פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 25


13/10/2020 21:48

17 בספטמבר 2020
כ"ח באלול תש"פ

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 16/9/2020 מס' 25/13

הישיבה התקיימה באמצעות תוכנת Zoom

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה
 • עזרא יעקובי (עוקבי) – חבר המועצה
 • אריק חדד – חבר המועצה
 • קרן שגב – חברת המועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דור – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי למועצה
 • שרון לוי – מנהל מחלקת הפיקוח ואיכות הסביבה

נעדרים:

דוד אבו – חבר המועצה

סדר היום:

1. תיקוני התקציב הרגיל לשנת 2020 :

א. נקיון בתי ספר באמצעות קבלן נקיון החל מחודש אוקטובר 2020:

 1. סעיף הוצאות קבלן נקיון בתי הספר מס' סעיף 1813200750 , תקציב קיים 40,000 ₪ הגדלה ל- 180,000 ₪
  סה"כ הגדלה ב- 140,000 ₪.
 2. סעיף הוצאות משכורות נקיון בתי הספר מס' סעיף  1813200110, תקציב קיים 844,000 ₪ הקטנה ל- 704,000 ₪.
  סה"כ הקטנה ב- 140,000 ₪.

ב. תומכי הוראה:

 1. סעיף תומכי הוראה הוצאות מס' סעיף 1813400780-      320,000 ₪.
 2. סעיף תומכי הוראה הכנסות משרד החינוך מס' סעיף 1313400920-  320,000 ₪.

קליטת תומכי הוראה בבתי הספר במימון משרד החינוך לאור תקופת הקורונה.

2. שינויים בתב"ר מספר 646 שיפוצי קיץ מוס"ח 2020 , הגדלה מ- 500,000 ₪ ל- 700,000 ₪ מכספי קרנות הרשות.
סה"כ הגדלה 200,000 ₪.

3. אישור צפייה בלבד בחשבונות הבנק של המועצה לעובדי מחלקת הגביה: אהרון ניסים ת"ז 054103221 ו- רוז ברקי ת"ז 301923363. נדרש לצורך מילוי תפקידם.

       דיון:

 1. אישור תיקון התקציב הרגיל לשנת 2020:

א. תיקוני תקציב בנושא נקיון בתי ספר באמצעות קבלן נקיון החל מחודש אוקטובר 2020 באופן הבא:

1. סעיף הוצאות קבלן נקיון בתי הספר מס' סעיף 1813200750 , תקציב קיים 40,000 ₪
הגדלה ל- 180,000 ₪
סה"כ הגדלה ב- 140,000 ₪.

2. סעיף הוצאות משכורות נקיון בתי הספר מס' סעיף  1813200110, תקציב קיים 844,000 ₪ הקטנה ל- 704,000 ₪.
סה"כ הקטנה ב- 140,000 ₪.

ראש המועצה מציג את הנושא.

חברת המועצה קרן שגב פנתה  בשאלה בנושא ונענתה  ע"י ראש המועצה.

הצבעה: אושר פה אחד  (חובב צברי, בת החן גזל, אילן ירימי, משה לוי, ליטל ציפורי- לביא, עזרא יעקובי, בצלאל דוד, יובל יעקב, אריק חדד וקרן שגב).

החלטה 94/13

מליאת המועצה מאשרת תיקוני תקציב בנושא נקיון בתי ספר באופן שצוין לעיל ובאמצעות קבלן נקיון החל מחודש אוקטובר 2020

ב. אישור תיקוני תקציב בנושא תומכי הוראה:

 1. סעיף תומכי הוראה הוצאות מס' סעיף 1813400780 – 320,000 ₪.
 2. סעיף תומכי הוראה הכנסות משרד החינוך מס' סעיף 1313400920 –  320,000 ₪.

ראש המועצה מציג את הנושא.

הצבעה: אושר פה אחד  (חובב צברי, בת החן גזל, אילן ירימי, משה לוי, ליטל ציפורי- לביא, עזרא יעקובי, בצלאל דוד, יובל יעקב, אריק חדד וקרן שגב).

החלטה 95/13

מליאת המועצה מאשרת תיקוני תקציב בנושא תומכי הוראה באופן שצויין לעיל.

 1. אישור שינויים בתב"ר מספר 646 שיפוצי קיץ מוס"ח 2020 , הגדלה מ- 500,000 ₪ ל- 700,000 ₪ מכספי קרנות הרשות.

       סה"כ הגדלה 200,000 ₪.

ראש המועצה מציג את הנושא.

הצבעה: אושר פה אחד  (חובב צברי, בת החן גזל, אילן ירימי, משה לוי, ליטל ציפורי- לביא, עזרא יעקובי, בצלאל דוד, יובל יעקב, אריק חדד וקרן שגב).

החלטה 96/13

מליאת המועצה מאשרת שינויים בתב"ר מספר 646 שיפוצי קיץ מוס"ח 2020 , הגדלה מ- 500,000 ₪ ל- 700,000 ₪ מכספי קרנות הרשות.

 1. אישור צפייה בלבד בחשבונות הבנק של המועצה לעובדי מחלקת הגביה: אהרון ניסים ת"ז 054103221 ו- רוז ברקי ת"ז 301923363. נדרש לצורך מילוי תפקידם.

ראש המועצה מציג את הנושא.

חברת המועצה קרן שגב פנתה בשאלה בנושא ונענתה ע"י ראש המועצה.

הצבעה: אושר פה אחד  (חובב צברי, בת החן גזל, אילן ירימי, משה לוי, ליטל ציפורי- לביא, עזרא יעקובי, בצלאל דוד, יובל יעקב, אריק חדד וקרן שגב).

החלטה 97/13

מליאת המועצה מאשרת צפייה בלבד בחשבונות הבנק של המועצה לעובדי מחלקת הגביה: אהרון ניסים ת"ז 054103221 ו- רוז ברקי  ת"ז 301923363.

רשם: שרון לוי

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דנון – מנכ"לית

העתקים:

 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה