פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 21/13


18/06/2020 15:15

מיום 9/6/2020

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • בת בחן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה
 • עו"ד עזרא יעקובי (עוקבי) – חבר המועצה
 • ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה
 • אריק חדד – חבר המועצה
 • קרן שגב – חברת המועצה
 • דוד אבו – חבר המועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דור – מנכ"לית המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי למועצה
 • שרון לוי – מנהל מחלקת הפיקוח ואיכות הסביבה

נעדר:

יובל יעקב – חבר המועצה

סדר היום:

 1. עדכון הרכב וועדות המועצה.
 2. אישור תמיכה לעמותת "האגודה לחינוך ותרבות דרך חיוך, נתינה ואהבה".
 3. דיון בדו"ח כספי רבעוני 4/2019.
 4. תב"רים:

א. תב"ר חדש – ביצוע הסדרים בטיחותיים ברחוב משה ליבי.

ב. הגדלת תב"ר בניית גן ילדים ברח' הרב מימון.

       דיון:

 1. עדכון הרכב וועדות המועצה + הקמת ועדת רכש נפרדת לתחום ההנדסה בהרכב: גזבר המועצה אלון גרינברג, מהנדסת המועצה לריסה וקסלר ותקציבאית מלי מרחבי.

ראש המועצה מציג את הנושא.

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל, משה לוי, בצלאל דוד, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי, דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 81/13

מליאת המועצה מאשרת עדכון הרכב וועדות המועצה+ הקמת ועדת רכש נפרדת לתחום ההנדסה.

מצ"ב נספח א' – הרכב הוועדות המעודכן.

 1. אישור תמיכה בעמותת "האגודה לחינוך ותרבות דרך חיוך, נתינה ואהבה".

חבר המועצה בצלאל דוד יצא מפאת חשש לניגוד ענייניים.

ראש המועצה מציג את הנושא. צורפו לזימון פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות המקצועית מיום       13.5.2020 ופרוטוקול ועדת המשנה לתמיכות מיום 1.6.2020.

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל, משה לוי, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי, דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 82/13

מליאת המועצה מאשרת תמיכה בעמותת "האגודה לחינוך ותרבות דרך חיוך, נתינה ואהבה" בסך 50,000 ₪ ותמיכה עקיפה, כמפורט בפרוטוקולים של ועדות התמיכות.

חבר המועצה בצלאל דוד נכנס לישיבה.

 1. דיון בדו"ח כספי רבעוני 4/2019 .

ראש המועצה מציג את הנושא.

גזבר המועצה מעביר סקירה על דו"ח כספי רבעון ד' 2019.

לא נשאלו שאלות.

 1. אישור תב"רים:

א. תב"ר חדש לביצוע הסדרים בטיחותיים ברחוב משה ליבי ע"ס 300,000 ₪ במימון  210,000 ₪ ממשרד התחבורה ו- 90,000 ₪ מקרנות הרשות

ראש המועצה מציג את הנושא.

חבר המועצה דוד אבו וחברת המועצה קרן שגב שאלו שאלות בעניין ונענו ע"י ראש המועצה.

מר אבו טען שקיימת התחייבות של תאגיד מי ציונה להחזרת המצב לקדמותו בריבוד הכביש והמליץ לבדוק הנושא.

הצבעה:

בעד 8 (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל, משה לוי, בצלאל דוד, עזרא יעקובי (עוקבי), וליטל ציפורי לביא ואריק חדד).

נגד 2 (דוד אבו וקרן שגב).

החלטה 83/13

מליאת המועצה מאשרת פתיחת תב"ר לביצוע הסדרים בטיחותיים ברחוב משה ליבי ע"ס 300,000 ₪  במימון  210,000 ₪ ממשרד התחבורה ו- 90,000 ₪ מקרנות הרשות.

ב. הגדלת תב"ר "בניית גן ילדים ברח' הרב מימון" בסך 88,765 ₪ (לסכום 1,694,476₪) מהרשאת משרד החינוך.

ראש המועצה מציג את הנושא.

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל, משה לוי, בצלאל דוד, עזרא יעקובי (עוקבי), ליטל ציפורי לביא, דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 84/13

מליאת המועצה מאשרת הגדלת תב"ר "בניית גן ילדים ברח' הרב מימון" בסך 88,765 ₪ (לסכום 1,694,476₪) מהרשאת משרד החינוך

רשם: שרון לוי

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דנון – מנכ"לית

העתקים:

 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה