פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 27/13


30/12/2020 10:02

17 בדצמבר 2020
ב' בטבת תשפ"א

מיום 17.12.2020

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה
 • עזרא יעקובי (עוקבי) – חבר המועצה
 • דוד אבו – חבר המועצה
 • קרן שגב – חברת המועצה
 • אריק חדד – חבר המועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דור – מנכ"לית המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • שרון לוי – מנהל מחלקת הפיקוח ואיכות הסביבה
 • מלי מרחבי – תקציבאית המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי למועצה

נעדרה:

בת החן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה

סדר היום:

תקציב לשנת 2021

דיון:

1. תקציב לשנת 2021

התקציב והסברים כלליים הוצגו על ידי ראש המועצה וגזבר המועצה.

בנוסף לחוברת התקציב שנשלחה לחברי המועצה לקראת הישיבה, מוצג תיקון למספר סעיפים במסמך (מצורף כנספח ב' לפרוטוקול).

חבר המועצה יובל יעקב יצא במהלך הישיבה.

חברי המועצה דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד שאלו שאלות שונות בענייני התקציב וכ"א ונענו ע"י גזבר המועצה וראש המועצה.

חבר המועצה אילן ירימי יצא במהלך הישיבה.

חבר המועצה יובל יעקב חזר לישיבה.

חבר המועצה אילן ירימי חזר לישיבה.

לאחר הצגת התקציב והתיקונים ומענה לשאלות חברי המועצה, ראש המועצה מעלה את התקציב להצבעה.

הצבעה:

בעד 7 (חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, ליטל ציפורי- לביא, בצלאל דוד, יובל יעקב ועזרא יעקובי).

נגד 3 ( דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 102/13

מליאת המועצה מאשרת כדלקמן:

א. תקציב שוטף לשנת 2021 בסך 97,358 אלש"ח הכולל תקציב בסיס בסך 91,866 אלש"ח ותקציב מותנה בסך 5,492 אלש"ח. ריכוז התקציב מצורף כנספח א' לפרוטוקול.

ב. שיא כ"א בהיקף 160.39 משרות בעלות בסך 28,418 אלש"ח.

ג. תקציב פיתוח בסך 59,547 אלש"ח. מצורף כנספח ג' לפרוטוקול.

ד. מסגרת אשראי בבנק מרכנתיל דיסקונט (דקסיה לשעבר) בהיקף של עד 3% מהתקציב המאושר לשנת 2021 תוך מישכון הכנסות עצמיות כמקובל.

 

רשם: שרון לוי

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דור – מנכ"לית המועצה

 

העתקים:

 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה