פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 46/13


02/02/2023 13:37

מיום 31.01.2023

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • עזרא יעקובי – חבר המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה
 • אריק חדד – חבר מועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה (נכנסה באמצע דיון סעיף 1 לישיבה)
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה (נכנס באמצע דיון סעיף 1 לישיבה)
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה (נכנסה באמצע דיון סעיף 1 לישיבה)

נעדרים:

אין נעדרים

נוכחים:

 • ניסן גז – מנכ"ל המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש (בזום)
 • לריסה וקסלר – מהנדסת המועצה (בזום) – השתתפה בישיבה בסעיף הראשון לישיבה
 • גיל שמגר – א.א הנדסה (זום) – השתתף בישיבה בסעיף הראשון לישיבה
 • שמעון עזריאל – יועץ הנדסה למועצה (זום) – השתתף בישיבה בסעיף הראשון לישיבה
 • ארז לזובר – יועץ למועצה (זום) – השתתף בישיבה בסעיף הראשון לישיבה
 • פיני איפרגן – א.א הנדסה (זום) – השתתף בישיבה בסעיף הראשון לישיבה
 • אריאל גושן – אדריכל השכונה (זום) – השתתף בישיבה בסעיף הראשון לישיבה

סדר היום:

 1. הצגת הסכם גג תמ"ל 1074
 2. אישור תב"רים לפי טבלה מצורפת
 3. עדכון תקציב 2023 לפי טבלה מצורפת
 4. עדכון תקן כ"א – מזכירה בבית ספר בן צבי הגדלה ב 20% משרה
 5. עדכון קריטריונים מלגות להזדמנות השנייה
 6. קריטריונים לאישור מלגה לתלמידים מצטיינים שאין מימון של משרד החינוך

דיון והחלטות:

1. הצגת הסכם גג תמ"ל 1074

ראש המועצה, לריסה וקסלר, גיל שמגר, שמעון עזריאל, ארז לזובר, פיני איפרגן, אריאל גושן– מציגים את השכונה החדשה, תמ"ל 1074 שכלל נספח בינוי, פיתוח, הסכם גג ועוד.

חברי המועצה בצלאל דוד, ליטל לביא ציפורי ובת החן גזאל נכנסו באמצע דיון בסעיף זה

חברי המועצה אריק חדד, קרן שגב ודוד אבו שאלו שאלות, העירו הערות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב ,בצלאל דוד וליטל לביא ציפורי.

נמנעת: דוד אבו, קרן שגב ובת החן גזאל.

נגד: אריק חדד.

ההחלטה אושרה ברוב קולות

החלטה 201/13:

המועצה מאשרת את קידום פרויקט שכונת שדות (תמ"ל 1074) ומסמיכה את מורשי החתימה לחתום על כל מסמך דרוש ובקשר עם הפרויקט, לרבות חתימה על הסכם גג / פיתוח עם רשות מקרקעי ישראל והגשת תוכנית הבינוי לוועדה לתכנון ובניה.

2. אישור תב"רים:

ראש המועצה וגזבר המועצה מציגים את הנושא.

הוצאותתקבולים
מס'שם הפרויקט או הפעולהמס' תבר קייםתקציב מאושר בתברתוספת/הקטנה בתב"רסה"כ תקציב תב"ר שאושר במועצההשתתפות ממשלהמוסדות ותרומותקרנות הרשותמלוות מבנקים ומוסדות אחריםדברי הסבר לכל פרויקט או פעולה
1רכישת מכשירי קשרחדש100000100000100000משרד הפנים
2יד לבנים685200000-100000100000-100000קרנות
3הצטיידות אולם ספורטחדש351916351916351916מפעל הפיס
4הקמת גני ילדים 202267828711002752473146347275247משרד החינוך
5אנדרטת זיכרוןחדש17000017000057000113000משרד הביטחון, קרנות
6הנגשת מועצה5253116000-12460001870000-800000-446000קרנות, מלוות (פיצול טכני לתב"ר נפרד)
7שיפוץ המועצה ועבודות הנגשהחדש12460001246000800000446000קרנות, מלוות (פיצול טכני מהתב"ר לעיל)
8מועדון לקהילה האתיופיתחדש100000010000001000000במבנה הפועל המזרחי שהופקע ע"י המועצה
סה"כ6187100179716379842634322473519161013000

חברי המועצה דוד אבו וקרן שגב שאלו שאלות, העירו הערות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב ,בצלאל דוד, ליטל לביא ציפורי ובת החן גזאל, אריק חדד, קרן שגב ודוד אבו .

אין מתנגדים

אושר פה אחד.

החלטה 202/13:

המועצה מאשר את התב"רים המוצגים בטבלה.

3. עדכון תקציב לשנת 2023

ראש המועצה מציג את הנושא.

מספר סידורימספר סעיףשם סעיףתקציב בסיס מאושרשינוי לאישור מועצהתקציב בסיס מתוקןתוספת מותנה לאישור מועצהסה"כ תקציב 2023הערות
הגדלת הוצאות
11619000580בחירות15000020000170000170000לפי הנחיות מעודכנות משרד
21712200752קבלן ניקיון185000014500019950001995000תוספת עובד לחבצלת הצעירה
31713300110שכר רישוי עסקים267000165000432000432000מזכירה לרישוי עסקים
41745000830רשות הניקוז49000350008400084000לפי תקציב מאושר 2023 רשות
51824000810מתנ"ס – לא יעודי75000040000790000100000890000הבסיס – כיסוי הוצאות גן מועצה במעון. המותנה – אופציה לדחיית התייעלות במתנ"ס
סה"כ הגדלת הוצאות405000100000
הגדלת הכנסות
61111110100ארנונה עסקים338000004050003420500010000034805000ביצוע 2022 בפועל – 34.4 מיליון
סה"כ הגדלת הכנסות405000100000
7סה"כ תקציב מועצה 202395850000405000962550005172000101427000

חברי המועצה דוד אבו וקרן שגב שאלו שאלות, העירו הערות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב ,בצלאל דוד, ליטל לביא ציפורי, בת החן גזאל, קרן שגב ודוד אבו .

נגד: אריק חדד.

אושר ברוב קולות

החלטה 203/13:

המועצה מאשרת את עדכון התקציב שהוצג לשנת 2023.

4. עדכון תקן כ"א – מזכירה בבית ספר בן צבי הגדלה ב 20% משרה

ראש המועצה מציג את הנושא.

חברת המועצה קרן שגב שאלה שאלה, וקיבלה תשובה לשאלתה.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב ,בצלאל דוד, ליטל לביא ציפורי ובת החן גזאל, אריק חדד, קרן שגב ודוד אבו .

אין מתנגדים

אושר פה אחד.

החלטה 204/13 :

המועצה מאשרת תקן מזכירה בבית ספר בן צבי ב – 20% משרה (מ 60% ל- 80%).

5. עדכון קריטריונים מלגות להזדמנות השנייה

ראש המועצה הציג את הנושא.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב ,בצלאל דוד, ליטל לביא ציפורי ובת החן גזאל, אריק חדד, קרן שגב ודוד אבו .

אין מתנגדים

אושר פה אחד.

החלטה 205/13:

המועצה מאשרת את עדכון הקריטריונים למלגות "הזדמנות שניה".

6. קריטריונים לאישור מלגה לתלמידים מצטיינים שאין מימון של משרד החינוך

ראש המועצה מציג את הנושא

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב ,בצלאל דוד, ליטל לביא ציפורי ובת החן גזאל, אריק חדד, קרן שגב ודוד אבו .

אין מתנגדים

אושר פה אחד.

החלטה 206/13:

המועצה מאשרת קריטריונים לאישור מלגה לתלמידים מצטיינים שאין מימון של משרד החינוך

חובב צברי
ראש המועצה

ניסן גז
מנכ"ל המועצה