פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 42/13


02/10/2022 20:17

מיום 21.09.2022

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • עזרא יעקובי – חבר המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • אריק חדד – חבר מועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה

נעדרים:

 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה

נוכחים:

 • ניסן גז – מנכ"ל המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש (זום)
 • מטי מויאל – מבקרת המועצה

סדר היום:

 1. הגדלת תקן כ"א במוקד עירוני.
 2. הגדלת תב"ר מס' 671 תכנון נחל בילו.
 3. הוספת רות לוי כחברה בוועדת תחבורה.
 4. אישור עבודה נוספת למבקרת הפנים של המועצה.
 5. מתן הנחה בגין נכס ריק לנכסי נפטרים.
 6. מינוי נציג ציבור לוועדת ערר.
 7. טיפול בפסולת חקלאית על ידי איגוד ערים לאיכות סביבה "דרום יהודה".

דיון והחלטות:

1. הגדלת תקן כ"א במוקד עירוני ב- 33% משרה לשנת 2022 ללא תוספת תקציב (משרה מלאה ל- 4 חודשים):

ראש המועצה מציג את הנושא.

חברת המועצה קרן שגב העירה הערות, שאלה שאלות וקיבלה תשובות לשאלותיה.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, אריק חדד, קרן שגב, בצלאל דוד ודוד אבו.

אין מתנגדים.

אושר פה אחד.

החלטה 181/13:

המועצה מאשרת הגדלת תקן כ"א במוקד העירוני ב- 33% משרה לשנת 2022 ללא תוספת תקציב (משרה מלאה ל- 4 חודשים).

2. הגדלת תב"ר מס' 671 תכנון נחל בילו ב- 150,000 ₪ מקרנות המועצה מ 240,000 ₪ ל- 390,000 ₪:

ראש המועצה הציג את הנושא.

חברי המועצה דוד אבו וקרן שגב העירו הערות, שאלו שאלות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, אריק חדד, קרן שגב, בצלאל דוד ודוד אבו.

אין מתנגדים.

אושר פה אחד.

החלטה 182/13:

המועצה מאשרת הגדלת התב"ר מס' 671 תכנון נחל בילו ב- 150,000 ₪ מקרנות המועצה, מ- 240,000 ₪ (במימון רמ"י) ל- 390,000 ₪.

3. הוספת רות לוי כחברה בוועדת תחבורה:

ראש המועצה מציג את הנושא.

חברי המועצה דוד אבו וקרן שגב העירו הערות, שאלו שאלות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, בצלאל דוד ואריק חדד.

נמנעים: דוד אבו, קרן שגב.

אין מתנגדים.

אושר ברוב קולות

החלטה 183/13:

המועצה מאשרת הוספת רות לוי כחברה בוועדת התחבורה.

4. אישור עבודה נוספת למבקרת המועצה:

ראש המועצה מציג את הנושא.

המועצה מתבקשת לאשר, לאחר שהונחה חוות דעת היועץ המשפטי למועצה בפניה, כי אין מניעה שהמבקרת תעבוד בעבודה נוספת בהיקף של עד 50% משרה כמבקרת ברשות נוספת.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, אריק חדד, קרן שגב, בצלאל דוד ודוד אבו.

אין מתנגדים.

אושר פה אחד

החלטה 184/13:

המועצה מאשרת את בקשת מבקרת המועצה לעבודה נוספת בהיקף של 50% כמבקרת במועצה נוספת, המועצה האזורית גדרות.

5. מתן הנחה בגין נכס ריק שלא נעשה בו שימוש, החל ממועד פטירת המחזיקים בו ועד למועד בו יחל שימוש בנכס ובכל מיקרה לא יותר מ- 6 חודשים.

ראש המועצה מציג את הנושא.

חברי המועצה דוד אבו וקרן שגב העירו הערות, שאלו שאלות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.

השתתפו בדיון סגן ראש המועצה אילן ירימי והמשנה לראש המועצה משה לוי.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, אריק חדד, קרן שגב, בצלאל דוד ודוד אבו.

אין מתנגדים.

אושר פה אחד

החלטה 185/13:

המועצה מאשרת מתן הנחה בגין נכס ריק שלא נעשה בו שימוש, החל ממועד פטירת המחזיקים בו ועד למועד בו יחל שימוש בנכס ובכל מיקרה לא יותר מ- 6 חודשים.

למען הספר ספק יובהר, שהותרת חפצי הנפטר בבית במהלך התקופה האמורה לא תהווה כשימוש בנכס השולל את הפטור.

מתן הפטור מותנה בשני התנאים המצטברים שלהלן:

 1. הבקשה למתן פטור הוגשה על חלוף 12 חודשים ממועד הפטירה.
 2. במועד הגשת הבקשה צוין זהותו של המחזיק בנכס/בעל הזיקה הקרובה ביותר, שישמש כמחזיק הנכס. על הבקשה להיות מגובה במסמכים ככל שיבקש מנהל הארנונה.

6. מינוי נציג ציבור לוועדת ערר:

לאור החלטתו של בנצי נהמי לסיים את תפקידו בוועדת הערר, מובאת הצעה לאשר את עו"ד עופר עוקבי כנציג ציבור בוועדת ערר.

ראש המועצה מציג את הנושא.

חברי המועצה קרן שגב ודוד אבו העירו הערות ושאלו שאלות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.

השתתף בדיון סגן ראש המועצה אילן ירימי.

לאור חוות דעת היועץ המשפטי למועצה, לפיה נדרש שחבר וועדת ערר יהיה תושב היישוב, ולאחר שנבדק מול עו"ד עופר עוקבי כי הוא אינו תושב היישוב, הנושא ירד מסדר היום.

7. טיפול בפסולת חקלאית – תמיכת המועצה בהתקנת חוק עזר לטיפול בפסולת חקלאית על ידי איגוד ערים לאיכות הסביבה "דרום יהודה":

ראש המועצה מציג את הנושא.

חברי המועצה דוד אבו וקרן שגב העירו הערות, שאלו שאלות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, אריק חדד, קרן שגב, בצלאל דוד ודוד אבו.

אין מתנגדים.

אושר פה אחד

החלטה 186/13:

המועצה מאשרת התקנת חוק עזר לטיפול בפסולת חקלאית על ידי איגוד ערים לאיכות סביבה "דרום יהודה", לרבות בתחומה של הרשות המקומית.

חובב צברי
ראש המועצה

ניסן גז
מנכ"ל המועצה