה המציג את הנושא.

החלטה מספר 164/13:

המועצה מאשרת את התמיכה בסך 20,000 ₪ לעמותת קריית עקרון לטובת קבוצת הוותיקים.

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, עזרא יעקבי, משה לוי, ובת החן גאזל, דוד אבו וקרן שגב.

אין מתנגדים.

3. מינוי הגב' מטילדה (מטי) מויאל לתפקיד מבקרת הרשות וממונה על תלונות הציבור.

היקף העסקתה – 50% ושכרה 90% משכר בכירים (בהתאמה להיקף משרה).

ראש המועצה הציג את הנושא.

חבר המועצה דוד אבו העיר הערות, שאל שאלות וקיבל תשובות.

החלטה מספר 175/13:

המועצה מאשרת את העסקתה של מטילדה (מטי) מויאל לתפקיד מבקרת הרשות וממונה על תלונות הציבור בהיקף העסקה של 50% משרה בשכר של 90% שכר בכירים (בהתאמה לאחוזי המשרה).

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, עזרא יעקבי, משה לוי, ובת החן גאזל, דוד אבו וקרן שגב.

אין מתנגדים.

4. דיון בדו"ח רבעון מס' 1 לשנת 2022.

ראש המועצה וגזבר המועצה הציגו את הדו"ח הרבעוני.

חברי המועצה דוד אבו וקרן שגב העירו הערות ושאלו שאלות וקיבלו תשובות לשאלותיו.

בצלאל דוד הצטרף לפגישה

החלטה מספר 176/13:

המועצה מאשרת את הדו"ח הרבעוני מס' 1 לשנת 2022.

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, עזרא יעקבי, משה לוי, ובת החן גאזל, בצלאל דוד, דוד אבו וקרן שגב.

אין מתנגדים.

חובב צברי
ראש המועצה

ניסן גז
מנכ"ל המועצה

העתקים:

 • חברי המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה