פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 49/13


11/09/2023 17:02

מיום 5.9.23

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • עזרא יעקוב – חבר המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה
 • אריק חדד – חבר מועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה – עזבה את הישיבה לאחר הסעיף מספר 1
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה

נעדרים

עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה

נוכחים:

 • ניסן גז – מנכ"ל המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש (בזום)

סדר היום:

 1. עדכון תקציב שוטף 2023 –מסמך מצורף
 2. עדכון תב"רים – מסמך מצורף
 3. הארכת תוקף חוקי העזר: היטל סלילה, היטל תיעול והיטל לשטחים ציבוריים פתוחים עד ליום 1/9/2024
 4. אישור ניהול מו"מ לביצוע חלק מקווי ההסעות והלווי לילדי חינוך מיוחד.
 5. אישור תמיכות לשנת 2023 – מסמך מצורף

דיון והחלטות:

 1. עדכון תקציב שוטף 2023

ראש המועצה וגזבר המועצה מציגים את הנושא

סדמס' סעיףשם סעיףתקציב בסיס מאושרשינוי לאישור מועצהתקציב בסיס מתוקןהערות
הגדלת הוצאות
1ריכוז שכר כללישכר כללי1973600061000020346000המועצה נדרשת למימון כ-1 מיליון ₪ לאור הסכמי השכר במגזר הציבורי
2ריכוז שכר חינוךשכר חינוך9726000166000011386000
31841000110שכר רווחה28600001500003010000
4חדשקונסרבטוריון – סבסוד התוכנית של המתנ"ס0180000180000הפעלת מרכז מוסיקה/קונסרבטוריון במתנ"ס
5חדשסבסוד המרכז לגיל הרך – מתנ"ס0150000150000יופעל ע"י המתנ"ס, בסבסוד המועצה
6חדשביצוע הרשאות המשרד לשוויון חברתי0142860142860מול הכנסה זהה
71938000931הצטיידות מחשבים145000100000245000כולל מעבר ל- 365 והעלאת השרת לענן
81781000531רכב מנהל פיקוח71000-710000מקבל אחזקת רכב ולא רכב צמוד
91817920110שכר תגבור417000-50000367000העברה משכר לפעולות
101817920783תיגבור פעולות60000100000160000העברה משכר 50 והגדלה 50 לפעילות נוספת
111712300750איסוף אשפה27500002600003010000עליית המדד והיקף פעילות
121712200752קבלן ניקיון20700001000002170000עליית מדד ותגבור עקרון 2000
131712300752איסוף גזם650000145000795000עליית מדד והיקף פעילות
141712200750עב קבלניות- טרקטור500002500075000ניקוי פסי אש ופסולת
151817930780תכנית ניצנים9000005000001400000גידול בהיקף פעילות – מול הכנסה מקבילה
161810000840השתתפות משה"ח תקציב גפן בן צבי0665000665000מול הכנסה מקבילה – נדרש לרשום את פעילות ביה"ס
171810000841השתתפות משה"ח תקציב גפן אוהל מאיר0398480398480מול הכנסה מקבילה – נדרש לרשום את פעילות ביה"ס
181817900780יוזמות חינוך33000080000410000פעילויות חינוכיות
191812200420הפעלת גן הוליסטי200002000040000כולל הסעה לגן
201841000860סבסוד צהרונים ע"י המועצה09000090000מימון קיזוז שביצע משרד החינוך בגין סייעות דור ב'
211817920780הארכת שנת הלימודים43000030000460000סבסוד קייטנות קיץ
221813300750קבלן סייעות מחליפות בחינוך2500075000100000כולל תקנים שבחופשת לידה וכו'
231817800711הסעות חינוך מיוחד18000002000002000000עליית מחירי קווים
241817800750לווי הסעות חינוך מיוחד1050000700001120000עליית תעריף מלווים/ת
251817200110עוזרות פדגוגיות-משכורות30220001000003122000מימון חצי משרה סייעות חינוך מיוחד (משרד החינוך מממן 50%)+ תוספת שעות חינוך מיוחד בן צבי
261817900783מימון פרויקטים חינוך39500037000432000הסעות סטודנטים לפרויקט אקדמיה בבן צבי
27חדשמחנכת לקבוצה 3 כיתות ד' אוהל מאיר05000050000בכפוף לאישור פיקוח משרד החינוך
281828000820תמיכות נוער200004500065000תנוער נוער הצופים
29חדשפרוייקט מפעל הפיס (אתנה)0320000320000פרויקט אתנה (מעבדת הדימיון)
301649100692פרעון מלוות42000005000004700000עליית הריבית במשק
311812200760הוצאות בגין גננות בגני חובה1400000-14000000לפי הנחיות משרד הפנים אין צורך ברישום זה בהכנסות והוצאות
32סה"כ הגדלת הוצאות52127000528234057409340
33הגדלת הכנסות
34ריכוז שכר חינוךמשרד החינוך – שיפוי הסכם שכר013000001300000שיפוי חלקי ממשרדי ממשלה בגין הסכמי השכר
351341000930מינהל רווחה – שכר (שיפוי הסכם שכר)19150001100002025000
361317930920תכנית ניצנים9000005000001400000גידול בהיקף פעילות – מול הכנסה מקבילה
371313210920בן צבי הכנסות בגין גפן משרד החינוך0665000665000מול הוצאה מקבילה – נדרש לרשום את פעילות ביה"ס
381313220920אוהל מאיר הכנסות בגין גפן משרד החינוך0398480398480מול הוצאה מקבילה – נדרש לרשום את פעילות ביה"ס
391313200925ניהול עצמי משופר0800000800000תקצוב משרד החינוך ממשיך למרות המעבר לגפן
40חדשהרשאות המשרד לשוויון חברתי0142860142860מול הוצאה זהה
41חדשמפעל הפיס – קרן אתנה0320000320000מימון מאמות המידה מפעל הפיס
421312200923הכנסות בגין גננות בגני חובה1400000-14000000לפי הנחיות משרד הפנים אין צורך ברישום זה בהכנסות והוצאות
431317200920מ.החינוך סייעות ביס וצמודות2400000400002440000
441233000580העברה מקרנות לכיסוי הוצאות הנדסה12000009560002156000במסגרת הוראות משרד הפנים להעברה מקרנות לשוטף
451164000580העברה מקרנות לכיסוי הוצאות פ.מ180000014500003250000במסגרת הוראות משרד הפנים להעברה מקרנות לשוטף
46סה"כ הגדלת הכנסות9615000528234014897340
47סה"כ תקציב מועצה 2023973080005282340102590340
0

חברי המועצה דוד אבו, קרן שגב, שאלו שאלות, העירו הערות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב, בצלאל דוד, בת החן גזאל, וקרן שגב.

נגד: אריק חדד, דוד אבו.

אושר ברוב קולות

החלטה 220/13:

המועצה מאשרת את תיקון התקציב לשנת 2023

 1. עדכון תב"רים

ראש המועצה וגזבר המועצה מציגים את הנושא

מספרשם התב"רמקור מימוןסכום מאושרהשינויסכום חדשהערות
683הקמת מוקד עירוניקרנות225000100000325000
681חצר לימודית אמפי אוהל מאירמשרד החינוך3000000300000
משרד הפנים4000000400000
קרנות3000009600001860000הגדלת המימון מקרנות המועצה ו/או רמ"י
רמ"י – מוסדות ציבור600000
סה"כ16000009600002560000
682קיר תומך אוהל מאירקרנות200000120000320000
675שדרוג תאורת מגרשיםמשרד התרבות472259-4722590ההרשאה בוטלה
קרנות המועצה52473-524730
סה"כ524732-5247320סגירת התב"ר
212001חידוש רחוב כובשי החרמוןרמ"י – ישן מול חדש10000008000001800000הגדלה
212005מגרש משחקים/פאמפארקרמ"י – ישן מול חדש900000-9000000סגירת התב"ר
212006שיקום גדר וחשמל במגרש כדורגלרמ"י – ישן מול חדש580000130000710000הגדלה

חברי המועצה דוד אבו, אריק חדד וקרן שגב, שאלו שאלות, העירו הערות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.

תב"ר אולם הספורט ירד מסדר היום

בת החן גזאל עזבה את הישיבה ולא השתתפה בהצבעה.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב, בצלאל דוד, אריק חדד, וקרן שגב.

נגד: דוד אבו.

אושר ברוב קולות

החלטה 221/13:

המועצה מאשרת את התב"רים המוצגים בטבלה.

 1. הארכת תוקף חוקי העזר: היטל סלילה, היטל תיעול והיטל לשטחים ציבוריים פתוחים

ראש המועצה וגזבר המועצה מציג את המועצה.

חברי המועצה אריק חדד, אילן ירימי, וקרן שגב שאלו שאלות, העירו הערות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.

לאחר שיח בין חברי המועצה מוצע להאריך בשלב זה את תוקף חוקי העזר עד 1/5/2024

הצבעה:

בעד: חובב צברי, משה לוי, יובל יעקב, בצלאל דוד.

נגד: אריק חדד.

נמנעים: קרן שגב, דוד אבו, אילן ירימי, עזרא יעקובי.

אושר ברוב קולות

החלטה 222/13:

המועצה מאשרת את הארכת תוקף חוקי העזר היטל סלילה, היטל תיעול והיטל לשטחים ציבוריים פתוחים עד ליום 1/5/2024 .

 1. אישור ניהול מו"מ לביצוע חלק מקווי ההסעות והלווי לילדי חינוך מיוחד:

ראש המועצה מציג את הנושא

חברי המועצה דוד אבו וקרן שגב שאלו שאלות, העירו הערות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב, בצלאל דוד, דוד אבו, אריק חדד וקרן שגב.

אין מתנגדים

אושר פה אחד.

החלטה 223/13:

המועצה מאשרת לקיים מו"מ לביצוע חלק מקווי ההסעות לליווי ילדי החינוך המיוחד

 1. אישור תמיכות לשנת 2023:

ראש המועצה, הציג את הנושא.

שם עמותהתחום פעילותתמיכה 2023 תמיכה עקיפה
הנוער הלאומי בית"רתנועת נוער10,000 ₪באמצעות המתנ"ס ושימוש במבנה בית עינב.
עזרא תנועת הנוער התורני לאומי בא"יתנועת נוער10,000 ₪באמצעות המתנ"ס ושימוש במבנה בית יהושע.
הצופיםתנוער נוער45,000 ₪כפוף לאישור תקציב על ידי המועצה
מרכז סיוע תאיר לנפגעות ונפגעי תקיפה והטרדה מיניתרווחה ותרבות12,132 ₪
לחיות בכבודרווחה ותרבות15,361 ₪
להקת מורשת יהדות צפון תימןרווחה ותרבות2,396 ₪שימוש בסטודיו במתנ"ס
אנשים שנראה אחד את השנירווחה ותרבות10,417 ₪
אוהלי יששכררווחה ותרבות7,582 ₪
מטה איל"ןרווחה ותרבות2,112 ₪
מוסדות דרכי תורהתורנית6,082 ₪
קול דוד עקרוןתורנית6,707 ₪שימוש במקלט ברחוב שבזי
משכונות הרועיםתורנית8,756 ₪שימוש במקלט בנווה אשכול
נתיב לשביםתורנית20,217 ₪שימוש במבנה בית המטבחיים
בית חב"ד קרית עקרוןתורנית8,238 ₪בית כנסת עטרת מזל ושלמה
מכבי קרית עקרון -בוגריםספורט180,000 ₪שימוש במתקנים במגרש הכדורגל
מכבי קרית עקרון – ותיקיםספורט46,000 ₪שימוש במתקנים במגרש הכדורגל
האגודה לחינוך ותרבות דרך חיוך נתינה ואהבהחינוך222,000 ₪תב"ר הצבת קרוואנים, ניקיון, חשמל ומים, תחזוקה. התמיכה כוללת 72,000 ₪ בשנה קיזוז שכירות
ידיד לחינוךחינוך6,000 ₪
מגן הלבחינוך144,000 ₪קיזוז כנגד שכירות 2 מבנים
איחוד והצלהרפואת חירוםשימוש במשרד באולם ספורט בן צבי למוקד הזנקה
סה"כ763,000 ₪

חברי המועצה, דוד אבו וקרן שגב שאלו שאלות, העירו הערות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.

בצלאל דוד יצא מהישיבה ולא השתתף בהצבעה מחשש לניגוד עניינים

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב, דוד אבו, אריק חדד וקרן שגב.

אין מתנגדים

אושר פה אחד.

החלטה 224/13:

המועצה מאשרת את התמיכות המוצגות בטבלה לשנת 2023

חובב צברי
ראש המועצה

ניסן גז
מנכ"ל המועצה