פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 50/13


12/11/2023 19:59

מיום 08.11.2023

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • אריק חדד – חבר מועצה
 • עזרא יעקובי – חבר המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה

נעדרים:

עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה

נוכחים:

 • ניסן גז – מנכ"ל המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש (בזום)
 • מטי מויאל – מבקרת המועצה (זום)

סדר היום:

 1. עדכון תקציב 2023 – מצ"ב טבלה מצורפת
 2. אישור תב"רים – מצ"ב טבלה מצורפת
 3. אישור הקמת חלקה צבאית
 4. אישור הנצחת חללי חרבות ברזל

דיון והחלטות:

1. עדכון תקציב שוטף 2023

ראש המועצה וגזבר המועצה מציגים את הנושא

סדמס' סעיףשם סעיףתקציב בסיס מאושרשינוי לאישור מועצהתקציב בסיס מתוקןהערות
הגדלת הוצאות
11846610840הסעות ולווי למרכז יום שיקומי105000100000205000
21844600840קהילה תומכת12500040000165000
3חדשמלחמת חרבות ברזל0500000500000
4סה"כ הגדלת הוצאות230000640000870000
5הגדלת הכנסות
6חדשהשתתפות הממשלה בחירום ו/או ארנונה עסקים640000עדיין לא ידוע השתתפות הממשלה לרשות
7סה"כ הגדלת הכנסות0640000-0
8סה"כ תקציב 2023102676340640000103316340

חברי המועצה דוד אבו, קרן שגב, אריק חדד, בת החן גזאל, אילן ירימי, בצלאל דוד, יובל יעקב ומשה לוי, שאלו שאלות, העירו הערות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב, בצלאל דוד, בת החן גזאל, דוד אבו קרן שגב.

נגד: אריק חדד.

אושר ברוב קולות

החלטה 225/13:

המועצה מאשרת את תיקון התקציב לשנת 2023

2. עדכון תב"רים

ראש המועצה וגזבר המועצה מציגים את הנושא

מס'שם הפרויקט או הפעולהמס' תבר קייםתקציב מאושר בתברתוספת/ הקטנה בתב"רסה"כ תקציב תב"ר שאושר במועצההקצבה מתקציב רגילהשתתפות בעליםהשתתפות ממשלהמוסדות ותרומותיתרות מתב"רים קודמיםקרנות הרשותמלוות מהאוצרמלוות מבנקים ומוסדות אחריםאשראי מקבלנים וספקיםמכירת רכושהכנסות בעד עבודות לטובת משלמיםדברי הסבר לכל פרויקט או פעולה
שינויים לתב"רים מאושרים
1הקמת אולם ספורט58415000000300000-16000000300000-השתתפות פלך
154206154206ניצול יתרת הלוואה עודף מתבר גנ"י 678
11457941145794קרנות
2בניית גנ"י 20226783146347154206-2992141154206-לסגירה – הסתיים. היתרה למימון תוספת באולם הספורט
3מצלמות בישוב 6021876000100000028760001000000תוספת מקרנות
4שיפוץ מקלטים57512000003000001500000300000קרנות או תקציבים ממשלתיים בחירום
5בניית ממ"דים לגני ילדים672140000170000018400001500000קרנות, תקציבי חירום, רמ"י
6עיצוב והתאמות חצר גן אירוסים6441000006997-991836997-משרד החינוך
61806180קרנות
7גגות סולאריים6623000000438000-2562000438000-העברת יתרת הלוואה לא מנוצלת לתב"ר התייעלות אנרגטית
8התייעלות אנרגטית6363185000609000-3127042609000-ביטול הרשאה משרד הכלכלה
114798114798קרנות
438000438000ניצול יתרת הלוואה מתב"ר גגות סולאריים
9הכשרת תאים חדשים בשדות מיכה6527340006300001364000630000המשך עבודות ע"י איגוד ערים דרום יהודה
סה"כ2838134739807753236036600615997-300000-0469677200000
תבר"ים חדשים
1שיפוץ ספריהחדש016000001600000800000800000תרומה בסך 200,000$, מצינג המועצה במימון קרנות או רמ"י
2שערים בכניסות ליישובחדש0500000500000500000קרנות, תקציבי חירום, רמ"י
3חדר הנצחה תמיר מזרחיחדש0400004000040000
4הוצאות חירום למלחמהחדש01500001500007000080000משרד הפנים, משרדי ממשלה, אשכול או קרנות כהשלמה
סה"כ02290000229000000700008000000142000000000
סה"כ כללי2838134762707753465036600545997-5000000611677200000

חברי המועצה דוד אבו, אילן ירימי, בת החן גזאל, קרן שגב, משה לוי, שאלו שאלות, העירו הערות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.

הצבעה:

חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב, בצלאל דוד, בת החן גזאל, דוד אבו קרן שגב ואריק חדד.

אושר פה אחד

החלטה 226/13:

המועצה מאשרת את התב"רים המוצגים בטבלה.

3. אישור הקמת חלקה צבאית

ראש המועצה מציג את המועצה.

חברי המועצה יובל יעקב, משה לוי, דוד אבו עזרא יעקובי ומשה לוי שאלו שאלות, העירו הערות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.

הצבעה:

חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב, בצלאל דוד, בת החן גזאל, דוד אבו קרן שגב ואריק חדד.

אין מתנגדים

אושר פה אחד

החלטה 227/13:

המועצה מאשרת להקים חלקה צבאית בבית העלמין.

4. אישור הנצחת חללי חרבות ברזל

ראש המועצה מציג את הנושא

חברי המועצה בת החן גזאל, דוד אבו, קרן שגב, אריק חדד, שאלו שאלות, העירו הערות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב, בצלאל דוד, דוד אבו, אריק חדד וקרן שגב.

אין מתנגדים

אושר פה אחד.

החלטה 228/13:

המועצה מאשרת להנציח את חללי חרבות ברזל תושבי היישוב שנפלו.

חובב צברי
ראש המועצה

ניסן גז
מנכ"ל המועצה