פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 24/13


16/08/2020 12:34

9 באוגוסט 2020 י"ט באב תש"פ

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 6/8/2020 מס' 24/13

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • אריק חדד – חבר המועצה
 • עזרא יעקובי (עוקבי) – חבר המועצה
 • דוד אבו – חבר המועצה
 • קרן שגב – חברת המועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דור – מנכ"לית המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה ( באמצעות תוכנת "זום")
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי למועצה ( באמצעות תוכנת "זום")
 • שרון לוי- מנהל מחלקת הפיקוח ואיכות הסביבה

נעדרים:

 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה

סדר היום:

 1. אישור יוזמת המועצה, בתקופה זו של משבר הקורונה, של ערבות הדדית ותושבים למען תושבים, במסגרתה ייפתח חשבון ייעודי לתרומות, אשר יאפשר קבלת תרומות מוגבלות בסכום, מתושבים ובעלי עסקים. התרומות יחולקו לפי תבחינים, לאנשים שמצבם הכלכלי קשה ובתיאום עם האגף לשירותים חברתיים. ועדת התרומות תגבש המלצותיה ותניחם בפני מליאת המועצה לאישורה.

       דיון:

 1. חבר המועצה אריק חדד שאל שאלה בנושא כתיבת פרוטוקול המועצה ונענה ע"י ר' המועצה.
 2. אישור יוזמת המועצה, בתקופה זו של משבר הקורונה, של ערבות הדדית ותושבים למען תושבים, במסגרתה ייפתח חשבון ייעודי לתרומות, אשר יאפשר קבלת תרומות מוגבלות בסכום, מתושבים ובעלי עסקים. התרומות יחולקו לפי תבחינים, לאנשים שמצבם הכלכלי קשה ובתיאום עם האגף לשירותים חברתיים. ועדת התרומות תגבש המלצותיה ותניחם בפני מליאת המועצה לאישורה.

ראש המועצה מציג את הנושא.

חבר המועצה אריק חדד וחבר המועצה דוד אבו שאלו והתייחסו בעניין ונענו ע"י היועץ המשפטי ור' המועצה.

בדיון פנימי מבקשים חברי המועצה כי המלצות וועדת התרומות יונחו להחלטת ר' המועצה ולא למליאת המועצה.

הצבעה:

בעד 7  (חובב צברי, בת החן גזל, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, דוד אבו וקרן שגב).

נגד  1 (אריק חדד).

אושר ברוב קולות

החלטה 93/13

מליאת המועצה מאשרת פתיחת חשבון בנק ייעודי לתרומות לקבלת תרומות מתושבים ובעלי עסקים.

ועדת התרומות  תמליץ על דרך חלוקת התרומות בהתייעצות עם האגף לשירותים חברתיים  והמלצותיה יונחו בפני ר' המועצה לאישורו. 

רשם: שרון לוי

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דור – מנכ"לית

העתקים:

 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה