פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 26/13


02/11/2020 15:49

28 באוקטובר 2020
י' בחשוון תשפ"א

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה
 • עזרא יעקובי (עוקבי) – חבר המועצה
 • דוד אבו – חבר המועצה
 • קרן שגב – חברת המועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דור – מנכ"לית המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי למועצה
 • איזי בנוזיו – מבקר המועצה
 • לריסה וקסלר – מהנדסת המועצה
 • שרון לוי – מנהל מחלקת הפיקוח ואיכות הסביבה

נעדרים:

 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה
 • אריק חדד – חבר המועצה

סדר היום:

 1. תיקוני התקציב הרגיל לשנת 2020.
 2. אישור תב"רים:

א. תיקון תב"ר 507 – שיפוץ עמודי תאורה.

ב. תב"ר חדש 655 – הקמת שכונה חדשה.

 1. אישור מדיניות תשלום היטלי השבחה בפרויקטים של התחדשות עירונית המקודמים במסלול רשויות מקומיות ע"י הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.
 2. דיון בנושא דו"ח ביקורת לשנת 2018.

דיון:

 1. אישור תיקוני התקציב הרגיל לשנת 2020:

ראש המועצה מציג את הנושא, מוצגת טבלת התיקונים.

חבר המועצה יובל יעקב יצא מהישיבה.

חבר המועצה דוד אבו וחברת המועצה קרן שגב פנו בשאלות בנושא  ונענו ע"י גזבר המועצה וראש המועצה.

הצבעה: אושר פה אחד  (חובב צברי, בת החן גזל, אילן ירימי, משה לוי, ליטל ציפורי- לביא, עזרא יעקובי, דוד אבו וקרן שגב).

החלטה 98/13

מליאת המועצה מאשרת תיקוני התקציב הרגיל לשנת 2020.

 

 1. אישור תב"רים:

א. תיקון תב"ר 507- שיפוץ עמודי תאורה:

תקציב קיים – 1,190,000 ₪

הגדלה ב – 210,000  ₪  – במימון קרנות

תקציב חדש  – 1,400,000 ₪.

ראש המועצה מציג את הנושא.

חבר המועצה דוד אבו שאל שאלה בנושא ונענה ע"י ראש המועצה.

הצבעה: אושר פה אחד  (חובב צברי, בת החן גזל, אילן ירימי, משה לוי, ליטל ציפורי- לביא, עזרא יעקובי, דוד אבו וקרן שגב).

החלטה 99/13

מליאת המועצה מאשרת תיקון לתב"ר 507 – שיפוץ עמודי תאורה, כמפורט לעיל.

 

ב. אישור תב"ר חדש 655 – הקמת שכונה חדשה:

תקציב – 300,000 ₪ במימון קרנות.

ראש המועצה מציג את הנושא.

הצבעה:

     בעד 6  (חובב צברי, בת החן גזל, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, ליטל ציפורי- לביא).

     נגד  2 (דוד אבו וקרן שגב).

    החלטה 100/13

    מליאת המועצה מאשרת תב"ר 655 – הקמת שכונה חדשה, כמפורט לעיל.

3. אישור מדיניות תשלום היטלי השבחה בפרוייקטים של התחדשות עירונית המקודמים במסלול רשויות מקומיות ע"י הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.

ראש המועצה מציג את הנושא.

חבר המועצה דוד אבו וחברת המועצה קרן שגב פנו בשאלות בנושא ונענו ע"י מהנדסת המועצה, היועץ המשפטי למועצה וראש המועצה.

הצבעה: אושר פה אחד  (חובב צברי, בת החן גזל, אילן ירימי, משה לוי, ליטל ציפורי- לביא, עזרא יעקובי, דוד אבו וקרן שגב).

החלטה 101/13

א. מליאת המועצה מאשרת קידום מתחמי "זוגות צעירים והרצל-ויצמן" כמתחמים של התחדשות עירונית במסלול פינוי-בינוי ומייעדת לכך תב"ר מס' 637.

ב. מליאת המועצה מאשרת חתימה על הסכם עם הרשות להתחדשות עירונית, לפיו המתחמים הנ"ל יקודמו במסלול מימון ניהול ותכנון ע"י צוותי הרשות להתחדשות, התכנון יהיה בשיתוף המועצה.

ג. מליאת המועצה מאשרת כי במידה ויהיה הצורך והחובה למתן פטור מהיטל השבחה, הפטור יינתן בשיעור עד 50% מההיטל.

 

4. דיון בנושא דו"ח ביקורת לשנת 2018:

ראש המועצה הציג את הנושא.

יו"ר וועדת הביקורת הציג ממצאי הביקורת, שאל שאלות בנושא ונענה ע"י מבקר המועצה, היועץ המשפטי למועצה וראש המועצה.

 

רשם: שרון לוי

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דנון מנכ"לית

 

העתקים:

 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה