פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 44/13


04/11/2022 14:46

מיום 30.10.2022

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • עזרא יעקובי – חבר המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה (הגיעה באיחור)
 • יובל יעקב – חבר המועצה

נעדרים:

 • בת החן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה
 • אריק חדד – חבר מועצה

נוכחים:

 • ניסן גז – מנכ"ל המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה (זום)
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש
 • מטי מויאל – מבקרת המועצה
 • מלי מרחבי – תקציבאית המועצה

סדר היום:

 • אישור ליציאת ראש המועצה כראש משלחת מנהלי בטחון וחירום לכנס ערים חכמות בברצלונה.
 • אישור ליציאת מנכ"ל המועצה לכנס ערים חכמות בברצלונה
 • אישור יציאת סגן ראש המועצה אילן ירימי למשלחת לפולין
 • מינוי נציג ציבור לוועדת ערר – עינב ודעי מחליפה את בנצי נהמי.

דיון והחלטות:

1. אישור ליציאת ראש המועצה כראש משלחת מנהלי בטחון וחירום לכנס ערים חכמות בברצלונה, בין התאריכים 13-17/11/22, מימון המועצה בסך $1640 + אש"ל

ראש המועצה מציג את הנושא.

חבר המועצה דוד אבו שאל שאלה וקיבל תשובה לשאלתו.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, קרן שגב, בצלאל דוד, יובל יעקב ודוד אבו.

אין מתנגדים.

אושר פה אחד.

החלטה 187/13:

המועצה מאשרת יציאת ראש המועצה בכנס ערים חכמות בברצלונה בין התאריכים 13-17/11/22 במימון המועצה.

2. אישור ליציאת מנכ"ל המועצה לכנס ערים חכמות בברצלונה בין התאריכים 14-17/11/22, מימון המועצה בסך $1216 + אש"ל

ראש המועצה הציג את הנושא.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, קרן שגב, בצלאל דוד, יובל יעקב ודוד אבו.

אין מתנגדים.

אושר פה אחד.

החלטה 188/13:

המועצה מאשרת השתתפות מנכ"ל המועצה בכנס ערים חכמות בברצלונה בין התאריכים 14-17/11/22 במימון המועצה

3. אישור יציאת סגן ראש המועצה אילן ירימי למשלחת לפולין מטעם תנועת בית"ר בין התאריכים 13-17/11/22 במימון המועצה בסך $1330

חברת המועצה ליטל ציפורי לביא הצטרפה לישיבה

ראש המועצה מציג את הנושא.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, קרן שגב, בצלאל דוד, יובל יעקב, ליטל ציפורי לביא ודוד אבו.

אין מתנגדים.

אושר פה אחד.

החלטה 189/13:

המועצה מאשרת השתתפות סגן ראש המועצה במשלחת לפולין בין התאריכים 13-17/11/22 במימון המועצה.

4. מינוי נציג ציבור לוועדת ערר – עינב ודעי מחליפה את בנצי נהמי.

לאור החלטתו של בנצי נהמי לסיים את תפקידו בוועדת הערר, מובאת הצעה לאשר את תושבת היישוב עינב ודעי לשמש חברה בוועדת הערר.

ראש המועצה מציג את הנושא.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, קרן שגב, בצלאל דוד, יובל יעקב, ליטל ציפורי לביא ודוד אבו.

אין מתנגדים.

אושר פה אחד.

החלטה 190/13 :

המועצה מאשרת את עינב ודעי כחברת וועדת ערר.

חובב צברי
ראש המועצה

ניסן גז
מנכ"ל המועצה