פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 18


21/04/2020 21:45

מיום 17/3/2020

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • בת בחן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה
 • אריק חדד – חבר המועצה
 • קרן שגב – חברת המועצה
 • דוד אבו – חבר המועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי למועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • שרון לוי – מנהל הפיקוח

נעדרים:

עזרא יעקובי (עוקבי) – חבר המועצה

כללי:

לאור אירועי הקורונה וההנחיות שלא לקיים כינוסים מעל 10 אנשים ולהימנע ככל הניתן מכינוסים לא מחויבים, ובהתאם לעמדת היועץ המשפטי למועצה, התקבלו אישורים בכתב מחברי המועצה וזאת לאחר העברת הזימון ומסמכים נלווים לחברי המועצה, כתחליף לישיבת המועצה שזומנה ליום 17/3/2020.

סדר היום, הצעות והחלטות:

 1. הפחתת משרה למנהלת השכלה קידום נוער באגף החינוך הגב' עליזה ציון ל- 89% משרה- 4 ימי עבודה, 8 שעות ביום.
  אושר: (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל, משה לוי, בצלאל דוד, יובל יעקב, ליטל ציפורי לביא, דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).
  החלטה 77/13
  מליאת המועצה מאשרת הפחתת משרה למנהלת השכלה קידום נוער באגף החינוך הגב' עליזה ציון ל- 89% משרה.
 2. אישור תב"רים:
  א. הגדלת תב"ר הקמת מבנה כיתות בית ספר אוהל מאיר ל- 16,078,069 ₪. הגדלה בסך 1,500,000 ₪ במימון 750,000 ₪ ממפעל הפיס ו- 750,000 ₪ ממשרד החינוך.
  ב. תב"ר לרכישת גנרטור ע"ס 90,000 ₪, במימון 45,465 ₪ ממשרד הפנים ו- 44,535 ₪ מקרנות הרשות.
  ג. תב"ר לשיפוץ מחסן חירום ע"ס 95,000 ₪, במימון 45,800 ₪ ממשרד הפנים ו- 49,200 ₪ מקרנות הרשות.
  ד. תב"ר הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים ע"ס 118,085 ₪, במימון משרד הפנים.
  ה. הגדלת תב"ר להקמת כיכר בצומת המלך חסן השני, בוסי סנט ג'ורג' ל- 1,254,108 ₪. הגדלה 32,500 ₪ מקרנות הרשות.
  ו. תב"ר שיפוצי קיץ במוסדות חינוך לשנת 2020 ע"ס 500,000 ₪ מקרנות הרשות.
  אושר (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל, משה לוי, בצלאל דוד, יובל יעקב, ליטל ציפורי לביא, דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).
  החלטה 78/13
  מליאת המועצה מאשרת את התב"רים המפורטים לעיל.

רשם: שרון לוי

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דנון – מנכ"לית

העתקים:

 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה