פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 19/13


21/04/2020 22:50

מיום 6/4/2020
הישיבה התקיימה באמצעות תוכנת Zoom

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה
 • עזרא יעקובי (עוקבי) – חבר המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה
 • אריק חדד – חבר המועצה
 • קרן שגב – חברת המועצה
 • דוד אבו – חבר המועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי למועצה
 • שרון לוי – מנהל הפיקוח ואיכות הסביבה

סדר היום:

 1. עדכונים בנושא קורונה.
 2. עדכוני מועצה שוטפים.
 3. אישור תב"רים:
  א. תוספת לתב"ר שיפוץ והרחבת האגף לשירותים חברתיים בסך 400,000 ₪ מקרנות המועצה.
  ב. תב"ר להקמת סקייטפארק בסך 500,000 ₪ מקרנות המועצה.
  ג. תב"ר לתכנון כביש גישה לתיכון בסך 300,000 ₪ מקרנות המועצה.
  ד. תב"ר הכשרת תאים חדשים במטמנת שדות מיכה בסך 430,000 ₪ מקרנות המועצה.

דיון:

 1. עדכונים בנושא קורונה ועדכונים שוטפים.
  ראש המועצה מעביר עדכונים בנושא נגיף הקורונה, לרבות אופן הטיפול והמענה במחלקות ואגפי המועצה.
 2. אישור תב"רים:
  ראש המועצה מציג את הנושא.
  חבר המועצה דוד אבו, חברת המועצה קרן שגב וחבר המועצה יובל יעקב שאלו שאלות בעניין ונענו ע"י גזבר המועצה וראש המועצה.
  הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל, משה לוי, בצלאל דוד, עזרא יעקובי (עוקבי), יובל יעקב, ליטל ציפורי לביא, קרן שגב, דוד אבו ואריק חדד)
  החלטה 79/13
  מליאת המועצה מאשרת את התב"רים הבאים:
  א. תוספת לתב"ר שיפוץ והרחבת האגף לשירותים חברתיים בסך 400,000 ₪ מקרנות המועצה.
  ב. תב"ר להקמת סקייטפארק בסך 500,000 ₪ מקרנות המועצה.
  ג. תב"ר לתכנון כביש גישה לתיכון בסך 300,000 ₪ מקרנות המועצה.
  ד. תב"ר הכשרת תאים חדשים במטמנת שדות מיכה בסך 430,000 ₪ מקרנות המועצה.

רשם: שרון לוי

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דנון – מנכ"לית

העתקים:

 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה