פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 45/13


27/12/2022 16:31

מיום 20.12.2022

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • עזרא יעקובי – חבר המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה (נאלץ לעזוב את הישיבה באמצע)
 • אריק חדד – חבר מועצה
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה (נכנסה באיחור)

נעדרים:

 • בת החן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה

נוכחים:

 • ניסן גז – מנכ"ל המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש (בזום)

סדר היום:

 1. מינוי עו"ד מאיה גולדשטיין כחברת דירקטוריון נציגת ציבור בתאגיד המים והביוב מי ציונה.
 2. מינוי זיו פינקלשטיין לחבר בוועדת רכש.
 3. עדכון תקציב לשנת 2023 – מצ"ב סעיפים.
 4. אישור תמיכות לשנת 2022 – מצ"ב פרוטוקול ועדה מקצועית וועדת המשנה לתמיכות.
 5. אישור תב"רים – מצ"ב טבלת תב"רים:
  – תב"ר חדש – החלפת לוח חשמל בבניין המועצה בסך 300,000 ₪ במימון קרנות הרשות.
  – תב"ר חדש – רכש פחי אשפה ירוקים בסך 150,000 ₪ במימון קרנות המועצה.
  – תב"ר חדש – רכש ריהוט רחוב בסך 250,000 ₪ במימון קרנות המועצה
  – הגדלת תב"ר מס' 507 – שיפוץ עמודי תאורה ב 400,000 ₪ (מ- 1,500 אלש"ח ל- 1,900 אלש"ח) במימון קרנות המועצה.
  – הגדלת תב"ר מס' 506 – תיקון תשתיות ב 1,650 אלש"ח (מ-5,000 אלש"ח ל- 6,650 אלש"ח) במימון קרנות המועצה.
  – הגדלת תב"ר מס' 510 – גינות ציבוריות ב 1,350 אלש"ח (מ-1,572 אלש"ח ל- 2,922 אלש"ח) במימון קרנות המועצה.
  – הגדלת תב"ר מס' 519 – מתקני משחק בגינות ציבוריות ב 2,000 אלש"ח (מ-1,384 אלש"ח ל- 3,384 אלש"ח) במימון קרנות המועצה.
  – הגדלת תב"ר מס' 657 – תחזוקת תשתיות מוסדות חינוך ב 1,100 אלש"ח (מ-400 אלש"ח ל- 1,500 אלש"ח) במימון קרנות המועצה.
 6. הצטרפות לשירותי הדיגיטל של בנק מרכנתיל דיסקונט כמפורט במסמכים המצורפים
 7. פתיחת חשבון עזר לפרויקט פיס ירוק (פארק נינג'ה) בבנק מרכנתיל דיסקונט – מצ"ב האישור והדרישה של מפעל הפיס.
 8. אישור הנחה בארנונה למגורים למפקד מילואים פעיל.

דיון והחלטות:

1. מינוי עו"ד מאיה גולדשטיין כחברת דירקטוריון נציגת ציבור בתאגיד המים והביוב מי ציונה

ראש המועצה מציג את הנושא.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, קרן שגב, בצלאל דוד, יובל יעקב ואריק חדד.

אין מתנגדים.

אושר פה אחד.

החלטה 193/13:
המועצה מאשרת את מינויה של מאיה גולדשטיין כחברת דירקטוריון נציגת ציבור בתאגיד המים והביוב מי ציונה.

2. מינוי זיו פינקלשטיין לחבר בוועדת רכש

ראש המועצה מציג את הנושא.

חבר המועצה אריק חדד שאל שאלה וקיבל תשובה לשאלתו.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, קרן שגב, בצלאל דוד, יובל יעקב.

נגד: אריק חדד

החלטה 194/13:
המועצה מאשר את מינויו של זיו פינקלשטיין מנהל אגף תפעול כחבר בוועדת רכש.

3. עדכון תקציב לשנת 2023

ראש המועצה מציג את הנושא.

תקציב בסיססעיף תקציביהצעת תקציבתקציב בסיס מאושרתיקון מוצעתקציב בסיס לאישור מועצהמותנה 2023סה"כ תקציב
הגדלת הכנסות1196000913השתתפות משרד הפנים – בחירות060,00060,00060,000
הגדלת הכנסות1111100100ארנונה מגורים1259000090,00012,680,000200,00012,880,000
הגדלת הכנסות1619000580בחירות לרשות המקומית0150,000150,000150,000
סה"כ הגדלת תקציב150,000
סה"כ תקציב מועצה95,850,000150,00096,000,0005,072,000101,072,000

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, קרן שגב, בצלאל דוד, יובל יעקב ואריק חדד.

אין מתנגדים.

אושר פה אחד.

החלטה 195/13:
המועצה מאשרת את עדכון התקציב שהוצג לשנת 2023.

4. אישור תמיכות לשנת 2022.

בצלאל דוד ביקש לצאת, ויצא מהישיבה, ולא להיכלל בדיון בסעיף זה מפאת חשש לניגוד עניינים.

ראש המועצה והגזבר מציגים את הנושא.

נשלח לחברי המליאה מראש והוצג, פרוטוקול הוועדה המקצועית לתמיכות, כולל אישור הקריטריונים לחלוקת תמיכות כפי שאושרו על ידי המועצה בעבר, כולל הסברים לחלוקת התמיכות וכולל תמיכות עקיפות.

וועדת המשנה לתמיכות, כמפורט בפרוטוקול הוועדה, המליצה לאשר את החלטת הוועדה המקצועית לתמיכות בחלוקה כאמור להלן:

שם עמותהתחום פעילותתמיכה 2022 בש"ח תמיכה עקיפה
הנוער הלאומי בית"רתנועת נוער10,000באמצעות המתנ"ס ושימוש במבנה בית עינב.
עזרא תנועת הנוער התורני לאומי בא"יתנועת נוער10,000באמצעות המתנ"ס ושימוש במבנה בית יהושע.
מרכז סיוע תאיר לנפגעות ונפגעי תקיפה והטרדה מיניתרווחה ותרבות12,556
לחיות בכבודרווחה ותרבות15,788
להקת מורשת יהדות צפון תימןרווחה ותרבות2,813שימוש בסטודיו במתנ"ס
אנשים שנראה אחד את השנירווחה ותרבות10,840
אוהלי יששכררווחה ותרבות8,003
מוסדות דרכי תורהתורנית5,323
קול דוד עקרוןתורנית5,282שימוש במקלט ברחוב שבזי
משכונות הרועיםתורנית8,397שימוש במקלט בנווה אשכול
מוסדות חינוך ורווחה בני יוסףתורנית3,160
נתיב לשביםתורנית19,964שימוש במבנה בית המטבחיים
בית חב"ד קרית עקרוןתורנית7,874בית כנסת עטרת מזל ושלמה
המרכז לקידום הספורט – רחובותספורט100,000שימוש במתקנים במגרש הכדורגל
מכבי קרית עקרון – ותיקיםספורט46,000שימוש במתקנים במגרש הכדורגל
האגודה לחינוך ותרבות דרך חיוך נתינה ואהבהחינוך150,000תב"ר שיפוצים, ניקיון, חשמל ומים, שכירות
האגודה לחינוך ותרבות דרך חיוך נתינה ואהבהחינוך4,300לחודש דצמבר 2022
מגן הלבחינוך96,000קיזוז כנגד שכירות 2 מבנים
סה"כ516,300

חברת המועצה קרן שגב שאלה שאלה וקיבלה תשובה לשאלתה. חברי המועצה יובל יעקב, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי היו שותפים לדיון.

הצבעה:
בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, קרן שגב, יובל יעקב ואריק חדד.

אין מתנגדים.

אושר פה אחד.

החלטה 196/13:
המועצה מאשרת את חלוקת התמיכות לשנת 2022 כמפורט בפרוטוקול הוועדה המקצועית ולעיל.

5. אישור תב"רים ראש המועצה וגזבר המועצה הציגו את הנושא.

הוצאותתקבולים
מס'שם הפרויקט או הפעולהמס' תבר קייםתקציב מאושר בתב"רתוספת/הקטנה בתב"רסה"כ תקציב תב"ר שאושר במועצהקרנות הרשותמקור
1החלפת לוח חשמל במועצהחדש0300300300קרנות
2רכש פחי אשפה ירוקיםחדש0150150150קרנות
3ריהוט רחובחדש0250250250קרנות
4שיפוץ עמודי תאורה50715004001,900400קרנות
5תיקון תשתיות50650001,6506,6501,650קרנות
6גינות ציבוריות51015721,3502,9221,350קרנות
7מתקני משחקים בגינות ציבוריות51913842,0003,3842,000קרנות
8תחזוקת תשתיות מוסדות חינוך6574001,1001,5001,100קרנות
סה"כ7,20017,0567,200

חברת המועצה קרן שגב שאלה שאלות וקיבלה תשובות לשאלותיה. חבר המועצה משה לוי, עזרא יעקובי, אילן ירימי ואריק חדד היו שותפים לדיון.

הצבעה:
בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, קרן שגב, בצלאל דוד, יובל יעקב ואריק חדד.

אין מתנגדים.

אושר פה אחד.

החלטה 197/13:
המועצה מאשר את התב"רים המוצגים בטבלה.

6. הצטרפות לשירותי הדיגיטל של בנק מרכנתיל דיסקונט כמפורט במסמכים המצורפים.
ראש המועצה וגזבר המועצה הציגו את הנושא. חברת המועצה קרן שגב שאלה שאלות וקיבלה תשובות לשאלותיה.
חבר המועצה יובל יעקב עזב את הישיבה.

הצבעה:
בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, קרן שגב, בצלאל דוד ואריק חדד.

אין מתנגדים.

אושר פה אחד.

החלטה 198/13:
המועצה מאשר הצטרפות לשירותי הדיגיטל של בנק מרכנתיל דיסקונט.

7. פתיחת חשבון עזר לפרויקט פיס ירוק (פארק נינג'ה) בבנק מרכנתיל דיסקונט
ראש המועצה הציג את הנושא.
חברת המועצה קרן שגב שאלה שאלות וקיבלה תשובות לשאלותיה.
חבר המועצה אריק חדד השתתף בדיון.
חברת המועצה ליטל לביא הצטרפה לישיבה

הצבעה:
בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, קרן שגב, בצלאל דוד, ליטל לביא ציפורי, ואריק חדד.

אין מתנגדים.

אושר פה אחד.

החלטה 199/13:
המועצה מאשר פתיחת חשבון עזר לפרויקט פיס ירוק (פארק נינג'ה) בבנק מרכנתיל דיסקונט

8. אישור הנחה בארנונה למגורים למפקד מילואים פעיל
ראש המועצה הציג את הנושא שע"פ תיקון לחוק ניתנה לאחרונה למועצה סמכות לקבוע הנחה של 25% עד 100 מ"ר מארנונה למגורים למפקד מילואים פעיל, אנו ממליצים לאשר את ההנחה בתחולה מיום 1.1.2022.

חברות המועצה קרן שגב, וליטל ציפורי לביא שאלו שאלות וקיבלו תשובות לשאלותיהן.
חברי המועצה משה לוי, עזרא יעקובי, היו שותפים לדיון.

הצבעה:
בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, קרן שגב, בצלאל דוד, ליטל לביא ציפורי ואריק חדד.

אין מתנגדים.

אושר פה אחד.

החלטה 200/13:
המועצה מאשרת מתן הנחה בארנונה למגורים למפקד פעיל ע"פ הסמכות בחוק.

חובב צברי
ראש המועצה

ניסן גז
מנכ"ל המועצה