פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 41/13


28/08/2022 16:15

מיום 23.08.2022

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • עזרא יעקובי – חבר המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה
 • אריק חדד – חבר מועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה

נעדרים:

 • דוד אבו – חבר מועצה
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה

נוכחים:

 • ניסן גז – מנכ"ל המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • יניב מטלס – יועמ"ש (זום)
 • מטי מויאל – מבקרת המועצה

סדר היום:

 1. אישור תמיכות:
  – עמותת "האגודה לחיוך ותרבות דרך חיוך נתינה ואהבה" (בגין הפעלת ביה"ס בני יוסף).
  – עמותת "המרכז לקידום הספורט – רחובות" – תמיכה לכדורגל.
 2. אישור מועד תחילת עבודת מבקרת המועצה – החל מה- 1.6.22
 3. אישור תב"ר קרצוף ריבוד וריבוד רחובות בסך 3,500,000 ₪.
 4. הגדלת תב"ר מספר 510 גינות ציבורית בסך 100,000 ₪.
 5. הגדלת תב"ר מספר 554 השלמת פיתוח רחוב עמיחי בסך 4,933 ₪ (סגירת התב"ר).
 6. עדכונים:
  – סטטוס שיפוצי קיץ
  – סטטוס פתיחת שנת לימודים
 7. שונות

דיון והחלטות:

1. אישור תמיכות

ראש המועצה מציג את התמיכות.

חברי המועצה אריק חדד וקרן שגב העירו הערות, שאלו שאלות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.

הוסבר כי הנהלת המועצה החליטה על שינוי ביחס להחלטות ועדת התמיכות המקצועית וועדת המשנה לתמיכות. הצעת החלטה:

א. עמותת "האגודה לחיוך ותרבות דרך חיוך נתינה ואהבה" (בגין הפעלת ביה"ס בני יוסף):

 • מאושרת תמיכה בסך 250,000 ₪ לצורך שיפוץ שיעשה ע"י המועצה (במסגרת תב"ר).
 • מאושרת תמיכה עקיפה להוצאות הבאות: ניקיון בסך 26,000 ₪ והוצאות חשמל ומים (ההוצאות יבוצעו ע"י המועצה) וכן שכירות מבנה מהמועצה בסך של 6,000 ₪ לחודש ובסך הכל 72,000 ₪ לשנה (נרשם כהכנסה והוצאה במועצה).
 • תמיכה כספית לפעילות שוטפת בסך 150,000 ₪, בהתקיימות התנאים המצטברים שלהלן:
  – העמותה תתחייב שכל פעילותה תהיה הפעלת בית הספר בלבד או תקיים הפרדה הן רישומית והן כספית בין הפעילויות של העמותה בתחומים אחרים ושל בית הספר,
  – מבקר מטעם המועצה יבצע ביקורת בעמותה לפי שיקול דעת של המועצה ויגיש לגורמים המקצועיים דו"ח בדבר ההתנהלות הכספית. כספי תמיכה אלו יועברו רק לאחר קבלת הדו"ח ולאחר שגורמי המקצוע ישתכנעו כי העמותה ביצעה הוצאות בהיקף התמיכה הכספית ולמטרה עבורם התבקשו.

ב. עמותת "המרכז לקידום הספורט – רחובות" – תמיכה לכדורגל:
מאושרת תמיכה בסך 100,000 ₪ לעונת המשחקים 21/22 שהסתיימה ביולי 22 בתנאי שיתקבל מסמך חתום על-ידי הצדדים להסכם, הכולל את התניות המצטברות הבאות:

 • מידי שנה תהיה למתנ"ס אופציית יציאה מהחוזה וזאת בהודעה עד ליום 31/5 בכל שנה. בשנה הנוכחית תתאפשר הודעת יציאה עד 31/8/22.
 • מידי שנה התשלום יהיה כפוף לבקשת תמיכה ואישורה כדין, כמופיע בנספח לשנת 21/22.

הצבעה:

תמיכה בעמותת "האגודה לחיוך ותרבות דרך חיוך נתנה ואהבה ותב"ר לשיפוץ המבנה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב, בצלאל דוד, בת החן גזאל, קרן שגב ואריק חדד

אין מתנגדים.

תמיכה בעמותת "המרכז לקידום הספורט – רחובות":

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב, בצלאל דוד, בת החן גזאל, קרן שגב.

מתנגד: אריק חדד.

החלטה מספר 176/13:

 • המועצה מאשרת התמיכות לעמותת "האגודה לחיוך ותרבות דרך חיוך נתינה ואהבה" בהתאם להצעת ההחלטה כמפורט לעיל.
 • המועצה מאשרת תב"ר לשיפוץ מבנה וחצר בית הספר בני יוסף בסך 250,000 ₪ במימון קרנות המועצה.
 • המועצה מאשרת תמיכה לעמותה "המרכז לקידום הספורט – רחובות" בהתאם להצעת ההחלטה לעיל.

2. אישור מועד תחילת עבודת מבקרת המועצה

ראש המועצה הציג את הנושא. המבקרת מטי מויאל החלה עבודתה בפועל ביום 1.6.22.

באישור העסקתה ושכרה בישיבת מועצה קודמת לא צוין מועד תחילת עבודתה.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב, בצלאל דוד, בת החן גזאל, קרן שגב ואריק חדד.

אין מתנגדים.

החלטה מספר 177/13:

המועצה מאשרת את תאריך תחילת עבודתה של מבקרת המועצה החל מה- 1/6/22.

3. אישור תב"ר קרצוף וריבוד רחובות בסך 3,500,000 ₪.

ראש המועצה מציג את הנושא.

חברי המועצה אריק חדד, וקרן שגב העירו הערות, שאלו שאלות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב, בצלאל דוד, בת החן גזאל, קרן שגב ואריק חדד.

אין מתנגדים.

החלטה מספר 178/13:

המועצה מאשרת תב"ר בסך 3,500,000 ₪ לטובת קרצוף וריבוד רחובות במימון קרנות המועצה ו/או רמ"י.

4. הגדלת תב"ר מספר 510 גינות ציבורית

ראש המועצה מציג את הנושא.

חברי המועצה בת החן גזאל, אריק חדד העירו הערות, שאלו שאלות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב, בצלאל דוד, בת החן גזאל, קרן שגב ואריק חדד.

אין מתנגדים.

החלטה מספר 179/13:

המועצה מאשרת הגדלת תב"ר מספר 510 גינות ציבוריות בסך 100,000 ₪ במימון קרנות המועצה.

הגדלה וסגירת תב"ר מספר 554 השלמת פיתוח רחוב עמיחי.

ראש המועצה מציג את הנושא.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב, בצלאל דוד, בת החן גזאל, קרן שגב ואריק חדד.

אין מתנגדים.

החלטה מספר 180/13:

המועצה מאשרת הגדלת וסגירת תב"ר מספר 554 השלמת פיתוח רחוב עמיחי בסך 4,933 ₪ במימון קרנות המועצה.

6. עדכונים:

 • סטטוס שיפוצי קיץ:
  ראש המועצה מציג את נושא שיפוצי הקיץ.
 • סטטוס פתיחת שנת לימודים:
  ראש המועצה מציג את אופן פתיחת שנת הלימודים.
 • עדכון בנושא מצלמות:
  ראש המועצה הציג את סטטוס התקנת המצלמות ברחבי היישוב.

חובב צברי
ראש המועצה

ניסן גז
מנכ"ל המועצה

העתקים:

 • חברי המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה