פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 23/13


06/08/2020 17:24

מיום 28/7/2020

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה
 • אריק חדד – חבר המועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דור – מנכ"לית המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי למועצה (באמצעות תוכנת "זום")
 • שרון לוי – מנהל מחלקת הפיקוח ואיכות הסביבה

נעדרים:

 • עזרא יעקובי (עוקבי) – חבר המועצה
 • דוד אבו – חבר המועצה
 • קרן שגב – חברת המועצה

סדר היום:

 1. קליטת מנהל/ת משאבי אנוש.
 2. הארכת מינוי אלון גרינברג כדירקטור בתאגיד המים והביוב מי ציונה.
 3. מינוי חבר וועדת ערר.

       דיון:

 1. קליטת מנהל/ת משאבי אנוש

ראש המועצה מציג את הנושא.

חברת המועצה עו"ד ליטל ציפורי – לביא, הצטרפה לישיבה.

חבר המועצה אריק חדד שאל שאלה בעניין ונענה ע"י ראש המועצה.

הצבעה:

בעד 7  (חובב צברי, בת החן גזל, אילן ירימי, משה לוי, בצלאל דוד, ליטל ציפורי- לביא ויובל יעקב).

נגד  1 (אריק חדד).

אושר ברוב קולות

החלטה 90/13

מליאת המועצה מאשרת תקן לקליטת מנהל/ת משאבי אנוש.

גזבר המועצה אלו גרינברג, יצא מהישיבה.

 1. הארכת מינוי אלון גרינברג כדירקטור בתאגיד המים והביוב מי ציונה

ראש המועצה מציג את הנושא.

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, בת החן גזל, אילן ירימי, משה לוי, בצלאל דוד, ליטל ציפורי- לביא, יובל יעקב ואריק חדד).

החלטה 91/13

מליאת המועצה מאשרת את הארכת מינוי אלון גרינברג כדירקטור בתאגיד המים והביוב מי ציונה.

גזבר המועצה אלון גרינברג, נכנס לישיבה.

 1. מינוי חבר וועדת ערר- בן ציון נהמי

ראש המועצה מציג את הנושא. מציין כי בן ציון נהמי נדרש להעברת טפסי מניעת ניגוד עניינים ולאישור היועץ המשפטי ומבקש אישורם של חברי המועצה להעלאת המינוי להצבעה ובכפוף להעברת טפסי מניעת ניגוד עניינים ולאישור היועץ המשפטי.

אין מתנגדים.

ראש המועצה העלה את היועץ המשפטי עו"ד יניב מטלס לשיחת "זום" לקבלת חוות דעת ואישור ביצוע ההצבעה.

היועץ המשפטי, אישר תהליך ההצבעה וציין כי האישור ינתן בתנאי שיועברו אליו טפסי מניעת ניגוד עניינים ובכפוף לאישורו.

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, בת החן גזל, אילן ירימי, משה לוי, בצלאל דוד, ליטל ציפורי לביא, יובל יעקב ואריק חדד).

החלטה 92/13

מליאת המועצה מאשרת מינוי בן ציון נהמי כחבר וועדת ערר ובכפוף להעברת טפסי מניעת ניגוד עניינים שיעבירו ליועץ המשפטי ובכפוף לאישורו.

רשם: שרון לוי

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דור – מנכ"לית

העתקים:

 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה