פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 51/13


13/02/2024 17:21

מיום 11.2.24

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה
 • עזרא יעקובי – חבר המועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה

נעדרים

 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה
 • אריק חדד – חבר מועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה

נוכחים:

 • ניסן גז – מנכ"ל המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש (בזום)

סדר היום:

 1. אישור תברים
 2. אישור הלוואה בסך עד 3 מיליון ₪ חרבות ברזל

דיון והחלטות:

1. אישור תב"רים

ראש המועצה וגזבר המועצה מציגים את הנושא

הוצאות אלש"חתקבולים אלש"ח
מס'שם הפרויקט או הפעולהמס' תב"ר קייםתקציב מאושר בתב"ר"תוספת/ הקטנה בתב"ר"סה"כ תקציב תב"ר שאושר במועצההקצבה מתקציב רגילהשתתפות בעליםהשתתפות ממשלהמוסדות ותרומותיתרות מתב"רים קודמיםקרנות הרשותמלוות מהאוצרמלוות מבנקים ומוסדות אחריםאשראי מקבלנים וספקיםמכירת רכושהכנסות בעד עבודות לטובת משלמיםדברי הסבר לכל פרויקט או פעולה
שינויים לתב"רים מאושרים
1תיקון תשתיות5066,600,000 500,000 7,100,000 500,000 קרנות המועצה/רמ"י ישן מול חדש
2הרחבת בית העלמין7001,000,000 3,000,000 =4,000,00 3,000,000 קרנות המועצה/רמ"י תשתיות על/רמ"י ישן מול חדש/מוסדות
סה"כ7,600,000 3,500,000 11,100,000 3,500,000
תב"רים חדשים
3מקלטים חרבות ברזלחדש 351,141 711,141 360,000 351,141 קרנות המועצה/רמ"י מוסדות ציבור
360,000 משרד הפני
4מחשוב בתי ספרחדש 210,000 210,000 210,000 מפעל הפיס
סה"כ 921,141 921,141 360,000 210,000 351,141
סה"כ כללי7,600,000 4,421,141 12,021,141 360,000 210,000 3,851,141

חברי המועצה בצלאל דוד, קרן שגב, אילן ירימי, בת החן גזאל, עזרא יעקובי שאלו שאלות, העירו הערות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.

הצבעה:

חובב צברי, משה לוי, עזרא יעקובי, בצלאל דוד, קרן שגב, בת החן גזאל, אילן ירימי.

אין מתנגדים

אושר פה אחד

החלטה 229/13:

המועצה מאשרת את התב"רים המוצגים בטבלה.

המועצה מאשרת פתיחת חשבונות עזר בבנק מרכנתיל לכל הפרויקטים של מפעל הפיס.

2. אישור הלוואה בסך 3 מיליון שקלים – חרבות ברזל

ראש המועצה והגזבר מציגים את המועצה.

חברי המועצה בצלאל דוד, בת החן גזאל, אילן ירימי, קרן שגב שאלו שאלות, העירו הערות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.

הצבעה:

חובב צברי, משה לוי, עזרא יעקובי, בצלאל דוד, קרן שגב, בת החן גזאל, אילן ירימי.

אין מתנגדים

אושר פה אחד

החלטה 230/13:

המועצה מאשרת לקיחת הלוואה בסך של עד 3 מיליון שקלים לאיזון תקציב שוטף 2023, לתקופה של 5 שנים בריבית 2.5%, למימון "הוצאות חירום" בהתאם למתווה משרד הפנים.

חובב צברי
ראש המועצה

ניסן גז
מנכ"ל המועצה