פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 43/13


04/11/2022 13:45

‏מיום 30.10.2022

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • עזרא יעקובי – חבר המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • אריק חדד – חבר מועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה

נוכחים:

 • ניסן גז – מנכ"ל המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה (בזום – קורונה)
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש
 • מטי מויאל – מבקרת המועצה
 • מלי מרחבי – תקציבאית המועצה

סדר היום:

 1. דיון ואישור תקציב המועצה לשנת 2023.
 2. תיקון תקציב לשנת 2022.

דיון והחלטות:

1. דיון ואישור תקציב המועצה לשנת 2023.

לחברי המועצה נשלחה חוברת תקציב הכוללת דברי הסבר וחתכי תקציב, תקציב שוטף, תקציב כ"א ותקציב פיתוח.

ראש המועצה וגזבר המועצה מציגים את תקציב המועצה.

מוצג תיקון בשני סעיפים בסך 205,000 ₪ ביחס לחוברת התקציב שנשלחה.

חברת המועצה קרן שגב, דוד אבו ואריק חדד העירו הערות, שאלו שאלות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.

בדיון השתתפו כל נוכחי הישיבה.

מובאים להצבעה הסעיפים הבאים:

 • תקציב שוטף 2023
 • תקציב כ"א 2023
 • תקציב פיתוח 2023

תקציב שוטף לשנת 2023 – הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, בצלאל דוד, ליטל ציפורי לביא, בת החן גזאל ויובל יעקב

נגד: אריק חדד, דוד אבו וקרן שגב

אושר ברוב קולות.

תקציב כ"א לשנת 2023 – הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, בצלאל דוד, ליטל ציפורי לביא, בת החן גזאל ויובל יעקב

נגד: אריק חדד, דוד אבו וקרן שגב

אושר ברוב קולות.

תקציב פיתוח לשנת 2023 – הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, בצלאל דוד, ליטל ציפורי לביא, בת החן גזאל ויובל יעקב

נגד: אריק חדד, דוד אבו וקרן שגב

אושר ברוב קולות.

החלטה 191/13:

מליאת המועצה מאשרת את התקציב של המועצה לשנת 2023 הכולל:

 • תקציב שוטף בסך 100,922 אלש"ח הכולל תקציב בסיס בסך 95,850 אלש"ח ותקציב מותנה בסך 5,072 אלש"ח.
 • תקן ותקציב כ"א – בסיס 170.89 משרות בעלות 32,090 אלש"ח ומותנה 3.5 משרות בעלות 958 אלש"ח.
 • תקציב הפיתוח בסך 13,640 אלש"ח.

2. תיקון תקציב לשנת 2022.

במסגרת חוברת התקציב שנשלחה לחברי המועצה נכלל קובץ תיקון לתקציב השוטף לשנת 2022 בסך 300,000 ₪ בהכנסות וההוצאות.

ראש המועצה וגזבר המועצה מציגים את תיקון התקציב לשנת 2022.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, בצלאל דוד, ליטל ציפורי לביא, בת החן גזאל ויובל יעקב

נגד: אריק חדד, דוד אבו וקרן שגב

אושר ברוב קולות.

החלטה 192/13:

מליאת המועצה מאשרת את תיקון תקציב לשנת 2022 בסך 300,000 ₪.

חובב צברי
ראש המועצה

ניסן גז
מנכ"ל המועצה